2
Xomod myaad Mbi Naban
Gorna mzhin mbizh yalni cheen Pentecostés, rese xaa Jesús nzhi tubka pa. Nu ta mbin re xaa tub bi nye doo, kwaan nze kwenta tub mbi naz yiba, kwaan mrezh dubse leen yoo pa nzhi re xaa. Zee mlu tub kwaan kwenta luzh bal lo re xaa, kwaan mla tich kad tub xaa nu mlakeya lo xaa. Zee lee Mbi Naban mnabeyy lextoo re xaa nu mzelo xaa mdizh xaa stub naz diizh, kwaan nzaa Mbi Naban mdizh xaa.
Nu mbizh zee nzho re xaa Israel Jerusalén, xaa nzholl lo Dios, re xaa ne nze xa xa yezh lo yizhyo. Rese xaa mdop gorna mbin xaa bi, nixa nanet xaa cho kwaan le xaa xgab, nel kad tub xaa mbin nzhedizh re xaa Jesús mer xtizh re xaa ne. Nu ndedyall doo re xaa, nu nle xaa xgab, nu nabdizh xaa lo wechxinn xaa, nu nzhé xaa:
—¡Wii gu! ¿Che nanakt xaa Galilea re xaa kawdizh nee? ¿Xomod nak kwaane? Nzhon be nzhedizh xaa mer xtizh be. Nu nzhi lo re be xaa nze re yizhyo ne: Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, 10 Frigia, Panfilia, Egipto nu Libia kwaan nak gax Cirene. Noka nzhi lo be xaa Roma. Tub naz be nak xaa Israel axta ngol be, lee stub naz be nzhak xaa Israel. 11 Noka nzhi lo re be, xaa yizhyo Creta nu Arabia. Nu rese be nzhon kawdizh re xaa mer xtizh be, re kwaan gro doo mle Dios.
12 Rese xaa nzhi ndedyall, nixa nanet xaa cho kwaan le xaa xgab, nu nabdizh xaa lo wechxinn xaa, nzhé xaa:
—¿Cho kwaan re kwaane?
13 Per lee stub naz xaa nxizhno xaa nu mbezh xaa:
—¡Kan nel nzuzh xaa!
Kwaan nzhé Pér lo re myet
14 Zee lee Pér kwaan re xchiibtub xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesús mzoli. Zee ngunii Pér nye, nu nzhé xaa:
—Xaabyi, xaa lazh na, kenzha rese gu kwaan nii na. Rese xaa nzho naz Jerusalén nu rese be nze nee, nzhaal ne re gu kwaan nii na lo gu nal. 15 Nanzuzht re nu kwentaxa nle re gu xgab, nel pensa nak las nueve, garziil doo. 16 Re kwaan ngok nak kwaan mzaa Joél kwent, tub xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa, leezha nzhé xaa:
17 Dios nzhé:
“Re mbizh gwluzh, lee na xaal Mbi Naban cheen na lo rese myet lo yizhyo.
Nu lee re xgann gu nu re xchap gu,
zaa kwent kwaan yé na lo lee xaa,
le na luu tub kwaan lo re xaa mad,
nu lee re xaa gox chaa lextoo.
18 Lo re xmos na xaabyi nu ngwnaa,
xaal na Mbi Naban cheen na re mbizh zee,
nu wdizh xaa re kwaan luu na lo xaa.
19 Le na re kwaan gro doo naz leen yiba nu lo yizhyo,
nu luu ren, nu ki, nu xkaw zhen.
20 Lee mbizh gak yalnakaw,
nu lee mbee na mod ren,
gorna zeeraka zhin mbizh gro doo cheen Xaa Nabeyy.
21 Per rese xaa naab lo Xaa Nabeyy,
zaa Xaa Nabeyy yalnaban kwaan tira lo xaa.” [Joél 2:28-32]
22 ’Kwaanzee kenzha re gu, xaabyi sawlazh be, kwaan nii na lo gu nal. Gu ne wen, Dios mxaal Jesús, xaa yezh Nazaret lo re gu. Nu xaa ne mle zyen doo kwaan naro, nu kwaan re gu mdedyall ngune. Sbaa mlu Dios lee Dios mxaal xaa. 23 Axta yilo mlela Dios xgab nen cho kwaan le gu Jesús. Re gu mzen xaa nu mzaa gu xaa lo re xaa mbit xaa, mkee xaa xaa lo krus. 24 Per Dios mseban xaa, namlaat Dios xaa lo re xaa ngut, nel nyent mod le yalgut gan lo xaa. 25 Nel rey David leezha ngunii xaa kwent cheen Jesús, nzhé xaa:
Tubka nzo Xaa Nabeyy kwaan na,
lee xaa nzo lad li lo na,
zee tubka nye nzo na.
