Yech kwaan mkee Pab lo re xaa yezh Colosas
1
Dix cheen Pab
Dix re gu.
Na nak Pab, xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesús, nel sbaa nzhekla Dios. Kakee na yech ne tubka kwaan wech Timoteo. Kakee naya lo re gu, xaa tubka ngwii lo Jesucrist, xaa mle nambey gu, xaa nzho yezh Colosas. Nzhekla na lee Dios, xaa nak Xuz be, luu yalnkela cheen xaa lo gu nu le xaa zee kwi chul re gu.
Kwaane naab Pab lo Dios kwent cheen re xaa Jesús
Kad welt leezha nzhedizhno nu Dios, xaa nak Xuz Jesucrist Xaa Nabeyy be, naab nu kwent cheen gu. Nu nzaa nu dixkix lo Dios, nel mbin nu xomod ngwii gu lo Jesucrist, nu xomod nkela gu re xaa Jesús, xaa nambey. Nu noka nzaa nu dixkix lo Dios, nel nkambaz gu re kwaan nakladiizh kayaa gu naz leen yiba. Nu re gu nkambaz kwaane nel mkenzha gu wdizh chul kwaan wli nak. Nu leeka wdizh chul kwaan mkenzha re gu, nzharech dubse yizhyo, nu zyen doo xaa nzhaxen lo xcheen Dios, leeka mod nzhaxen re gu axta mbizh kwaan mbin gu wdizh chul ne, nu ngune gu wli nkela Dios gu. Nu lee wdizh chul ne mlu Epafras lo gu. Lee xaa nak tub xmos Jesucrist tubka kwaan re nu, nu nkela nu xaa, nu tubka nkee xaa zhiin kwaan re nu. Nu lee xaa nak xaa mzaa kwent cheen gu lo re nu, xomod nkela gu re xaa Jesús kwaan yalnkela kwaan mzaa Mbi Naban lo gu.
Nu kwaanzee lee re nu, axta mbizh kwaan mzaa xaa kwent cheen gu lo nu, tubka naab nu lo Dios zee luu xaa rese kwaan nzhekla xaa le gu, nu zaa xaa yalnzhak lo gu zee la re xcheen xaa yek gu. 10 Nu snee nzho mod yo gu mod nzhaal yo gu, nel xaa Xaa Nabeyy nak gu, zee le gu rese kwaan nyula xaa, kwaan nak kwaan wen, zee wenra labeyy gu Dios. 11 Nu naab nu zee kwaan yalngezh kwaan gro cheen Dios le xaa zee gak ngezh gu, zee yela gu ded gu rese kwaan, nu chul gak lextoo gu, 12 nu tubka zaa gu dixkix lo Xuz be kwaan dub lextoo gu, nel mle xaa zee kayaa be re kwaan nak xcheen xaa, nu zo be lo xni chul cheen xaa tubka kwaan re xaa Jesús, xaa nambey nak, 13 nu nel mloo xaa be lo xaa nabeyy lo yalnakaw nu mbe xaa be pa nabeyy Xgann xaa, xaa nkedoola xaa. 14 Nu kwent cheen kwaan mle Xgann xaa, mzi xaa be zee gak be xaa xaa, nu mchee xaa re jwalt cheen be.
Jesucrist nak xaa nabeyy rese kwaan
15 Jesucrist nak lal kwenta Dios, xaa nanyunt, nu nak xaa Xgann Dios, nu axta yilo ngu xaa leezha zeraka dexkwaa Dios nik tub kwaan. 16 Nu kwaan Jesucrist mdexkwaa Dios rese kwaan nzho leen yiba nu kwaan nzho lo yizhyo ne, kwaan nyun nu kwaan nanyunt, nu noka mdexkwaa xaa re yalnabeyy nu re yalngezh. Rese mdexkwaa Jesucrist zee gaka xcheen xaa. 17 Jesucrist nak xaa yilo lo rese kwaan, nu lee xaa nak xaa nabeyy zee naluuxt rese kwaan. 18 Nu noka Jesucrist nak Xaa Nabeyy lo rese xaa xaa, mod nabeyy yek myet lo xkwerp myet. Nu lee xaa nak mer xaa non nel lee xaa nak xaa yilotlaka mroban, zee lee xaa gak Xaa Nabeyy lo rese kwaan. 19 Nel nyula Dios lee Jesucrist nak lal kwenta lee xaa, 20 nu kwaan Jesucrist mle Dios zee chul kwi rese kwaan kwaan lee xaa, rese kwaan nzhi lo yizhyo nu rese kwaan nzho naz leen yiba, nel Jesucrist mxo xren lo krus.
21 Yilo lee re be ngok xaa zit nzo lo Dios nu ngok be xkontrad Dios, lo re kwaan nle be nu lo re xgab cheen be, 22 per nal Dios mle zee kwi wen be kwaan lee xaa kwent cheen mod ngut Jesucrist. Nu mle xaa kwaane zee mlexcho xaa be gak be xaa xaa, zee gak nzhul be, nu nambey be, nu zo be nali lo xaa, 23 chelee be tubka ngwii be lo Jesucrist, nu tubka nye zo be lo xaa, nu chelee be tubka kwaz be kayaa be re kwaan nzaa wdizh chul kwent. Kwaane nak kwaan nza na kwent, nu kwaan mbin gu nu kwaan mbin re xaa dubse yizhyo.
Dios mleey Pab zee kee xaa zhiin lo re xaa Jesús
24 Nu nyakla na ndeed na bid kwent cheen re gu, nel kadeed na bid kwaan nzho jwalt ded Jesucrist kwent cheen re xaa xaa, re xaa nak mod kwerp cheen xaa. 25 Dios mle na tub xaa kee zhiin lo re xaa Jesús, zee tira za na kwent cheen wdizh chul lo rese gu, 26 zee labeyy gu rese kwaan ngulaan axta nzha zyen doo liin, per nal mlu xaaya lo rese be, xaa mle Jesús nambey. 27 Nu lo be mlu Dios rese kwaan chul kwaan ngulaan, nu nzaa xaaya lo re xaa nanakt xaa Israel. Kwaan ngulaan ne nak: Jesucrist nzho leen lextoo re be, kwaanzee nkambaz be nya be pa chul cheen Dios.
28 Nu kwaanzee lee re nu nzaa kwent cheen Jesucrist rese pa nya nu, nu mbezh nu lo re xaa kwaan re yalnzhak cheen Dios, nu nseed nu re xaa zee nali zo xaa lo Jesucrist. 29 Nu kwaan dub lextoo na nkee na zhiin ne, nu nzho mod le naya nel lee yalngezh cheen Jesucrist nzho leen lextoo na.