5
Mod le be gan lo yizhyo
Rese xaa ngwii lo Jesús mod Crist, Xaa Mxaal Dios Nabeyy, xinn Dios nak xaa zee. Nu rese xaa nkela Xuz be Dios, noka re xinn xaa nkela lee xaa. Snee ne be lee be nkela re xinn Dios, leezha nkela be Dios nu nzhon be xtizh xaa, nel xaa nkela Dios noka nzhon xaa xtizh xaa. Nu lee xtizh xaa nanagant le xaaya, nel loka xaa nak xinn Dios le xaa gan lo re kwaan nawent kwaan nzho lo yizhyo ne, nel ngwii xaa lo Jesucrist. Loka xaa ngwii lo Jesús mod Xgann Dios, xaa zee nle gan lo re kwaan nawent lo yizhyo ne.
Kwent kwaan nzaa Dios cheen Jesucrist
Jesucrist myaad kwaan nis nu kwaan ren. Nanebt kwaan nisa, sinka kwaan nis nu kwaan ren. Noka mzaa Mbi Naban kwent cheen xaa nu wli kwaan nii xaa. Kwaanzee nzho chon kwaan nii kwent cheen xaa: Mbi Naban, nis, nu ren, nu tubka nii yon kwaane. Chelee be nle be krer kwaan nzaa myet yizhyo kwent lo be, seeka nzhaal le be krer kwaan nzaa Dios kwent lo be, nel naka kwaan mas wli. Nu Dios ngunii lo be cheen Xgann xaa. 10 Loka xaa ngwii lo Xgann Dios, nzaa Dios kwent cheen Xgann xaa leen lextoo xaa. Per lee xaa nangwiit lo Xgann Dios, xaa nkade nzob xaa Dios, nel nanlet xaa krer kwaan nzhé Dios cheen Xgann xaa. 11 Nu kwaan nzaa Dios kwent nak: Dios mzaa yalnaban kwaan tira lo be, nu yalnaban ne nzeno Xgann xaa. 12 Loka xaa ngwii lo Xgann Dios nkano yalnaban kwaan tira. Nu loka xaa nangwiit lo Xgann Dios nankanot xaa zee yalnaban kwaan tira.
Rason kwaan mzaa Juan
13 Kakee na kwaane lo re gu, xaa ngwii lo Xgann Dios, zee ne gu lee gu nkano yalnaban kwaan tira nanluxt.
14 Kwaane ne be, lee Dios gon xtizh be. Chelee be naab beya tub mod nzhekla Dios, zee lee xaa zaaya. 15 Nu nzho mod ne be lee xaa nzhon xtizh be, nu nzho mod zaa Dios re kwaan naab be lo xaa.
16 Chelee tub be ne be lo re xaa Jesús, lee tub wech be o tub bzan be o tub bal be, kale tub jwalt kwaan nanyanot xaa lo yalgut, naab be lo Dios kwent cheen xaa, zee lee Dios zaa yalnaban cheen xaa, chelee xaa nanlet xaa tub jwalt kwaan nanakt kwaan yet xaa. Per nzho jwalt kwaan nzhe xaa lo yalgut, nu naniit na nzhaal naab be lo Dios yiib jwalt cheen xaa zee. 17 Rese kwaan nawent nak jwalt, per naret jwalt nak kwaan nzhe xaa lo yalgut.
18 Ne be nik tub xaa nak xinn Dios nyent mod tubka nle xaa jwalt, nel Xgann Dios nkanap xaa, nu lee Maxuu nyent mod le nik tub kwaan lo xaa. 19 Ne wen be lee be nak xinn Dios. Nu ne be lee Maxuu nabeyy dubse yizhyo. 20 Noka ne wen be lee Xgann Dios myaad, nu lee xaa mzaa yek be zee labeyy be Dios, Xaa Wli nak. Tubka nak be kwaan Dios, Xaa Wli, kwent cheen Xgann xaa, xaa nak Jesucrist. Nu lee xaa nak Dios wlipa, nu xaa nzaa yalnaban kwaan tira nanluxt lo be.
21 Rese gu, xaa mod xiin na, nawiit gu lo rese maj.
Sbaa gaka.
Juan