4
Nakelat be re kwaan yizhyo
Kwaanzee naab na kwaane lo gu. ¿Chozhiin tant ndil gu nu tant nayii gu ne gu re wech gu nu re bzan gu? Sbaa ndil gu nel leeka leen lextoo gu nzhal re yalnzoblazh. Nzoblazh gu kano gu re kwaan nankanot gu, zee nzhut gu zee nkayaa gu kwaan tant nzoblazh gu, nu komba nak kwaan ndil gu lo. Nu nankanot gu kwaan nzhekla gu nel nanaabt guya lo Dios. Nu leezha naab guya lo Dios, nankayaat guya nel nanalit nzhak lextoo gu gorna ngunaab guya. Snee nankayaat guya nel lo gust yizhyo nzhekla gu le xchiin guya. Gu nak mod me nto cho, nel mlaa gu Dios nel nkela gu re kwaan yizhyo. ¿Che nanet gu leezha nkela gu re kwaan yizhyo, nzhak gu xkontrad Dios? ¿Che nzak gu nanont Xkyech Dios kwaan nzhé: “Lee Dios mzaa yalnaban lo re myet, kwaanzee nzoblazh Dios gak myet nebse xaa xaa”? Per nles lextoo Dios ne be nu nlu xaa yalnkela cheen xaa lo be. Nel nkeela lo Xkyech Dios nii: “Dios nkela re xaa nadoo nak; per lee re xaa nto yalxwa, nayii Dios ne xaa”. [Pr. 3:34] Kwaanzee laa be nabeyy Dios lextoo be, nu nazaat be lugar lo Maxuu, zee bachii Maxuu lo be. Bii be lo Dios zee noka Dios bii gax lo be. Sembey be lextoo be, xaa nle kwaan nawent nu xaa nzhak chop yek. Nu noka gak nales lextoo be nu goon be gorna ne be lo rese kwaan nawent kwaan mle be. Nu nixa naxizht be per goon be selazh be re jwalt kwaan mle be. 10 Zee gak be tub xaa wlipa nadoo doo nak lo Xaa Nabeyy, nu zee le xaa be tub xaa non doo lo xaa.
Nagawyixt be wechxinn be
11 Rese gu wech nu bzan, nagawyixt be tub be stub be. Nu cheleeya nzhawyix be tub be stub be, nlu nanzhont be ley cheen Dios. Nu chelee be nanzhont be ley cheen Dios, nlu leeka be nzhekla nabeyy loya. 12 Nu nebse Dios mzaa ley ne nu nebse lee xaa nak xaa nzho mod naab re kwent. Nu lee gu, ¿cho nak gu zee nzhawyix gu tub gu stub gu? Nel Dios nak xaa nzho mod luux gu nu nzho mod seban gu.
13 Kwaanzee nal bin gu kwaan nii na lo gu. Cheleeya nzho tub be yé: “Yee o wiizh, ya na stub yezh nu yoo na zee tub liin, zee le na negos, zee le na gan gro doo demi”. 14 Nu nixa nanet be nen che zban be yee o wiizh. Nel re be nak kwenta beg; tub rataka nluya, nu lee stub rat nixa nanlutra nen pa naz nzhaya. 15 Mas wen yé be: “Chelee Xaa Nabeyy zaa diizh banra na xep zee le na kwaan nzho yek na”. 16 Per lee gu nto doo gu yalxwa kwaan nii gu, nu tira nawent nak re yalxwa kwaan nii gu. 17 Kwaanzee loka cho be ne nzhaal le be kwaan wen nu nalet beya, kwaane nak tub jwalt gro doo lo Dios.