2
Re xaa kwaan nawlit nkayaa wdizh lo Dios
Per noka ngu re xaa nawlit mkayaa wdizh lo Dios lo re xey be, xaa Israel; nu sbaaka yo re maestr, xaa luu kwaan nawlit lo re gu. Xlaan seed maestr ne re xgab cheen xaa kwaan nzho mod lux mod ngwii gu lo Dios, nu axta yé xaa: “Tira nanont Xaa Nabeyy”, xaa mzi be lo yalgut, nu kwaane le lijer doo lux xaa leeka lee xaa. Kwaanzee zyen doo xaa nle re kwaan nzhekla xkwerp modxa nseed re maestr ne; nu kwent cheen re maestr ne, le stub naz xaa nzhedizh nawent xnaz Dios. Nel demi nzhekla re xaa ba zee kade xaa re gu zee naab xaa demi lo gu, kwent cheen yalnkade cheen xaa. Per lee re xaa ba telisa lux, nu bid kwaan nakladiizh ded xaa ba axta yilo, telisa ded xaaya.
Dios namchet jwalt cheen re xmandad xaa, xaa kwaan mle jwalt, sinka mlabi xaa xaa leen yerdoo paro msaaw xaa xaa lo yalnakaw, nu nzhochaw xaa zee axta naab xaa kwent lo re myet mbizh gwluzhtlaka. Nu nixa jwalt cheen re xaa yilo namchet xaa, sinka mxaal xaa nis zee mluuxa re xaa, xaa mle kwaan nawent; nu nebse Noé, xaa mzaa kwent re kwaan nali, nu stub gazh myet namlaat xaa ngut. Nu noka rop yezh Sodoma nu Gomorra mlux Dios nu mle xaaya nebse xkade, nu kwaan ba nak tub kwaan nlu zee ne re xaa yo gwluzh xomod gak re xaa kwaan nanzhont xtizh Dios. Per mloo xaa Lot, xaa nak tub xaa nali, xaa kwaan nales doo nzhak lextoo ne mod nle re xaa zee, rese kwaan nzhekla xkwerp xaa. Lot ngu lo re xaa zee, nu tira nawent ngok lextoo xaa ngune xaa re kwaan nawent kwaan nle sawlazh xaa yizata mbizh, nel nali ngok xaa.
Kwaanzee lee Xaa Nabeyy nzhak sela re xaa wen lo re bid, per lee re xaa kwaan nle kwaan nawent nzhozhaw xaa, zee deed xaa bid axta zhin mbizh kwaan naab Dios kwent lo re myet. 10 Nu sbaaka le Dios lo re xaa kwaan nzhake tich re kwaan nyula kwerp cheen xaa, nu nanzhont xaa xtizh re xaa nabeyy xaa. Per ned doo re xaa, nu nyech nzhak xaa, nu nanzhebt xaa galno xaa re kwaan nawent lo re mbi ngezh doo. 11 Per lee re mandad cheen Dios, nixa nkano xaa grora jwers nu yalnabeyy, nangaazht xaa nik tub kwaan nawent tich mbi mal ba lo Xaa Nabeyy.
12 Lee re maestr nawlit ne nak mod ma, nyent yek xaa, mban xaa nebse le xaa kwaan nzhekla kwerp cheen xaa; mod ma, nebse ngol ma zee zen xaa ma nu gut xaa ma. Nii xaa kwaan nawent lo re kwaan nanlat yek xaa, per yet xaa mod nzhetaka re ma. 13 Leeka bid kwaan mted xaa stub xaa ded xaa. Kwaan nyula xaa nak le xaa re kwaan nzhekla kwerp cheen xaa yizata mbizh. Lee xaa nak tub yalnto nu kwaan nle nawent nyun re gu gorna nzhaw xaa kwaan re gu lo yalni cheen gu, nu chul nzhak lextoo xaa nkade xaa re gu.
14 Rese welt ngwii xaa lo tub ngwnaa nzoblazh xaa me; nanyizhat xaa nle xaa jwalt. Nu tira nanagant nkade xaa re xaa kwaan nanyet nzo lo re xcheen Dios, nu maestr nak xaa lo yalnzoblazh. Dios xobde xaa. 15 Mzowen xaa nel mlaa xaa naz kwaan wli leel tich kwaan mle Balaam, xgann Beor nzhake xaa, xaa nzhekla le gan demi mle kwaan nawent. 16 Axta xburr Balaam mgalno Balaam kwent cheen kwaan nawent kwaan mle xaa nu ngunii ma lo xaa kwaan bos cheen myet, zee nalet xaa kwaan nawent kwaan nzha xaa le xaa.
17 Lee re maestr nawlit ne nak mod pos kwaan nyent nis leen, nu mod xkaw kwaan nzhe mbi; nakladiizh ded xaa ne bid yo xaa lo yalnakaw kwaan tira. 18 Gaya nii xaa, chul doo nzhedizh xaa, zee nanagant kade xaa re myet, nu snee nle xaa lee re xaa pensa nzhalaa re kwaan nzhekla xkwerp, mbare lo re kwaane stub welt. 19 Mbezh xaa nzho mod le xaa re gu tub xaa mla, per leeka re xaa snee mbezh nak mos cheen re jwalt cheen xaa kwaan nle zee luux xaa; nel rese myet nak mos cheen kwalkyer kwaan nabeyy lo xaa. 20 Nu chelee tub xaa ba, ngulo mbyiib jwalt cheen, gorna mlabeyy xaa Jesucrist, Xaa Nabeyy be, xaa kwaan ngoo be lo yalgut, nu bare xaa lo re kwaan yizhyo stub welt, mas bid ded xaa ke bid kwaan nzhaal ded xaa yilo. 21 Mas wen ngle re xaa zee nanglabeyyt naz nali, ke gwluzh yilo labeyy xaaya, nu bare xaa laa xaaya, nu laa xaa re kwaan nambey kwaan nabeyy Dios le xaa. 22 Lee re xaa zee nak mod xaa nzaa Proberbyos kwent, kwaan nzhé: “Mbare mbak nzhaw kwaan mbare lextoo mbak, nu lee kuch, ma nyilo nzhaz, mbare mbaxche leen ban stub welt”. [Pr. 26:11]