2
Nu nzhekla na ne gu xomod kadil na kwent cheen re gu, nu kwent cheen re xaa nzho yezh Laodicea, nu kwent cheen re xaa zer labeyy na, zee yo balor leen lextoo rese gu, nu gak gu tubka nel nkela gu tub gu stub gu, zee nzho mod kano gu yalnzhak cheen Dios, zee labeyy gu kwaan mkaxlaan Dios yilo, kwaan nak Jesucrist; nu lo lee xaa ngulaan re yalnzhak, kwaan non doo nak. Nu nii na kwaane lo gu zee nik tub xaa nakadet gu kwaan re wdizh gaya nak. Nu nixa nanzot na kwaan kwerp cheen na lo gu, nzo xgab cheen na lo re gu, nu nyakla na ne na lee re gu chul nzho gu nu nali ngwii gu lo Jesucrist.
Yalnaban kub kwaan zaa Jesucrist
Nu sbaa mod mkayaa be Jesucrist, Xaa Nabeyy be, nal nzhaal tubka reke be xnaz xaa, kwaanzee nzhaal zo be nye lo xaa, mod tub xan yag kwaan nech doo nzho lox, nu tubka wii be lo xaa modxa mseed be, nu tubka zaa be dixkix lo Dios.
Nu kanap be leeka be, zee nalaat be kade re xaa be kwaan xgab cheen myet kwaan nawlit, nel naleet kwent cheen Jesucrist nzaa re xaa ne, lee xaa nzaa kwent cheen re krens cheen re xey xaa, kwaan nak cheen mbi mal, re mbi kwaan nabeyy lo yizhyo ne.
Nel mod nak Dios nak Jesucrist, xaa mzhin ngok myet, 10 nu nik tub kwaan nanzho jwalt lo be nel tubka nak be kwaan Jesucrist, nu lee xaa nak Xaa Nabeyy lo rese yalnabeyy kwaan nzho lo yizhyo ne nu kwaan nzho naz leen yiba. 11 Nu noka nel tubka nak be kwaan Jesucrist, nkano be tub beyy, per nanakta tub beyy kwaan nak choog myet tik yed cho myet, lee beyy ne nak ngut be lo re jwalt cheen be nu naka mod ngut be tubka kwaan Jesucrist, 12 nel gorna mrubnis be, mod xaa ngubyo kwaan Jesucrist nak be, nu noka mroban be kwaan lee xaa nel mwii be lo yalngezh cheen Dios kwaan mseban xaa. 13 Nu yilo re gu nak mod tub xaa ngut kwent cheen re kwaan nawent kwaan mle gu nu nanzhot gu beyy cheen re nu, xaa Israel, per nal Dios mzaa stub yalnaban kwaan kub lo re be tubka kwaan Jesucrist, xaa kwaan mchee re jwalt cheen be. 14 Nu Dios mkiib re jwalt cheen be, kwaan ngaazh ley cheen Ches tich be; nu mlux xaaya gorna mkee xaa Jesucrist lo krus pa ngut xaa. 15 Nu Dios mle gan lo rese yalnabeyy nu lo rese mbi mal, nu mloo xaa xkyalnto re mbi mal delant lo rese myet, nu mkiib xaa re yalngezh lo re mbi mal gorna mle xaa gan.
Kwaan be re kwaan nak kwaan yiba
16 Kwaanzee nalet be xgab kwaan nii stub xaa lo be, lo re kwaan nzhaw be nu lo re kwaan nzho be, o nel nanzhollt be lo Dios mod nle re xaa sawlazh na lo re yalni kad liin, o kad mbee yeen, o kad zhe sab. 17 Per rese kwaane nak nebse mod tub xbzhin cheen re kwaan wli cheen Jesucrist, re kwaan yaad. 18 Nu nalaat be kiib re xaa re kwaan nakladiizh kayaa be lo be. Lee re xaa mbezh nkin wii be respet nu gool be lo re mandad cheen Dios. Nu nle xaa mod mlu Dios tub kwaan lo xaa nu nto xaa yalxwa lo re xgab cheen xaa. 19 Re xaa ba nanlaat nabeyy Jesucrist leen lextoo xaa. Per lee Jesucrist nak mod yek tub xkwerp myet, kwaan nak re be; nu lee xaa nle zee tubka kwerp cheen xaa nak re be, nu zee nkanoya re kwaan nkina, zee kad tub paya chul nkee zhiin, zee chul nzhirooya modxa nak xgab cheen Dios.
20 Re be ngut tubka kwaan Jesucrist, zee nanzhaalt nabeyyra re kwaan mle re xey be, xaa yilo lo be. Nu kwaanzee, ¿chozhiin mod tub xaa yizhyo ne nzho gu, nel ngwii gu lo re kwaan mbezh xaa? 21 Kwaan nak kwenta kwaane: “Nanzhaalt gaw lu kwaan ba”. “Nanzhaalt gak nix lextoo lu gaw lu kwaan ba”. “Nixa nanzhaalt gal lu choya”. 22 Per rese xgab ne nak cheen myet yizhyo, nu leeya lux. 23 Lee re myet yizhyo ne mbezh lee kwaane nlu mod tub kwaan wen, nu ngozhaw xaa re kwaan nabeyy re xey xaa, nu nle xaa mod tub xaa nadoo, nu nted doo xaa bid kwerp cheen xaa. Per tira nanont kwaan kale xaa, nel nyent mod saaw re kwaane kwaan nzhekla kwerp cheen xaa le.