2
Kwaanzee blaa gu rese kwaan nawent:
re yalnkade,
nayét gu le gu tub kwaan nu le gu stub kwaan,
nazoblazht gu,
nixa nagawyixt gu wechxinn gu.
Gak gu mod madoo, mad pensa ngol, nyakdoola mad go mad xizh xnaa mad, sbaaka bkwaan gu nizh kwaan nak kwaan wlipa, zee xeen gu lo re xcheen Dios nu kayaa gu yalnaban kwaan tira, nel mlela gu preba nu wlipa mzeen gu lee Xaa Nabeyy wen nak.
Jesucrist nak mod tub ke naban
Lee Xaa Nabeyy nak mod tub ke naban, kwaan mlabi re myet, per leeya nak ke kwaan mleey Dios nu tub kwaan non doo lo xaa. Kwaanzee bii gu lo xaa, zee noka re gu mod ke naban, kaya gu tub yidoo kwaan nak cheen Dios, zee gak gu ngwleyy nambey cheen Dios, zee le gu xchiin Dios, kwaan nyula xaa, kwent cheen kwaan mle Jesucrist. Kwaane ngok mod nzhé Xkyech Dios:
Zoob na tub ke naz yezh Sión,
tub ke non doo kwaan nzob skin yoo,
leeya nak tub ke kwaan mleey na;
nu loka xaa kwaan wii lo ke ne, nyakla xaa zee. [Is. 28:16]
Lee ke ne non doo lo re be, xaa ngwii lo ke ne; per lee re xaa kwaan nangwiit lo ke ne, barlo kwaan nzhé xtizh Dios, kwaan nzhé:
Lee ke kwaan nanzheklat re xaa nza yoo,
leeya ngok ke skin yoo. [Sal. 118:22]
Nu noka stub pa nzhé:
Nu tub ke kwaan nral nii re xaa,
zee nla xaa lo yo. [Is. 8:14-15]
Kwaanzee rala nii re xaa nel nanzhont xaa xtizh Dios, nu nel nakladiizh ded xaa bid tira.
Per lee be nak xaa mleey Dios, noka lee be nak ngwleyy, xaa nkee xchiin rey, be nak yezh nambey cheen xaa. Nu noka mle xaa be xaa xaa, zee zaa be kwent cheen re kwaan chul cheen xaa, nel mloo xaa be lo yalnakaw zee zo be lo xni chul cheen xaa. 10 Nu lee yilo, lee re be nanakt xaa Dios, per nal nak be xaa Dios; yilo nanlestla xaa ne xaa be, per nal lee Dios nlesla ne be.
Le be xchiin Dios
11 Re gu, xaa nkela na, naab na lo gu, nalaat gu lee re kwaan nzoblazh kwerp cheen gu le gan lo gu, leeka kwaan ndil kwaan yalnaban cheen gu, nel nanakt be xaa yizhyo ne. 12 Kwaan be le be kwaan wen, zee wii re xaa nanlabeyyt Dios lo be. Nu sbaa, nixa nal nii nawent re xaa be, mod tub xaa nakap nak, per gorna wii re xaa lo re kwaan wen nle be, noka re xaa gool lo Dios mbizh kwaan naab Dios kwent lo re myet.
13 Nel Jesucrist nak Xaa Nabeyy be, nzhaal gon be xtizh xaa nabeyy lo yizhyo ne. Nzhaal gon be xtizh rey, nel lee xaa nak xaa nabeyy rese yezh. 14 Noka nzhaal gon be xtizh re xaa nxaal rey, nel ted xaa bid re xaa nle kwaan nawent, nu wen nii xaa ne lo re xaa nle kwaan wen. 15 Nel Dios nzhekla lee re gu le kwaan wen, zee lee re xaa nagakt nu re xaa nyent yek, saaw roo.
16 Le be mod tub xaa libr, per nalet be kwaan nawent nel nak be tub xaa mla. Mas wen kweey be le be mod tub xmos Dios. 17 Wii be respet lo re myet, nu kela be re wech be nu re bzan be, nu zheb be ne be Dios, nu gon be xtizh xaa nabeyy yezh.
Xomod mded Jesús bid
18 Re gu, xaa nak mos, bin gu xtizh xaa kwaan nabeyy gu, nu nanebt xtizh xaa kwaan wen nu nadoo nak, noka bzaa gu yek gu gon xtizh xaa kwaan nakap nak. 19 Chelee tub xaa nyela nded bid kwaan nanzhaalt ded xaa, nel nzhekla xaa le xaa kwaan wen lo Dios, kwaane nyula Dios. 20 Chelee xaa ted xaa be bid nel mle be tub kwaan nawent, ¿cho kwaan chul lu be lee be myela mded bid? Per chelee xaa ted xaa be bid nel mle be kwaan wen, nu myela be kwaan ba nak tub kwaan nyula Dios. 21 Kwaane mrezh Dios be zee nyela be ded be bid, nel mdedla Jesucrist bid kwent cheen re be, nu mlu xaa lo be xomod nzhaal yela be. 22 Jesucrist namlet nik tub jwalt nixa namkadet xaa nik tub xaa. 23 Gorna mde re myet lo xaa, namdedt xaa lo re xaa; nu gorna lee re myet mted xaa bid, nanzhét xaa lo re xaa ted xaa xaa bid; nebse mwii xaa lo Dios kanap Dios xaa, nel lee xaa naab kwent nali. 24 Nu leeka Jesucrist nak xaa mrib jwalt cheen be tich, gorna mkee xaa lo krus, zee lee re be ngut lo re jwalt cheen be, nu ban be tub yalnaban kwaan nali. Nel mweey Jesucrist zee gakwen re be. 25 Nel yilo, lee re be nkanze mod mbakxiil ma mzowen, per lee nal mbare be lo Jesucrist, xaa kwaan nkanap be mod tub xaa nkanap xma, zee tubka nkanap xaa yalnaban cheen be.