Yech mrop kwaan mkee Juan
1
Kwaan wli nu yalnkela
Dix Bzan,
Na nak Juan, xaa gol. Kakee na kwaane lo lu bzan, me mleey Dios, nu lo re xinn lu. Nkedoola na gu tub mod nali, nu natechot na nkela na gu; sinka rese xaa nlabeyy kwaan wli nkela xaa gu. Nkela na gu nel kwaan wli nzho lextoo re be, nu tubka nzhoya lextoo be. Naab na lo Xuz be Dios nu lo Xgann xaa Jesucrist, zee luu xaa yalnkela cheen xaa lo gu, zee les lextoo xaa ne xaa gu, nu noka le xaa zee nix kwi gu, nel gu nak xaa mkayaa kwaan wli nu mkayaa gu yalnkela cheen Dios.
Nix nzhak lextoo na, gorna mbin na lee lak xinn lu nzhaze lo xnaz Dios kwaan wli, kwentaxa mnabeyy Xuz be Dios. Nal naab na lo lu bzan na, zee kela be tub be stub be. Nanakt kwaane tub wdizh kub kwaan mxaal Dios, nel leeya nak tub wdizh kwaana mkanola be axta yilo. Yalnkela nak le be kwentaxa nzhé xtizh Dios; nu lee wdizh ne nak kwaan mbin gu axta yilotlaka; leeya nak: “Nzhaal kela be tub be stub be kwaan dub lextoo be”.
Nzho xaa nzhekla kade be
Zyen doo xaa nkade nzho yizhyo ne, nu re xaa ne nzhé: “Lee Jesucrist nambiidt kwenta tub myet wlipa lo yizhyo ne”. Nu nkade re xaa ne, nu nak xaa kontrad cheen Jesucrist. Kwaanzee kanap gu gu zee naluxt gu xchiin gu kwaan mle gu gan, sinka kayaa gu kwaan zaa Dios lo gu.
Rese xaa kwaan nzhekla chee kwaan mlu Jesucrist, nanzot Dios kwaan xaa zee. Lee xaa nzhekla luu kwaan mlu Jesucrist, zeesi zo Xuz be Dios nu Xgann xaa kwaan lee xaa. 10 Chelee tub xaa nchee xaa kwaan mlu Jesucrist lo be nu yiid xaa garli gu, nakwezht gu xaa garli gu, nixa nawdizhnot gu xaa. 11 Loka xaa laa ded xaa ba leen li, lal rop xaa lo kwaan nawent, kwaan kale xaa ba.
Wdizh gwluzh
12 Zyen kwaan nzhekla na nii na lo gu, per nanzheklat na kee naya lo yech, nel nzhekla na yal na nii na re kwaane lo gu, zee nix gak lextoo re be. 13 Re xinn bal lu, me mleey Dios, nii “dix” lo lu.
Sbaa gaka.
Juan