Yech yilo kwaan mkee Pér
1
Dix cheen Pér
Na nak Pér, nu mkayaa na yalnabeyy lo Jesucrist, zee za na kwent cheen xaa; kakee na yech ne lo re gu, xaa mleey Dios, xaa nanzhot lazh, xaa kwaan nzho yizhyo cheen Ponto, Galacia, Capadocia, Asia nu Bitinia. Dios, xaa nak Xuz be, mleeyla xaa gu axta yilo, mod mlela xaa xgab, nu mle xaaya kwent cheen Mbi Naban leezha mlexcho xaa gu, zee gon gu xtizh Jesucrist, nu gak nzhul re gu kwaan xren xaa. Nzhekla na lee Dios luu yalnkela cheen xaa lo re gu nu le xaa zee nix kwi re gu.
Tub yalnaban kwaan nkambaz be
Gool be lo Dios, xaa nak Xuz Jesucrist, Xaa Nabeyy be. Dios kwaan gro yalnles cheen xaa, mle gal be stub welt, nel mroban Jesucrist; nu kwaane nle zee kwaan dub lextoo be nkambaz be xaa, zee kayaa be kwaan nzhap Dios, kwaan mlozhaw xaa kayaa be naz leen yiba. Kwaan mlozhaw xaa nak tub kwaan nanluxt, kwaan nambey, nu kwaan nangoolt. Nu nel ngwii be lo Dios, nkanap xaa be kwaan dub jwers cheen xaa zee le be gan yalnaye nu yalnaban kwaan tira, kwaan nkambaz xaa zaa xaa lo be mbizh gwluzh.
Nu kwaane nle zee chul nzhak lextoo be, nixa nkin ded be rete bid tub tyemp. Lee mod ngwii be lo Dios non doo mod or, kwaan nle xaa preb lo ki; nu lee mod ngwii be lo Dios nak tub kwaan nonra ke or, nel lee or nzho mod lux. Nu lee mod ngwii be lo Dios mye mded preb, zee nii Dios wen lo re be, nu zaa xaa xni lo re be, nu zee lee re myet wii respet lo re be, gorna bare Jesucrist stub welt.
Lee re gu nkela Jesucrist nixa zer ne gu lo xaa, nu nal ngwii gu lo xaa nixa zer lu xaa lo gu, nu chul doo nzhak lextoo gu, tub kwaan nyent mod zaa gu kwent kwaan wdizh, nel ngwii gu lo Dios zee nle gu gan yalnaban kwaan tira.
10 Lee yilo, lee re xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa nzhé, luu Dios yalnkela cheen xaa lo be nu koo Dios be lo yalgut cheen jwalt cheen be. Nu nzhekla re xaa ne, ne xomod le Dios re kwaane. 11 Nu nzhekla re xaa ne pok xaal Dios Xaa Nabeyy nu cho gak Xaa Nabeyy, nel lee Mbi Naban, xaa nzho lextoo re xaa, nguné lo re xaa xomod nkin ded Xaa Mxaal Dios Nabeyy bid, nu zeera xomod gwluzhtlaka kayaa xaa rese yalnabeyy nu rese xni. 12 Per zeera ngune re xaa ne, lee re kwaan kazaa xaa kwent, nalet yudar leeka re xaa, sinka leeya le yudar re be. Nu nal, lee wdizh chul ne nak kwaan mzaa re xaa kwent lo re gu, kwaan yalnabeyy cheen Mbi Naban cheen Dios, xaa nze naz yiba. ¡Axta re mandad cheen Dios nzhekla doo ne re kwaane!
Dios mbezh be yo be nambey
13 Kwaanzee, tubka list zo be nu yo yek be, nu kwaan dub lextoo be kwaz be kwaan zelazh Dios lo be gorna bare Jesucrist. 14 Nu mod mad nzhon xtizh xuz, nazoblazhtra be le be re kwaan mzoblazh be nle be yilo, leezha zer labeyy be Dios. 15 Lee xaa mrezh be nak tub xaa nambey, kwaanzee gak be xaa nambey lo rese kwaan nle be. 16 Nel lee xtizh Dios nzhé: “Gok gu tub xaa nambey, nel lee na nak xaa nambey”. [Lv. 11:44; 19:2]
17 Lee be nii “Pa” lo Dios, nu nzhaal zheb be ne be xaa re mbizh kwaan mban be lo yizhyo ne, nel lee xaa naab kwent lo rese kwaan nle myet tub mod nali. 18 Nu Dios mzi re be nu mloo xaa be lo re kwaan nzho be yilo, re kwaan mlaa re xey be lo be kwaan nyent sirb; nu ne wen be lee xaa namzit be kwaan or nixa kwaan plat kwaan nlux, 19 sinka lee xaa mzi be kwaan xren Jesucrist, kwaan non doo. Lee xaa mded lo Dios mod tub mbakxiil, ma nzhul nu ma nambey. 20 Jesucrist nakladiizh ded re kwaane axta yilo, axta leezha zeeraka dexkwaa yizhyo; nu myaad xaa re mbizh gwluzh ne, nel nkela xaa re be. 21 Nu Jesucrist mle zee nzho mod wii be lo Dios, xaa kwaan mseban Jesucrist, nu mzaa xaa re xni lo xaa; nu kwaanzee lee be ngwii lo Dios nu nkambaz be kwaan zelazh xaa lo be.
22 Mle nzhul be yalnaban cheen be, nel mbin be kwaan wli, zee nzho mod wlipa kela be tub be stub be kwaan dub lextoo be. 23 Nu lee re be mbare ngol stub welt, nu lee welt ne nangolt be lo kwerp cheen xuz be nu xnaa be kwaan nzhet, welt ne ngol be lo wdizh chul cheen Dios, kwaan mban nu kwaan tira naluxt. 24 Nel lee Xkyech Dios nzhé:
Re myet nak mod yixwen,
nu rese kwaan chul cheen xaa nak mod yeey cheen yixwen.
Lee yixwen ngool, lee yeey nzhab,
25 per lee xtizh Xaa Nabeyy tubka nzho. [Is. 40:6-8]
Nu re wdizh chul ne nak wdizh kwaan mzaa xaa kwent lo re gu.