2
Yech kwaan mkee Juan lo re xaa Jesús yezh Éfeso
Lee xaa nguné lo na:
—Kee kwaane lo mandad, xaa nkanap re xaa na yezh Éfeso: “Kwaane né xaa nzho gazh mbal yiba lozhya xaa lad li nu nze xsaww lo gazh bruj kwaan nak or: ‘Nela na rese kwaan nle gu: xomod nkee gu xchinn na, xomod nyela gu nded gu bid, nu xomod nanyetla gu ne gu re xaa nle kwaan nawent. Nu noka ne na, nle gu preb re xaa kwaan mbezh mkayaa yalnabeyy lo na nu namkayaat xaaya, nu ne gu nebse nkade xaa. Nyedoola gu nded gu bid kwent cheen na nu nanyizhat gu. Per kwaan nanyulat na nak mlaa gu mod mkela gu na yilo. Kwaanzee bselazh gu xomod nak gu yilo, laa gu naletra gu kwaan nawent, nu stub welt bare gu ble gu re kwaan wen, mod mle guya yilo. Nu chelee gu nalaat re kwaan nawent kwaan lake gu, lee na kiib bruj cheen gu pa nzoba. Per wen nle gu, nayii gu ne gu xomod nle re xaa nreke tich kwaan nseed Nik, nel noka na nayii ne re kwaan nle xaa. ¡Nzob nzha re gu, nzhaal gon gu kwaan nii Mbi Naban lo gu, xaa nak xaa na! Nel re xaa le gan lo re kwaan nawent, za na diizh gaw xaa xle cheen yag kwaan nzaa yalnaban kwaan tira, kwaan nzo lo Lach Chul cheen Dios.’ ”
Yech kwaan mkee Juan lo re xaa Jesús yezh Esmirna
’Noka kee kwaane lo mandad, xaa nkanap re xaa na yezh Esmirna: “Kwaane né xaa nak xaa yilotlaka nu xaa gwluzhtlaka, xaa kwaan ngut nu mbare mroban: ‘Ne na xomod nded gu bid, nu yalprob cheen gu, per lee gu nak xaa rik naz leen yiba. Nu ne na xomod nzhedizh nawent re xaa gu, re xaa kwaan mbezh nak xaa dii cheen Israel, per kwaan wlipa nak xaa xaa Maxuu. 10 Nazhebt gu mod ded gu bid nel lee Maxuu chep lak gu lozhyib zee le xaa preb gu; zee nkin ded gu bid chii mbizh. Bzo nali gu axta gorna yet gu zee za na koron cheen yalnaban kwaan tira lo gu. 11 ¡Nzob nzha re gu, nzhaal gon gu kwaan nii Mbi Naban lo gu, xaa nak xaa na! Nu lee re xaa nle gan lo re kwaan nawent, nadedt xaa nik tub bid lo stub yalgut kwaan yaad.’ ”
Yech kwaan mkee Juan lo re xaa Jesús yezh Pérgamo
12 ’Noka kee kwaane lo mandad, xaa nkanap re xaa na yezh Pérgamo: “Kwaane né xaa nkano espad kwaan rop ta ndox: 13 ‘Ne na lee gu nzho pa nabeyy Maxuu; nixa sneetaka nali nzo gu lo na. Nu tub mbizh re xaa yezh ba mbit Antipas, xaa nak xmos na. Mbit xaa xaa nel tubka nali nzaa xaa kwent cheen na. Nixa snee ngoka lee re gu nye nzo lo na nu namlaat gu mod ngwii gu lo na re mbizh zee. 14 Per kwaan nanyulat na nak: lo re gu nzho lak xaa nseed nzho mod gaw xaa baal kwaan nteed xaa lo mdo, nu nzho mod chaal stub naz re ngwnaa. Mer kwaane nak kwaan mlu Balaam lo rey Balac, leezha nzhekla xaa luu xaa xomod lux rey Balac re xey nu, xaa Israel. 15 Sbaaka lo re gu nzho lak xaa kwaan nreke tich kwaan nlu Nik. 16 Kwaanzee laa gu naletra gu kwaan nawent, nel chelee gu nalaat guya naxchetra yal na lo re gu, nu kwaan espad kwaan nroo roo na yiid na dil na kwaan re xaa baa. 17 ¡Nzob nzha re gu, nzhaal gon gu kwaan nii Mbi Naban lo gu, xaa nak xaa na! Nu re xaa le gan lo re kwaan nawent, za na pan cheen yiba kwaan nzholaan gaw xaa; nu zaka na tub ke rus lo xaa kwaan nkee le xaa kwaan kub lo, nik tub xaa nalabeyyta, nebse xaa kayaaya labeyya.’ ”
Yech kwaan mkee Juan lo re xaa Jesús yezh Tiatira
18 ’Noka kee kwaane lo mandad, xaa nkanap re xaa na yezh Tiatira: “Kwaane né Xgann Dios, xaa mod luzh bal nak zaalo, nu lee nii xaa nzhak kwenta tub le yiib kwaan ngeey doo lo ki: 19 ‘Ne na rese kwaan nle re gu; ne na xomod nkela gu, xomod tubka ngwii gu lo na, nu xomod nkee gu xchiin na. Chul mod nyela gu nu nkeera gu xchinn na nal ke yilo. 20 Per kwaan nanyulat na nak: nyela gu ne gu Jezabel, me kwaan mbezh nii kwent cheen na, per nebse nkade me re xmos na, nle me zee chaal xaa stub naz re ngwnaa, nu nle me zee nzhaw xaa baal kwaan mrib lo mdo. 21 Mlaa na me zee chee me mod nak me, nu laa me re jwalt kwaan nle me, per nanet me laa me kwaan nchaal me stub naz xaabyi. 22 Kwaanzee, gro doo bid nu yalne teed na lo me kwaan re xaa nchaal me, chelee xaa nalaat xaa me nu wii xaa lo na, 23 na gut rese xinn me. Nu snee lee rese xaa nak xaa na nela, lee na nlabeyy rese xgab kwaan nzho yek xaa nu kwaan nzho lextoo xaa; nu sbaa kix na lo kad tub xaa kwaan mle xaa gan. 24 Nik stub kwaan naxaalt na le re gu, xaa Tiatira, nel nanzhaket gu tich re kwaan mbezh lak xaa nak, kwaan nzholaan cheen Maxuu. 25 Per nal, nali le gu kwaan kale gu axta gorna yal na. 26 Nu re xaa nle gan lo re kwaan nawent, nu nle kwaan nzhekla na axta mbizh gwluzh, na za yalnabeyy lo xaa zee nabeyy xaa lo yizhyo ne. 27 Snee kwentaxa mzaa Xuz na yalngezh lo na nu sbaaka za na yalnabeyy lo re xaa ne, zee nabeyy xaa re yezh kwaan tub bar yiib nu lux xaa re yezh modxa nlee myet yas yo. 28 Nu noka za na lo xaa Mbal Ndok, ma nlen garziil. 29 ¡Nzob nzha re gu, nzhaal gon gu kwaan nii Mbi Naban lo gu, xaa nak xaa na!’ ”