Yech mrop kwaan mkee Pér
1
Dix cheen Pér
Na nak Simón Pér, xmos Jesucrist nu mkayaa na yalnabeyy lo Jesucrist. Kakee na yech ne lo re gu, xaa kwaan tubka ngwii lo Dios mod nu. Mod ngwii be lo Dios nak tub kwaan non doo nu chul doo, nel lee Xdios be nu Jesucrist, xaa mzaa yalnaban lo be, nak tub xaa nali. Nzhekla na lee Dios nu Jesús, Xaa Nabeyy be, luu yalnkela cheen xaa lo gu nu le xaa kwi chul re gu, zee yilo labeyy wen gu xaa.
Mod nzhaal gak tub xaa Jesucrist
Dios kwaan yalngezh cheen xaa mzaa xaa lo be re kwaan nkin be dub mban be, zee yo be tub mod nyula xaa, zee nzho mod labeyy be xaa, xaa mrezh be kano be xni cheen xaa nu re kwaan chul cheen xaa. Nu sneeka, mzelazh xaa re kwaan chul nu non doo, rese kwaan nzhé xaa zaa xaa. Nu kwent cheen kwaan chul kwaan zaa xaa, nzho mod xonn be lo re kwaan nawent, kwaan nzoblazh kwerp lo yizhyo ne, zee nzho mod gak be kwenta lee xaa.
Nu chelee be nzhekla be gak be sbaa, noka nkin le be kwaan chul;
nu nanebt nkin be le be kwaan chul, noka nkin kwaan be yalnzhak;
nu nanebt nkin be yalnzhak, noka nkin nabeyy be lo kwerp cheen be;
nu nanebt nkin nabeyy be lo kwerp cheen be, noka nkin yela be;
nu nanebt nkin yela be, noka nkin zo be nali lo Dios;
nu nanebt nkin zo be nali lo Dios, noka nkin kwaan be le be kwaan wen lo stub be;
nu nanebt nkin le be kwaan wen lo stub be, noka nkin kela be rese xaa.
Chelee gu nlera gu re kwaane, zee labeyyra gu Jesucrist nu lee yalnaban cheen gu nanakt tub kwaan nanont nu tub kwaan nyent sirb. Per xaa kwaan nanlet re kwaane, nak mod tub syeg nu mod tub xaa nanyaniwent zaalo; myenlazh xaa lee xaa ngok nzhul lo re jwalt cheen xaa. 10 Kwaanzee wech nu bzan, tubka le be re kwaane nu nabaret be naz tras, nu snee luu lee Dios wlipa mrezh re be nu mleey xaa re be. 11 Nu snee nxal roo pwert lo be, zee deed be Pa Tira Nabeyy Jesucrist, Xaa Nabeyy be, nu xaa nzaa yalnaban kwaan tira lo be.
12 Kwaanzee, tubka nza na konsej kwent cheen kwaane lo gu, nixa lee re gu nlabeyyla re kwaane, nu tubka nali nzo gu lo re kwaan wli kwaan mseed gu. 13 Per nzak na leezha mbanaka na lo yizhyo ne, lee xchinn na nak za na kwent kwaane lo re gu. 14 Lee Jesucrist, Xaa Nabeyy be, mle zee ne na lee na merla yet. 15 Per le na re kwaane axta parota nzho mod le naya, zee gorna yet na, lee re gu tubka selazh re kwaane.
Re xaa ngwii lo re kwaan chul cheen Jesucrist
16 Nu lee kwaan mseed nu gu, lee Jesucrist bare stub welt kwaan rese yalnabeyy cheen xaa, nanakta tub kwent o tub kwaan mgab yek nu, nel ngune nu lo yalnabeyy gro cheen xaa. 17 Ngune nu lee Dios, xaa ngezh doo, xaa nak Xuz be, ngunii wdizh chul lo xaa, nu msela xaa xni chul cheen xaa tich xaa, gorna nzhé xaa: “Xaa ne nak xgaan na, xaa kwaan nyak doo lextoo na ngwii na lo”. 18 Nu leeka nu mbin bos ne kwaan nze naz yiba, gorna mzo nu kwaan Xaa Nabeyy yek yi nambey zee.
19 Nu snee, ne be mas wli nak re kwaan nzhé re xaa nzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo. Kwaanzee wen naka chelee gu gon gu wdizh ne nel leeya nak mod tub ki kwaan nzaa xni lo yalnakaw, axta gorna lee yizhyo kaxni, nu lee xni cheen Mbal Ndok la lextoo re gu. 20 Per nkin ne gu kwaane: Lee re xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo namroota leeka yek xaa, 21 nel lee re xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa, xaa nambey nak, namzaat xaa kwent kwaan nzhekla xaa, lee xaa mzaa kwent kwaan nzhekla Dios, nel lee Mbi Naban cheen Dios mluya lextoo re xaa ne cho kwaan nzhaal nii xaa.