21
Jesús mlu lo gazh xaa mseed lo xaa
Ngulo mded kwaane, Jesús mlu lo re nu, xaa mseed lo xaa, roo nistoo cheen Galilea, kwaan noka nii xaa Tiberias, nu snee ngoka: Nzo Simón Pér, Max (xaa nii xaa lo “Kwech”), Nat (xaa nak xaa yezh Caná cheen yizhyo Galilea), nu rop wech nu (nu nu nak xgann Zebedeo), nu xchop xaa kaseed lo Jesús. Simón Pér né lo re nu:
—Lee na yazen mbal.
Lee re nu mkeb nzhé:
—Noka re nu ya kwaan lu.
Zee ngwa re nu, nu nguxoob re nu lo tub kano, per yaal zee namzent nu nik tub mbal. Gorna nzeka xnila yizhyo, lee Jesús mlu lo re nu roo nistoo, per lee re nu nangunet chelee xaaya. Jesús mnabdizh:
—Xey, ¿che nik tub mbal nangugat lo re gu?
Lee re nu mkeb nzhé:
—Nik tub ma.
Jesús né lo re nu:
—Bchep gu xkyeez gu leen nis naz lad li kano, zee yiga mbal lo gu.
Sbaa mle nuya, nu zee nyentra mod koo nu yeez, nel zyen doo mbal nguga. Zee nzhé na, xaa tant nkela xaa, lo Pér:
—¡Xaa Nabeyy beya!
Gorna mbin Simón Pér, Xaa Nabeyy beya, ngok xaa xab xaa (nel mkiib xaa xab xaa zee kee xaa zhiin), nu mzeeb xaa leen nistoo. Lee stub naz re nu nyaad leen kano, kwaan yeez nyazhe mbal, nel nzo re nu kan tub gayoo metr roo nistoo. Nu mzhin nu roo nistoo nze tub bal, nu kayeex mbal loya, noka mlu pan lo nu, 10 Jesús né lo re nu:
—Teno gu lak mbal, ma nguga lo gu nal.
11 Simón Pér nguxoob leen kano nu mdobxex xaa yeez nyazhe kwaan re mbal naro axta roo nistoo; nu leen yeez nzho tub gayoo choobchiibchon mbal, nu nixa zyen doo ma nu namrazt yeez. 12 Jesús né lo nu:
—Te gawren gu.
Nu rese nu mzheb ngnabdizh lo xaa: “¿Cho nak lu?”, nel ne nu lee xaa nak Xaa Nabeyy. 13 Zee lee Jesús mbii gax nu mzen pan nu mdiiz xaaya lo nu, nu sneeka mle xaa kwaan mbal.
14 Kwaane ngok yonn welt mlu Jesús lo nu, gorna ngulo mroban xaa.
Jesús nzhedizh kwaan Simón Pér
15 Gorna ngulo ndawren re nu, Jesús mnabdizh lo Simón Pér:
—Simón, xgann Juan, ¿che nkela lu na mas ke re xaa ne?
Pér mkeb nzhé:
—Aja, Xaa Nabeyy, lu ne xmig be.
Jesús nzhé:
—Bkanap re xmbakxiil na.
16 Mbare xaa mnabdizh xaa stub welt, nzhé xaa:
—Simón, xgann Juan, ¿che nkela lu na?
Pér mkeb nzhé:
—Aja, Xaa Nabeyy, lu ne xmig be.
Jesús nzhé:
—Bkano re xmbakxiilta.
17 Ngok yonn welt mnabdizh xaa lo xaa nu nzhé xaa:
—Simón, xgann Juan, ¿che xmig be?
—Lee Pér nales doo ngok lextoo nel mnabdizh xaa lo xaa chon welt che nkela xaa xaa, nu lee xaa mkeb nzhé:
—Xaa Nabeyy, lu ne rese kwaan, lu ne xmig be.
Jesús nzhé:
—Bkanap re xmbakxiilta. 18 Wlipa na nii na lo lu, leezha mad lu nzhak lu xab lu nu nya lu pa nzhak yek lu, per leezha yex lu, nebse seli lu yaa lu nu stub xaa segak xab lu nu wee xaa lu pa nanzheklat lu ya lu.
19 Gorna nzhé Jesús kwaane, zee nzhé xaa xomod yet Pér nu sbaa le Pér gan zee gool myet lo Dios. Zeera nzhé xaa:
—¡Breke tich na!
Xaa kwaan nkela doo Jesús
20 Gorna mzere Pér yenn Pér ngune Pér lee na nzhal, xaa nkedoola Jesús. Nu na nak xaa mnabdizh lo Jesús, ngwzhe kwaan ndawxchee re nu, nu nzhé na: “Xaa Nabeyy, ¿xana xaa zaa lu lo re xaa gut lu?” 21 Gorna ngune Pér lo na, mnadizh xaa lo Jesús:
—Xaa Nabeyy, lee xaa nee, ¿cho kwaan ded kwaan lee xaa?
22 Jesús mkeb nzhé:
—Chelee na nzhekla na banaka xaa axta gorna bare na stub welt, sbaa gaka. ¡Nu nakint ya lu pa nakabezht xaa lu! Lu nebse breke tich na.
23 Kwaanzee mxonn diizh lo re wech lee na nayeta. Per nanzhét Jesús nayeta na, kwaan nzhé xaa nak, chelee nzhekla xaa banaka na axta gorna bare xaa, nu nakint ya Pér pa nakabezht xaa xaa.
24 Leeka na, xaa mzaa Jesús kwent, nak xaa mkee re wdizh ne. Nu ne be wli nak kwaan mkee na.
25 Jesús mle zyen doo stub naz re kwaan gro; nu chol nkee reseya, nzak na nixa dub yizhyo nagaat yo re yech nkee re kwaan mle Jesús.
Sbaa nak kwent kwaan mza na.