3
Tub xaa mdeen ngokwen
Tub mbizh Pér rop Juan nzha roo yidoo, kan las tres, kwaan nak gor nkasa xaa nzhedizhno xaa Dios. Nu ngu tub xaabyi, xaa mdeen axta leezha ngol, xaa nzhe xaa rese mbizh nu nzob xaa xaa roo pwert kwaan le Chul Doo cheen yidoo, zee naab xaa karda lo re xaa nzeeb leen lach roo yidoo. Gorna lee xaa mdeen ngune lee Pér rop Juan nzha nzeeb lach roo yidoo, zee ngunaab xaa karda lo rop xaa. Zee lee Pér rop Juan mwii lo xaa, zee nzhé Pér lo xaa:
—Wii lo nu.
Lee xaabyi zee zheta mwii lo xaa nel mle xaa xgab zaa Pér rop Juan tub kwaan lo xaa. Pér nzhé lo xaa:
—Nankanot na demi za na lo lu, per kwaan nzho mod le na lo lu, le naya. Na nii lo lu: “Kwaan yalnabeyy cheen Jesucrist xaa yezh Nazaret, guxso nu bze”.
Ngulo ngunii Pér kwaane, mzen Pér yaa xaa lad li nu mlexso xaa xaa, nu gorzee lee nii xaa ngokwen nu mli. Lee xaa mzoli nu mkee xaa brink nu mzelo xaa mze xaa, zee mzeeb xaa kwaan rop xaa ba lach roo yidoo. Nu mkee xaa brink nu nzholl xaa lo Dios. Rese xaa ngune lo xaa lee xaa nze nu nzholl xaa lo Dios, 10 nu mdedyall doo rese xaa ngune lee xaa ne ngokwen, nu nixa nanet rese xaa cho kwaan le xaa xgab. Nel rese xaa nlabeyy xaa ngok mdeen, nu ne xaa lee xaa nzob naab karda roo pwert lach roo yidoo kwaan le Chul Doo.
Stub welt nzaa Pér kwent cheen wdizh chul
11 Per lee xaa ngokwen namlaat xaa Pér rop Juan. Nu rese myet ndedyall nu mkasa re xaa dub welt lo yon xaa roo korredor pa le cheen Salomón. 12 Per gorna ngune Pér lo re myet, nzhé xaa:
—Sawlazh be, ¿chozhiin ndedyall gu ngwii gu lo nu, nu lal nu msekwen xaa ne nu mle nu mze xaa, nel nkano nu yalngezh o nel nali nak nu lo Dios? 13 Lee Dios cheen re xey be xaa yilo, xaa nak Abraham, Chak nu Kob, lee Dios mle non Xgann Xaa, xaa le Jesús. Per re gu mzaa Jesús lo re xaa nak zhiin; nu leezha nzhekla Pilat sela xaa, nangzeyalt re gu. 14 Lee gu ngunaab msela xaa tub xaa nzhut myet, nu sbaa mlaa gu Jesús, xaa nzhul nu nali nak. 15 Snee mbit gu xaa nzaa yalnaban. Per Dios mseban xaa lo re xaa ngut. Nu re nu ngune kwaane, nu nzaa nu kwenta lo re gu. 16 Per lee xaabyi, xaa nzo nee, tira ngokwen nel ngwii xaa lo Jesucrist. Nu rese gu nlabeyy xaa. Nu nal lee xaa nzo lo re be nee.
17 ’Re gu sawlazh be nu re xaa nak zhiin, nela na gorna mbit gu Jesús, nanet gu cho kwaan mle gu. 18 Per Dios mle kwaane, zee snee mbarlo kwaan ngunii re xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo, kwaan nak: lee Xaa Xaal Dios Nabeyy nzhaal yet. 19 Blaa gu naletra gu kwaan nawent nu wii gu lo Jesús, nu chee gu mod nak gu, zee chee Dios rese kwaan nawent kwaan mle gu, zee seleyy Dios gu. 20 Nu xaal xaa Jesús, Xaa Nabeyy be stub welt lo yizhyo ne. 21 Per lee dubse nal Jesús nzo naz yiba, axta zhin mbizh kwaan mleey Dios gorna yilo zhib wen xaa rese kwaan, kwentaxa ngunii re xaa mzo nambey, xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa re mbizh yilo. 22 Ches nzhé lo re xaa yilo: “Lee Dios, Xaa Nabeyy be, le zee lo re gu roo tub xaa zaa kwent xtizh xaa kwenta na. Le re gu kwaan yé xaa”. [Dt. 18:15] 23 “Nel rese xaa nagont xtizh xaa yet”. [Dt. 18:19]
24 ’Nu rese xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa, axta Samuel naz delant, mzaa xaa kwent cheen re mbizh ne. 25 Be nak dii cheen re xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo, nu noka mkayaa be wdizh kwaan mlaa Dios lo re xey be xaa yilo. Nel lee Dios nzhé lo Abraham: “Kwent cheen lu, Dios le kwaan chul lo zyen doo xaa dubse yizhyo”. [Gn. 22:18] 26 Nel gorna mseban Dios Xgann xaa Jesucrist, yilotlaka lo re be mxaal xaa xaa, zee ne wen Dios re be, nu laa be re kwaan nawent kwaan nle be.