4
Gok nix lextoo gu
Rese gu wech nu bzan, nkedoola na re gu nu nzhekla na yasewii na lo re gu nel lee re gu mle zee nix doo nzhak lextoo na selazh na re gu. Nu rese gu xaa nyenn na nzhekla na zee nye nzo gu lo Xaa Nabeyy. Bzan na, Evodia nu Síntique, naab na lo gu, bri wen gu mod nzhekla Xaa Nabeyy. Noka naab na lo lu, xaa tant mle yudar na lo zhiin ne, ble yudar rop ngwnaa ba zee kwi wen rop me, nel rop me nu Clemente mzo lo na gorna mza na kwent cheen xtizh Dios, nu noka mzo stub naz xaa kwaan na. Nu Dios mkee le re xaa lo yech cheen yalnaban kwaan tira. Tubka nix doo gok lextoo gu bwii gu lo Xaa Nabeyy, nu bare na nii naya lo gu stub welt, gok nix doo lextoo gu. Nu noka gok nadoo gu zee wii re myet lo gu zee ne xaa lee gu nak tub xaa nadoo, nel lee Xaa Nabeyy nyaadla gax. Per nik tub kwaan nanzhaalt le gu xgab, sinka guzh gu rese kwaan lo Dios nu gunaab gu rese kwaan nkin gu lo Dios, nu bzaa gu dixkix lo xaa lo rese kwaan. Nel Dios nle zee chul doo gak lextoo gu, nu nixa nyent mod ne re myet xomod ngok chul lextoo gu. Nel snee nkanap Dios re xgab cheen gu, nu nkanap xaa lextoo gu, nel xaa Jesucrist nak gu.
Ble gu xgab kwaan wen
Kwaan gwluzhtlaka nii na lo re gu wech nu bzan, nzhaal le be xgab:
nebse kwaan wli,
nu nebse kwaan xwa,
nu nebse kwaan nali,
nu nebse kwaan nzhul,
nu nebse kwaan chul,
nu nebse kwaan non,
nu loka kwaan nzhaal gool be lo,
nu rese kwaan wen doo nak.
Rese kwaan ba nak kwaan nzhaal le be xgab.
Ble gu re kwaan mseed na gu, nu re kwaan mkayaa gu lo na, nu re kwaan mbin gu ngunii na, nu re kwaan ngune gu mle na. Ble guya zee lee Dios, xaa nzho mod le chul lextoo gu, zo lo re gu.
Gon kwaan mzaa re xaa yezh Filipos lo Pab
10 Nix doo nzhak lextoo na, nu za na dixkix lo Xaa Nabeyy nel mle gu yudar na stub welt, nu ne na tubka nzhekla gu le gu yudar na, per ngu tub tyemp nyent mod ngle gu yudar na. 11 Nazat na kwent ne nel nkin na kwaan; nel mseed na nix doo nzhak lextoo na lo kwaan nkano na. 12 Nyen na leezha nyenta, nu nyen na leezha nzho zyena, nu nyen na gorna ngazhe lextoo na, nu nyen na leezha nlaan na, nu nyen na nkano na zyen kwaan nu nyen na leezha nik tub kwaan nankanot na. 13 Rese kwaan nzho mod le na, nel Jesucrist nak xaa nzaa jwers lo na. 14 Per lee re gu wen mle gu yudar na leezha mkin na kwaan. 15 Gorna mzelo na mza na kwent cheen wdizh chul cheen yalnaban kwaan tira lo gu nu gorna mroo na yizhyo Macedonia, nebse re gu xaa yezh Filipos, mzaa gon lo na. 16 Nu noka leezha nzo na yezh Tesalónica, mxaal gu gon lo na chop welt leezha nkin naya. 17 Nankwaant na nebse kayaa na kwaan zaa gu, sinka nzhekla na kayaa gu rese kwaan chul cheen Dios, mod tub xaa nkayaa xinn xdemi nel mle gu yudar na. 18 Nal ngulola mkayaa na rese kwaan, nu axta nzho nkano na re kwaan nkin na nal; re kwaan mxaal gu lo na kwaan wech Epafrodito, masraya nkano naya nal. Gon kwaan mxaal gu lo na nak kwenta tub bech cheen yaal kwaan chul doo nzebech, kwaan nyula Dios. 19 Kwaanzee lee Dios, xaa tubka nzo kwaan be, zaa rese kwaan nkin gu lo gu. Nu nzho mod zaa Dios re kwaan chul lo gu nel nkano xaa rese kwaan, nu zaa xaaya lo gu nel xaa Jesucrist nak gu. 20 Zee tubka gool be lo Dios, xaa nak Xuz be. ¡See gaka!
21 Guzh gu “dix” cheen na lo re xaa mle nambey Jesús, xaa nzhi baa. Nu noka re wech xaa nzo kwaan na nee nxaal “dix” lo re gu. 22 Re xaa Jesús, xaa nambey nak, xaa nzho li César nu re stub naz xaa Jesús nxaal “dix” lo re gu. 23 Nzhekla na lee Jesucrist, Xaa Nabeyy be, luu xaa yalnkela cheen xaa lo rese gu.
Sbaa gaka.
Pab