4
Le be kwaan nzhekla Dios
Kwaanzee, mod mded kwerp cheen Jesucrist bid, noka re be nzhaal liib be lextoo be ded be bid; nel leezha mded xaa bid, lee jwalt nanabeyytra lo xaa, zee lee re mbizh kwaan mban xaa leen kwerp ne, naletra xaa kwaan nzhekla kwerp, sinka nle xaa kwaan nzhekla Dios. Lee re mbizh kwaan nle be re kwaan nle re xaa nanakt xaa Dios ngulola mded, kwaan nak mod: bis, yalnzoblazh lo re kwaan nawent, yalguy, nya yalni pa nle rese kwaan nzhekla kwerp cheen xaa, nzho doo nzoo, nu nzholl lo re maj, kwaan nak tub kwaan tira nawent. Per lee nal, lee re be nanzhaaltra kwaan re xaa snee nawent nle, nu kwaanzee ndedyall re xaa nu nii xaa wdizh nawent lo re be. Per lee re xaa ne nkin zaa kwent lo Dios, xaa kwaan listla nzo naab kwent lo re xaa mban nu lo re xaa ngut. Kwaanzee, noka lo re xaa ngut, mzaa xaa kwent cheen wdizh chul, zee nixa ngunaab Dios kwent lo xaa re kwaan mle xaa lo yizhyo ne, per nal ban mbi naban cheen xaa mod nzhekla Dios.
Mzhin gaxla mbizh kwaan lux yizhyo; kwaanzee, tubka list zo be nu gak be tub xaa nzhano yek, zee nzho mod wdizhno be Dios. Nu kwaan mas nkin le be nak tubka kela be tub be stub be, nel lee yalnkela nle nyenlazh xaa zyen doo jwalt. Nu kwaan dub lextoo be kayaa be tub be stub be garli be, nu nayiit be. 10 Kad tub be, xaa wen nle re zhiin chul kwaan mzelazh Dios lo xaa, nzhaal le xaaya zee wen gak rese be. 11 Loka xaa nzaa kwent xtizh Dios, laa xaa nii Dios kwaan roo xaa; nu loka xaa nle xchiin be, nkin le xaaya kwaan yalngezh kwaan nzaa Dios lo xaa. Nu snee lee rese kwaan nle be, le zee wii re xaa respet lo Dios kwent cheen Jesucrist, xaa nzhaal gool re be lo, nu xaa nabeyy tubka nu tira. ¡Sbaa gaka!
Xomod nzhaal ded tub xaa Jesucrist bid
12 Nkedoola na re gu wech nu bzan. Naniit gu gorna ded gu bid: “¿Chozhiin snee kadeed na bid?”, mod naka tub kwaan nankambazt gu. Kwaane le preb gu mod ki. 13 Mas wen byakla be ded be bid kwent cheen Jesucrist, zee noka yakla be gorna luu re xni chul cheen xaa. 14 Byakdoo lextoo be gorna lee tub xaa nii wdizh nawent lo be kwent cheen Jesucrist, nel lee Mbi Naban cheen Dios tubka nzo kwaan be. 15 Chelee tub be ded bid, nagakta nel mbit be tub xaa, nixa nagakta nel mlewann be, nixa nagakta nel nakap nak be, nu nixa nagakta nel mrep be tub pa nakabezht xaa be. 16 Per chelee be nded be bid nel nak be xaa nzhake tich Jesucrist, nankint ton be, mas wen zaa be dixkix lo Dios, nel be nak xaa Dios.
17 Mzhinla mbizh lee Dios naab kwent lo re xaa nzho leen li xaa, nu chelee Dios kazelo naab kwent lo re be, ¿xomod yilo ded re xaa bid, re xaa kwaan nanzhont wdizh chul cheen Dios? 18 Lee re xaa wen nagan roo xaa lo yalgut, ¿zee xomod gak kwaan re xaa nangwiit lo Dios nu re xaa kwaan nle jwalt? 19 Kwaanzee lee re be, xaa kwaan nded bid mod nzhekla Dios, le be kwaan wen nu naab be lo Dios zee kanap xaa mbi naban cheen be, nel lee xaa mdexkwaa be nu nali nak xaa.