3
Xomod nzhaal ban xaa kwaan sa xaa
Noka re gu ngwnaa me nkano sa, bin gu xtizh sa gu kwaan dub lextoo gu. Nu chelee xaa nanzhont xaa wdizh chul cheen Dios, zee ne xaa leeya nak kwaan chul, nebse wii xaa lo re kwaan nle gu, nu nankintra nii gu lo xaa. Nebse ne xaa xomod nali nzo gu lo xaa nu xomod nkela gu Dios. Kwaan gu zee chul luu gu; per nakwaant gu zee nebse luu chul kwerp cheen gu, lo re kwaan nak mod chul nze beg yek gu, yo bga or yenn gu, gak gu ler non. Sinka bkwaan gu luu chul lextoo gu zee gaka tub kwaan chul doo nu nadoo doo, re kwaane tira nanluxt, kwaan nak tub kwaan chul nu non doo lo Dios. Nu lee re ngwnaa nambey, me ngu yilo, me tubka mwii lo Dios, mbin me xtizh xmbyi me, nu sbaa chul mlu me. Sbaa mle Sara, mbin me xtizh Abraham, nu nzhé me lo xaa: “Xaa nabeyy na”. Nu re gu nak xchap me, chelee gu le gu kwaan wen nu nazhebt gu ne nik tub kwaan.
Sbaaka re be xaabyi, nkin zaa be yek be, zee ne be xomod nak xngwnaa be nu wii be respet lo me, zee nik tub kwaan nalet nakenzhat Dios xtizh be leezha naab be tub kwaan lo xaa. Sbaa nzhaal le be, nel ngwnaa nak me, nu mas naguun me ke be; nu mzaa Dios leeka yalnaban lo me kwaan mzaa xaa lo be.
Xaa nded bid kwent cheen kwaan wen
Nu kwaan nzhekla na nii na nak, yaan re be chul yo be, lesla be ne be re xaa, kela be tub be stub be mod wech be, gak be nadoo nu natot be yalxwa. Nazaret be kwaan nawent lo kwaan nawent, nixa leezha ke xaa lo be naket be lo xaa, mas wen naab be lo Dios kwent cheen xaa, nel Dios mrezh re be le be sbaa, zee zaa Dios kwaan wen lo be. 10 Nel
Xaa nkela yalnaban cheen, nu nzhekla yo chul,
kanap xaa roo xaa nu nakadet xaa.
11 Laa xaa lo kwaan nawent nu le xaa kwaan wen,
kwaan xaa mod kwi wen xaa kwaan re xaa,
nu reke xaa ticha.
12 Nel lee Xaa Nabeyy nkanap re xaa nali nak,
nu nkenzha xaa re kwaan nii xaa,
per nayii xaa ne xaa re xaa nle kwaan nawent. [Sal. 34:12-16]
13 Kas nik tub xaa nalet tub kwaan nawent lo be, chelee be tubka nle be kwaan wen. 14 Per chelee be ded be bid nel nle be kwaan wen, le Dios kwaan chul lo be. Nu nalet be xgab leezha nayii re myet ne be, nixa nazhebt be ne be re myet. 15 Mas wen wii be lo Jesucrist, zee nabeyy xaa lextoo be; nu tubka list zo be keb be lo xaa nabdizh lo be chozhiin ngwii be lo Dios. 16 Per keb be tub mod nadoo nu nakebt be kwaan yalxwa; zee nik tub xgab nayot yek be, zee lee re xaa kwaan nzhedizh nawent re kwaan wen nle be, modxa nreke be tich Jesucrist, ton xaa ne xaa re kwaan wen nle be.
17 Mas wen ded xaa bid le xaa kwaan wen, cheleeya sbaa nzhekla Dios, ke ded xaa bid le xaa kwaan nawent. 18 Nu noka Jesucrist ngut kwent cheen re jwalt cheen re be, nu ngut xaa tubka welt nu tira nayetra xaa. Lee xaa nak tub xaa wen nu ngut xaa kwent cheen re xaa nawent, zee nzho mod wee xaa be lo Dios. Lee kwerp cheen xaa ngut, nu lee Mbi Naban cheen Dios mseban xaa. 19 Nu kwaan yalnabeyy cheen Mbi Naban, ngwa xaa nu mzaa xaa kwent lo re mbi cheen myet kwaan nzho lozhyib. 20 Lee re mbi ne nak mbi cheen re xaa kwaan nambint diizh yilo, mbizh cheen Noé, leezha myela Dios nkambaz Dios re xaa dubse leezha mdexkwaa Noé bark. Nu nebse xon myet nak xaa kwaan mle gan nanguta leen nis. 21 Lee nis zee nlu nis kwaan nrubnis be nal, kwaan ngoo be lo yalgut; nu nanakta tub kwaan nle nzhul kwerp cheen be, leeya nak zee naab be lo Dios, zee chee Dios re jwalt cheen be kwaan nzho lextoo be, nel mroban Jesucrist. 22 Lee xaa nguxoob leen yiba nu nzob lad li lo Dios, nu nabeyy xaa lo re mandad nu lo rese mbi kwaan nkano yalnabeyy nu rese yalngezh.