Kwaan mle re xaa mleey Jesús
1
Jesús nzhé xaal xaa Mbi Naban
Dix Chof.
Lo yech yilo cheen na mkee na rese kwaan mle Jesús nu rese kwaan mlu xaa, axta mbizh kwaan nguxoob xaa naz yiba. Leezha zeeraka nya xaa naz yiba, mseed xaa re xaa mkayaa yalnabeyy lo xaa, xana kwaan nzhaal le xaa, nu mseed xaa xaa kwaan Mbi Naban cheen Dios. Nu gwluzh leezha ngulo ngut xaa, zee mlu xaa kwaan kwerp cheen xaa lo re xaa mkayaa yalnabeyy lo xaa, lee xaa mban. Nu tubka see mlu xaa tub choo mbizh lo re xaa. Nu mzaa xaa kwent cheen pa nabeyy Dios. Nu leezha nzoka Jesús kwaan re xaa mleey xaa, Jesús nzhé lo re xaa nanzhaalt roo xaa yezh Jerusalén. Nu nzhé xaa:
—Blaz gu axta yilo gak kwaan ngune Xuz na nu kwaan nguniika na lo gu. Wli lee Juan mchubnis kwaan nis, per nazyentra mbizh lee re gu rubnis kwaan Mbi Naban cheen Dios.
Jesús nguxoob yiba
(Mr. 16:19-20; Lc. 24:50-53)
Nu lee re xaa nzhi lo Jesús, mnabdizh lo xaa:
—Xaa Nabeyy, ¿che mzhinla mbizh, zaa lu diizh nabeyy leeka sawlazh nu lo nu?
Zee lee Jesús mkeb nzhé:
—Nanzhaalt ne gu cho gor o cho mbizh lee Xuz na le re kwaane, nel mleeyla xaa gor kwaan yalnabeyy cheen xaa. Per gorna lee Mbi Naban cheen Dios la leen lextoo gu, kayaa gu yalnabeyy nu ya gu zaa gu kwent kwaan mlu lo gu, nu ya gu yezh Jerusalén, nu dubse yizhyo cheen Judea nu yizhyo cheen Samaria nu axta pa mas zit lo yizhyo.
Ngulo ngunii xaa kwaane, kawiika re xaa lo xaa, Jesús nguxoob naz yiba nu lee tub xkaw msaaw xaa, nu namlutra xaa lo re xaa. 10 Nu nzo re xaa ngwii naz yiba, nu lee Jesús nya nguxoob naz yiba, gorzee lee chop xaabyi nak ler rus ta mzhin lo re xaa. 11 Nu nzhé xaa:
—Xaabyi, xaa Galilea, ¿chozhiin ngwii gu naz yiba? Leeka Jesús, xaa mroo lo re gu nguxoob naz yiba, nu yaad xaa stub welt, sbaaka kwentaxa ne gu nya xaa.
Mleey re xaa Matías nkayaa xchiin Judas
12 Zee mroo re xaa yek yi kwaan le Olib, nu mbare re xaa axta Jerusalén, kwaan nzhi gax, kan xon gayoo metr. 13 Gorna mzhin xaa yezh, nguxoob xaa leen tub yoo ndok kwaan nak stub pis paro mlaz xaa. Nu lo re xaa nzho: Pér, Juan, Chag, Ndres, Lip, Max, Tol, Teo, Chag (xgann Alfeo), Simón (xaa nkedoola lazh), nu Judas (wech Chag). 14 Rese xaa ne tubka nzhidizhno xaa Dios. Nu lo re xaa ne nzo Mari xnaa Jesús, nu zlak ngwnaa, nu noka re wech Jesús.
15 Nu tub mbizh lee Pér mzoli xsaww lo re xaa Jesús, pa nzhi kan tub gayoo gal xaa, 16 zee nzhé Pér lo re xaa:
—Wech na, nkin gak kwaan ngunii Mbi Naban kwaan mkee David lo Xkyech Dios, pa nzaa kwent kwaan mle Judas, xaa mzaa Jesús lo re xaa nzhekla gut xaa. 17 Nel Judas nak tub xaa lo re be, nu mkano xaa zhiin lo xchiin be, 18 nu ngwa xaa nu mzi xaa tub leyo, kwaan demi kwaan mkayaa xaa lo kwaan nawent kwaan mle xaa. Mrenzeb xaa lo yo, nu mraz xaa, nu mroo xtrip xaa. 19 Gorna lee re xaa nzho Jerusalén mbina, zee mlole xaa leyo zee xtizh xaa, “Acéldama”. (Wdizh ne nii: “Lach cheen ren”.) 20 Nel nkee lo yech cheen Salm nzhé:
Garli xaa gak tub pa wen, nu nik tub xaa nayot baa. [Sal. 69:25]
’Nu noka nkee:
Mas wen lee stub xaa kayaa xchiin xaa. [Sal. 109:8]
21 Pér nzhé:
—Nzhaal kweey be tub xaa zo kwaan nu, tub xaa kwaan mzo dubse leezha mzo Jesús Xaa Nabeyy be kwaan nu. 22 Nzhaal gak xaa tub xaa mzo kwaan Jesús axta mbizh kwaan mchubnis Juan xaa, nu axta mbizh kwaan nguxoob xaa naz yiba, zee zhaal xaa kwaan be, zee zaa xaa kwent lee Jesús mroban.
23 Zee mrezh re xaa chop xaa: Che (xaa nii xaa lo Barsabás nu noka nii xaa Just), nu Matías. 24 Nu mdizhno re xaa Dios snee:
—Xaa Nabeyy, lu nlabeyy lextoo rese myet. Né xana xaa kweey lu lo rop xaa ne, 25 zee garlo mod kayaa xaa yalnabeyy lo lu nu le xaa xchiin Judas, nel mlaa Judas nu, nu nya xaa pa nzhaal nya xaa.
26 Zee ngu rop xaa swert. Nu Matías mle gan, kwaanzee Matías mla lo chiibtub xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesús.