Apocalipsis Re kwaan mlu Jesucrist lo Juan
1
Re kwaan mlu Jesucrist lo Juan
Yech ne nlu cho kwaan zle Jesucrist. Lee Dios mzaa lo Jesucrist zee nzho mod mlu xaaya lo re xmos xaa, re kwaan merla gak. Nu lee Jesucrist mxaal tub mandad cheen zee mlu xaa re kwaane lo na; na nak Juan, tub mos cheen Jesucrist. Kwaanzee nza na kwent re kwaan mlu lo na nu re xtizh Dios kwaan nguné Jesucrist lo na.
Chul ded re xaa nlab re wdizh ne, kwaan mkayaa na lo Dios nu nle xaa re kwaan nkee loya, nel merla zhin mbizh gwluzhtlaka.
Kwaan mkee Juan lo re xaa Jesús gazh yezh cheen Asia
Na nak Juan, nu kakee na yech ne lo re xaa Jesús, re xaa nzho gazh yezh cheen Asia. Naab na zee luu Dios yalnkela cheen xaa lo gu nu le xaa zee nix doo kwi re gu. Kwaan kakee na nee myaad lo Dios, xaa ngok, xaa nak, nu xaa bare yaad; noka myaada lo gazh Mbi Naban kwaan nzo lo Dios, pa nabeyy xaa. Nu noka myaad re wdizh ne lo Jesucrist, xaa tubka nzaa re kwent nali, xaa yilotlaka mroban lo re xaa ngut. Gro doo nak yalnabeyy cheen xaa zee nabeyy xaa re rey. Nzholl na lo xaa, xaa nkela be, xaa mxo xren kwent cheen re jwalt cheen re be, nu mle xaa be xaa xaa, zee gak be ngwleyy lo Xdios xaa, xaa nak Xuz xaa. ¡Nzhekla na lee re xni nu re yalngezh gak cheen lee xaa tira! ¡See gaka!
¡Wii! ¡Lee Jesucrist yaad leen xkaw!
Nu rese myet luu xaa lo,
nu axta noka xaa kwaan mbit xaa;
nu xaa dubse lo yizhyo gonn nye.
¡Aja, sbaa gaka!
“Lee na nak xaa yilotlaka nu na nak xaa gwluzhtlaka”, né Dios, Xaa Nabeyy, xaa nzho mod le rese kwaan, xaa ngok, xaa nak, nu xaa bare yaad.
Kwaan mlu Jesucrist lo Juan
Na nak Juan, xaa nak wech rese gu. Lal nded re be bid zee lal kayaa be pa nabeyy Dios, nel lal nyela be nzo be lo Jesucrist. Nel xtizh Dios cheen Jesucrist nza na kwent, zee mzo re xaa na mod tub xaa nzho lozhyib leen tub lee yizhyo kwaan nzho xsaww nistoo, tub yizhyo kwaan le Patmos. 10 Nu mbizh cheen Xaa Nabeyy, lee Mbi Naban cheen Dios mbid lo na, nu mbin na tub bos nye naz tich na, kwenta tub bos cheen tub trompet, 11 kwaan né lo na:
—Bkee lo tub lag yech kwaan lu lo lu nu xaala lo re xaa Jesús, xaa gazh yezh cheen Asia, lo re yezh ne: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia nu Laodicea.
12 Nu mzere na yenn na zee ne na nen cho cheen bos kwaan kanii lo na; nu gorna mzere na yenn na, myun gazh bruj kwaan nak or kwaan nkee xni, 13 nu xsaww lo gazh bruj ne nzo tub xaa nzhak kwenta myet, nu lee xab xaa kwaan nak xaa nzhin axta nii xaa nu nzhi tub yed or laz xaa. 14 Lee yich yek xaa rus doo na mod yich led tub mbakxiil rus, nu mod yeg naya rus; lee mbeelo xaa nzhak kwenta bal cheen ki. 15 Lee nii xaa nla xni mod tub lee yiib kwaan ngeey doo lo ki, nu lee bos cheen xaa nye doo mbezh kwenta tub pa nzhab nis. 16 Lee lozhya xaa lad li nzho gazh mbal yiba, nu lee roo xaa nroo tub espad kwaan rop ta ndox. Lee ta garlo xaa nlu kwenta mbizh, leezha nla doo neey.
17 Gorna mwii na lo xaa, mod tub xaa ngut mla na lo yo. Per mzhib xaa yaa xaa lad li cho na, nu né xaa lo na:
—Nazhebt lu, nel lee na nak xaa yilotlaka nu xaa gwluzhtlaka. 18 Nu na nak xaa tira mban. Gwii, ngut na, per nal tira mban na, nu nkano na leyaw cheen Hades, pa nzho re xaa ngut. 19 Bkee rese kwaane lo tub lag yech: re kwaan mlu lo lu, nu re kwaan nzho nal nu re kwaan yo gwluzh. 20 Kwaane nak kwaan nabix. Lee re bruj or nak re xaa Jesús, xaa nzho gazh yezh cheen Asia, nu lee gazh mbal yiba kwaan ngune lu lo, kwaan nzho lozhya na lad li, nak re mandad cheen Dios.