5
Bkenzha rese gu xaa rik
Bkenzha rese gu xaa rik. Binn gu nu brazhe gu nel lee re yalzi zhin lo gu. Nel rese kwaan nzhap gu zelo yeb nu lux, nu lee re xab gu, re ler kwaan non doo nzelo kee mbaz. Nu lee re xdemi lu kwaan nak or nu plat ngulo gaw chen. Nu lee re chen ne ngaazh kwaan tich gu, nu axta leeya lux xkwerp gu mod bal cheen ki, nel tant ngozhaw gu re kwaan nzhap gu lo yizhyo ne, re mbizh nal kwaan ngwluzhtlaka. ¡Wii gu, nangixt gu kwaan mka re xaa mkee zhiin lo gu, zee lee re kwaan kabazhe xaa mzhinla lo Dios, xaa ngezh doo! Lo yizhyo ne mkano gu rese kwaan nzhekla gu, nu mle gu re gust nzhak yek gu, nu msechaa gu gu, mod tub ma gut xaa gaw xaa. Nu ngaazh re gu kwaan tich xaa nadoo nak, xaa nik tub jwalt nanzhapt lo gu, nu sbaa mbit gu xaa.
Ye be
Kwaanzee rese be wech nu bzan, ye be xep axta gorna bare Xaa Nabeyy. ¿Che nanet gu xomod naka leezha nzhaan xaa? Mbaz xaa la yey zee nzho mod le xaa gan koo xaa yalgon kwaan chul doo gak. Nu seeka be, nzhaal kwaz be xep, nu yo balor lextoo be, nel naxchetra bare Xaa Nabeyy lo be.
Nu rese be wech nu bzan, nagawyixt be re wech be, zee nanaabt Dios kwent cheen be lo be. Nel lee Xaa Nabeyy merla zhin nu lee xaa nak xaa naab kwent lo rese myet. 10 Rese be wech nu bzan, seed be xek be lo re yalzi modxa mxek re xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo, nu ngunii xaa xkwent xaa. 11 Nel re be mbezh wen re xaa nxek lo reta klas yalzi. Nela be xomod mxek Job lo re yalzi kwaan mded xaa; nu ne wen be xomod mle Dios lo xaa, nu xomod nlesdoola Xaa Nabeyy ne re myet.
12 Nu rese gu wech nu bzan, nanzhaalt chaw be krus lo yizhyo nu nixa naz yiba nu nixa lo nik tub kwaan. Mas wen yé be: “Sbaa naka” o “Nawlita”. Per nachawt be krus, zee nanaabt Dios kwent lo be.
Xomod nzhaal wdizhno be Dios
13 Nu chelee tub be zhin yalzi lo, nzhaal wdizhno be Dios. Nu chelee tub be nyakla, nzhaal gool xaa lo Dios. 14 Nu seeka chelee tub be gak ne, xaa zee nzhaal kwezh re xaa gol lo re xaa Jesucrist, zee teeb xaa anseyt cho xaa ne nzak, nu naab xaa lo Dios kwaan yalnabeyy cheen Xaa Nabeyy, zee sekwen Dios xaa. 15 Nu gorna nii be lo Dios, ne be lee xaa gon xtizh be, nu lee Xaa Nabeyy sekwen xaa ne nzak, nu chelee xaa mle xaa tub jwalt, leeya zhe. 16 Nu yé be tub be stub be re jwalt kwaan mle be, zee naab xaa lo Dios zee sekwen Dios be. Nu leezha nzhedizhno tub xaa nali nzo lo Dios, rese kwaan naab xaa gak. 17 Li ngok tub myet mod rese be, nu dub lextoo xaa ngunaab xaa lo Dios zee nalat yey, nu namlata lo yizhyo chon liin yirol. 18 Nu gorna mbdizhno Li Dios stub welt, zee mbare yey mla lo yizhyo stub welt. Nu zeera mzaa yizhyo yalgon stuba.
19 Rese gu wech nu bzan, chelee tub be mroo lo xnaz Dios kwaan wli nak, nu lee stub be mle gan zere xaa lo xnaz Dios, wen doo mle xaa ne. 20 Sbaa ne be rese xaa nle gan zere tub xaa nzeb jwalt naz lo Dios, tub xaa nzha naz nawent, mle xaa ne gan mloo xaa xaa lo yalgut. Nu mle xaa gan zee chee Dios rese jwalt kwaan mzeb xaa zee.
Chag