Yech kwaan mkee Judas
1
Dix re gu wech nu bzan
Na nak Judas, wech Chag, nu nak na xmos Jesucrist. Kakee na yech ne lo re gu, xaa mrezh Xuz be Dios zee gak gu xaa xaa, nel nkedoola xaa re gu. Nu Jesucrist nak xaa tubka nkanap re gu. Nu nzhekla na lesla Dios ne re gu, nu le Dios zee chul kwi re gu, nu luu xaa yalnkela cheen xaa lo re gu.
Re xaa nlu kwaan nawlit
Nkedoola na re gu wech nu bzan. Nzhekla doo na ngkee na tub yech lo re gu, kwaan nzaa kwent xomod mloo Dios re be lo yalgut zee zaa xaa yalnaban kwaan tira lo be. Per nzak na nkin kee na stub kwaan lo re gu, zee ne re gu xomod nye zo gu lo re kwaan wli cheen Dios, kwaan mzelazh Dios lo re be, leezha mle nzhul xaa re be. Nkin kee na kwaane nel lee lak xaa nakap nzhazeeb lo re gu nixa nanzeent guya. Lee re xaa ne axta yilo nakladiizh ded xaa bid tira. Xaa ne mbezh: “Grodoo nak yalnkela cheen Dios nu nchee Dios re kwaan nawent nle na”, nu snee zyen doo kwaan nawent nle xaa, re kwaan nzhekla xkwerp xaa; nu noka mbezh xaa lee Jesucrist nanakt xmaestr be nu nanabeyyt xaa be.
Nu nela re gu kwaane, per nzhekla na zee selazh guya stub welt: Lee Xaa Nabeyy mloo re xey be, xaa Israel Egipto, nu gwluzh mbit xaa re xey be, re xaa namwiit lo xaa. Nu noka re mandad cheen Dios, xaa namzeyalt nkano xaa yalnabeyy kwaan mkanola xaa, zee mlaa xaa paro chul nzho xaa, zee mkado Dios xaa kwaan tub kaden kwaan naluxt, nu mchep Dios xaa lozhyib pa nakaw na, pa tira narootra xaa, nu baa yo xaa axta mbizh kwaan naab Dios kwent lo rese myet. Mod ngoka kwaan rop yezh Sodoma nu Gomorra nu re yezh kwaan nzhi gax baa. Mchaal xaa kwaan stub ngwnaa me nanakt sa xaa, axta leeka sa byi xaa mchaal xaa. Kwaanzee nguk ropse yezh ba kwaan ki, nu kwaan ba mlu lee rese xaa kwaan nle kwaan nawent, bid doo ded xaa lo ki kwaan tira nayuyyt.
Nu sbaaka nkade re xaa nakap ne leeka lee xaa nu nle xaa kwaan nawent lo leeka kwerp cheen xaa, nanzhont xaa xtizh re xaa nabeyy xaa, nu nawent nii xaa lo re mbi mal kwaan nanlut. Nu leeka Miguel, xmandad Dios, xaa nabeyy lo rese mandad cheen Dios, leezha mdil xaa kwaan Maxuu lo xkwerp Ches, nanzheklat xaa xobde xaa lo Maxuu zee gaazh xaa kwaan tich Maxuu, nebse nzhé xaa: “¡Lee Xaa Nabeyy naab kwent lo lu!” 10 Per lee re xaa ne nawent nii xaa re kwaan nanet xaa xomod nak. Kwenta ma nak xaa, nu re kwaan nlabeyy xaa, nlabeyy xaaya mod nlabeyy re maya, per nanlat yek xaa lee xaa lux kwenta ma.
11 ¡Ay, proob re xaa ba telisa lux xaa! Nel nzhake xaa tich re kwaan mle Caín. Nu mleey xaa kwaan nawent mod mle Balaam nel nzhekla xaa le xaa gan gro demi. Nu noka nak xaa mod Coré, xaa ngut nel nambint xaa diizh. 12 Mod xkii nak xaa garlo gu gorna nzhaw xaa kwaan re gu lo yalni, nto xaa yalxwa lo re gu nu nebse lee xaa nkela xaa. Lee xaa nak mod xkaw kwaan nanyaadnot yey, kwaan nzhe mbi tub lad nu stub lad. Mod yag kwaan nanzaat xle leezha lee re yag nzaa xle, nak xaa. Nu nak xaa mod re yag kwaan tira mbizh, nu dub lox mbyiib. 13 Nak xaa mod nistoo kwaan nye doo ngit, lee re jwalt cheen xaa nak mod re bchiin beed cheen nistoo. Nu nak xaa mod re mbal yiba, ma mzowen nu nya xaa pa nzho yalnakaw tira, pa mleey Dios yo re xaa snee nak.
14 Noka Nok, xaa ngu gazh dii gwluzh lo Dan, mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa leezha ngunii xaa cheen re xaa ne, nzhé xaa: “¡Wii! Lee Xaa Nabeyy nze kwaan zyen doo mil xaa kwaan nali lo xaa, 15 zee naab xaa kwent lo rese myet, xaa nanakt xaa Dios, nu ted xaa rese myet bid lo re kwaan nawent kwaan mle xaa, nu lo re xaa ngunii wdizh nawent lo Dios.” 16 Rese xaa ne nii nawent nak rese kwaan, nu nebse nreke xaa tich re kwaan nzhekla xkwerp xaa, nto xaa yalxwa, nu nii xaa nadoo zee le xaa gan tub kwaan lo stub xaa.
Konsej kwaan mzaa Judas lo re xaa Jesús
17 Per re gu wech nu bzan, bselazh gu re wdizh kwaan nzhé re xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesucrist, Xaa Nabeyy be. 18 Nzhé re xaa: “Lee mbizh gwluzhtlaka lee re myet xizhno re kwaan wli, nu le xaa rese kwaan nzhekla xkwerp xaa”. 19 Re xaa ne nak xaa nle chop tant re xaa. Nzhake xaa tich re xgab cheen xaa nu nayot Mbi Naban cheen Dios lextoo xaa.
20 Per lee re be wech nu bzan, tubka kwaan be nen xomod nyera zo be lo re kwaan nak xcheen Dios. Nu tubka wdizhno be Dios mod nii Mbi Naban cheen Dios lo be. 21 Tubka zo be lo yalnkela cheen Dios, nu kwaz be luu Jesucrist, Xaa Nabeyy be yalnles cheen xaa lo be, gorna zaa xaa yalnaban kwaan tira lo be.
22 Nu lesla be ne be re xaa kwaan nzhak chop yek. 23 Nu le be yudar re xaa, mod tub xaa mloo xaa lo ki. Nu lesla be ne be re xaa, per noka nkin kanap be be lo xaa, nu yii be ne be re kwaan nawent kwaan nle xaa.
Wdizh gwluzh
24 Nzhekla na gol na lo Dios, xaa nzho mod kanap be, nel ngezh doo xaa, nu nalat xaa ral nii be, nu zo xaa be delant lo xni cheen xaa, axta nzhul na be, nu nyakdoola re be. 25 Gol na lo Dios, xaa tubka nak, nel kwent cheen kwaan mle Jesucrist, Xaa Nabeyy be, mle zee nkano be yalnaban kwaan tira. Lo lee xaa nzhaal gool re xaa lo, nel lee xaa nkano re xni, re yalnabeyy, nu re yalngezh. Sbaa ngoka yilo, nu sbaa naka nal, nu sbaa gaka gwluzh.
¡Sbaa gaka!
Judas