26 Kwaanzee nyak doo lextoo na,
nu nzholl na kwaan roo na.
Kwaanzee nela na nyent cho kwaan gak na gorna yet na,
27 nel nalaat lu na leen Hades, pa nzho re xaa ngut,
nu nixa nalaat lu lux kwerp cheen na,
kwerp cheen xmos lu, Xaa Nali nak.
28 Mlu lu naz cheen yalnaban lo na,
nu nyakdoola na nzo lu lo na. [Sal. 16:8-11]
29 ’Wech na, kwaane klar doo nak, lee xey be David ngut, nu ngubyo xaa, nu lee baa cheen xaa nzoka axta nal. 30 Per David ngok tub xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo, nu ne wen xaa lee Dios nzhé lo xaa, telisa tub dii cheen xaa nabeyy mod mnabeyy lee xaa. 31 Snee ngunii David, mod tub xaa mzeen kwaan ded, ngunii xaa cheen yalmroban cheen Xaa Xaal Dios Nabeyy, nu ngunii xaa lee xaa nalaket leen Hades, pa nzho re xaa ngut, nu nixa naluxt kwerp cheen xaa. 32 Kwaanzee nal Dios mle mroban Jesús, nu rese nu nzaa kwent cheen kwaane. 33 Ngulo mroban xaa zee nya xaa mzob xaa lad li lo Dios, nu mkayaa xaa Mbi Naban kwaan nzhé Xuz xaa zaa xaa lo xaa, nu nal mxaala xaa Mbi Naban lo yizhyo ne. Nu Mbi Naban mle kwaan mlu lo gu nu mbin gu. 34 Nu nanakt David, xaa nguxoob yiba. Nel leeka David nzhé:
Dios, Xaa Nabeyy rese kwaan,
nzhé lo Xaa Nabeyy lo na:
“Zob lad li lo na,
35 axtaka chezhin na rese xaa nayii ne lu,
zee kichxub xaa lo lu,
nu zee gak xaa mod tub kwaan zhib lu nii lu tich”. [Sal. 110:1]
36 ’Sawlazh be, nzhaal ne kwaane: Lee Jesús, xaa mkee re gu lo krus, Dios mle xaa Xaa Nabeyy, nu lee xaa nak Xaa Mxaal Dios Nabeyy.
37 Nu gorna mbin re xaa kwaane, nales ngok lextoo xaa nu mnabdizh xaa lo Pér nu lo re xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesús, nu nzhé xaa:
—Wech, ¿cho kwaan nzhaal le nu?
38 Zee nzhé Pér lo re xaa:
—Laa gu nalet gu kwaan nawent, nu wii gu lo Jesucrist, nu brubnis kad tub gu kwaan yalnabeyy cheen Jesucrist, zee chee xaa re jwalt kwaan nawent kwaan mle gu, nu zaa Dios Mbi Naban lo gu. 39 Nel kwaan nguné Dios zaa Dios, nzho mod kayaa re gu nu re xinn gu, nu noka nzho mod kayaa rese xaa nzho zit. Leeya nak cheen rese xaa nzhekla Dios kwezh, xaa nak Xaa Nabeyy be.
40 Kwaan re wdizh ne nu stub naza, Pér ngunii lo xaa, nu mzaa xaa kwent lo xaa nu nzhé xaa:
—Nzhaal roo gu lo re myet kwaan nle re kwaan nawent.
41 Nu snee kan tub chon mil xaa mbin xtizh Pér, nu mrubnis xaa, nu ngok xaa xaa Jesús. 42 Nu rese xaa Jesús tubka ngok lextoo nu nle re xaa re kwaan nlu re xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesús lo xaa, nu nzhaw xaa Xchee cheen Xaa Nabeyy, nu nzhedizhno xaa Dios.
Snee ngu re xaa Jesús yilo
43 Nu rese myet mdedyall sinka zyen doo kwaan gro nle re xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesús. 44 Nu rese xaa ngwii lo Jesús tubka nak re xaa, nu nlerol xaa rese kwaan nkano xaa. 45 Nto xaa re kwaan nzhap xaa nu nyaadno xaa re demi nu ngiiz xaaya mod nkin kad tub xaaya. 46 Yizata mbizh nkasa xaa roo yidoo, nu nkasa xaa nzhaw xaa garli xaa, nu nyakla re xaa nzhaw re xaa tubka, nu nix doo nzhak lextoo re xaa. 47 Nzholl xaa lo Dios, nu dubse yezh nyakla ne xaa. Nu yizata mbizh lee Xaa Nabeyy nle zyenra xaa, xaa le gan yalnaban kwaan tira.