5
Konsej kwaan nzaa xaa lo re xaa Jesús
Nzhekla na za na konsej ne lo re xaa gol, xaa nabeyy lo re gu naz baa, xaa nak xaa gol kwenta na. Nel na ngune re bid kwaan mded Jesucrist nu noka zo na gorna luu xni chul cheen xaa. Gak be mod tub xaa nkanap re xmbakxiil nu kanap wen be re xaa Dios, nel mlaa xaa xaa lo be zee kanap be xaa. Le be kwaane kwaan dub lextoo be mod nzhekla Dios, nu nalet beya nel nle xaa jwers lo be nixa kwent cheen demi, le beya kwaan dub lextoo be. Nalet beya mod tub xaa nabeyy, xaa nakap nak, le beya tub mod nzho mod wii re xaa lo be, zee le xaa mod nle be. Nu gorna yaad mer Xaa Nkanap be, kayaa be tub koron kwaan chul doo, kwaan tira naluxt.
Nu sbaaka re gu xaa mad, bin gu kwaan nabeyy re xaa gol gu. Nu rese gu, natot gu yalxwa, nel
Dios nayii ne re xaa nto yalxwa,
per kwaan yalnlesla cheen xaa,
nle xaa yudar re xaa kwaan nantot yalxwa. [Pr. 3:34]
Gak be mod tub xaawin lo Dios, xaa ngezh doo, zee lee xaa le be tub xaa non, gorna nzhaal sbaa le xaa. Laa be rese xgab kwaan nzho yek be lo Dios, nel tubka nkela xaa be. List zo be nu gak be mod tub xaa nzho yek, nel lee xkontrad be Maxuu nzhak mod mbezh, ma mbazhe, nkwaan cho gaw. Nalaat be le Maxuu gan lo be, tubka nali zo be wii be lo Dios, nel ne be dubse lo yizhyo lee re wech be kaded leeka bid kwaan kaded re be. 10 Per gwluzh, gorna yilo ded be chep bid lak mbizh, zee leeka Dios le zee gak be xaa tira nali nak, noka le xaa zee nye nzo be zee gak be xaa ngezh. Sbaa le xaa nel lo yalnkela cheen xaa, mrezh xaa be kwent cheen Jesucrist zee noka be nya pa chul nzho xaa, pa tira naluxt. 11 ¡Lee xaa nabeyy tira! ¡Sbaa gaka!
Dix gwluzh
12 Mkee wech Silban yech ne mod nzhé naya lo xaa. (Ne na lee xaa nak tub xaa nali.) Lo yech ne, mza na chep konsej lo re gu nu mza na kwent cheen re kwaan nzelazh Dios lo be kwaan yalnkela cheen xaa, nu wli naka. ¡Tubka nali bzo gu lo yalnkela cheen Dios!
13 Lee re xaa Jesús, xaa nzho yezh Babilonia, xaa kwaan mleey Dios mod mleey xaa re be, nxaal “dix” lo re gu; nu noka Mark, xaa nzak na mod xgaan na nxaal “dix” lo re gu. 14 Gorna nii gu “dix” tub gu stub gu, daw gu tub bit ta garlo xaa, kwaan nak tub bit cheen yalnkela. Nzhekla na chul kwi re gu, xaa nak xaa Jesucrist.
Sbaa gaka.
Pér