Yech myon kwaan mkee Juan
1
Gayo, xmig Juan, nle kwaan wen
Dix Gayo,
Na nak Juan, xaa gol. Kakee na yech ne lo lu, xmig na, wlipa nkedoola na lu.
Nkela na lu xmig, nu naab na lo Dios zee rese kwaan le lu wen rekeya, zee wen ded lu, leeka mod wen nzo lu lo Dios. Nix doo nzhak lextoo na leezha mbid lak wech, nu mzaa xaa kwent lo na, nali nzo lu naz wlipa. Nix doo nzhak lextoo na leezha nzhon na lee re xiin na nkanze lo kwaan wli.
Xmig na, nkela na lu. Lu kale tub zhiin wen, kayaa lu re xaa Jesús, re xaa nze stub yezh. Leezha nkasa re xaa Jesús, xaa nzho yezh ne, mzaa re xaa ne kwent xomod mkela lu xaa. Tubka kale lu yudar xaa reke xaa xnaz Dios, kwaane nyula Dios. Nel re wech ne nzha nkee xchiin Xaa Nabeyy, nu nik tub kwaan zer kayaa xaa lo re xaa nanakt xaa Jesús. Kwaanzee nzhaal le be yudar re wech ne. Nu snee kee be zhiin tubka kwaan xaa ne lo xchiin Xaa Nabeyy.
Diótrefes nle kwaan nawent
Mkee na tub yech lo re xaa Jesús, per lee Diótrefes nzhekla gak xaa yanertlaka nu xaa mas non lo re gu, nu nanet xaa gon xaa xtizh na. 10 Kwaanzee leezha yal na nii na lo xaa nel nawent nzhedizh xaa lo re nu. Nu nanebt kwaane nle xaa, stub kwaan tira nawent nle xaa, leezha nankayaat xaa re wech garli xaa, xaa nzaa kwent xtizh Dios naz stub re yezh. Nixa nanlaat xaa kayaa stub xaa xaa ne. Chelee tub xaa Jesús nkayaa xaa ne, zee ngoo xaa xaa pa nkasa re xaa Jesús.
Demetrio nle kwaan wen
11 Xmig na, nkela na lu. Nalet lu kwaan nawent kwaan nle xaa zee, sinka le kwaan wen. Xaa nle kwaan wen, kwaan Dios nzo xaa, nu lee xaa nle kwaan nawent nanlabeyyt xaa zee Dios. 12 Rese xaa nii wen Demetrio, nu wli naka. Noka nu ne lee xaa kale kwaan wen, nu ne lu nankadet na.
Wdizh gwluzh
13 Zyen doo kwaan nzhekla na nii na lo lu, per nanzheklat na kee naya lo yech. 14 Nzhekla na yal na lo lu, zee wdizh be.
15 Axta stub welt, nu nix kwi lu kwaan Dios. Re xmig lu xaa nzho nee, nii “dix” lo lu. Guzh “dix” cheen nu lo re xaa.
Juan