3
Kwaan non nak labeyy xaa Jesucrist
Nu nal rese gu wech nu bzan, nix doo gok lextoo gu nel xaa Jesucrist nak gu. Nu nanyachet lextoo na nii na re kwaan nguniila na yilo, nel leeya nak tub kwaan nzho mod kanap gu lo re xgab nawent. Bkanap gu gu lo re xaa nak kwenta tub mbak ma nakap doo, nel mbezh re xaa nzhaal choog re xaa tik yed cho xaa zee yo xaa beyy cheen re nu, xaa Israel, zee nzho mod le xaa gan yalnaban kwaan tira. Bkanap gu gu lo re xaa snee nle, nel nawent nak kwaan kale xaa. Per lee re be nak xaa wlipa nkano beyy cheen Dios nel nzho Mbi Naban cheen Dios leen lextoo be, xaa nle zee nzholl be lo Dios; nu nyak doo lextoo be nel Jesucrist mle zee nak be xaa xaa. Nu nangwiit be lo re kwaan nle be, nel nik tub xaa nyent mod nya lo Dios kwent cheen re kwaan nle xaa. Nu chol sbaa naka, ¡na nak xaa xwara lo rese xaa! Xonaka mbizh nzha ngol na mchoog xaa tik yed cho na, kwaan nak beyy cheen re nu, xaa Israel; na nak mer tub xaa Israel; nu na nak dii cheen Benjamín; nu na nak mer xinn xaa hebreo xaa mleey Dios; noka ngok na fariseo, xaa ngozhaw doo ley cheen Ches. Tant nzhekla na le na kwaan wen zee mrenal na re xaa mreke tich Jesucrist, nu nyent mod gaazh xaa nik tub kwaan tich na nel mle na rese kwaan nkee lo ley cheen Ches. Per rese kwaane, kwaan ngok non lo na yilo, tira nanontra lo na nal nel nreke na tich Jesucrist. Nu ne na nik tub kwaan ba nanont nu rese kwaan ba nak kwenta yix wen per kwaan nonra nak mlabeyy na Jesucrist Xaa Nabeyy na, nu nel ngwii na lo Jesucrist zee mlaa na rese kwaan mzak na wen yilo. Nu nal nebse nzhekla na tubka zo na lo Jesucrist, zee tira gak na xaa xaa. Nu nixa nanakta nel nak na tub xaa wen mlozhaw ley cheen Ches, zee mkayaa Dios na mod tub xaa nali, sinka nel ngwii na lo Jesucrist. Nu nali nzo xaa lo Dios nel tubka ngwii xaa lo Jesucrist. 10 Kwaan nzhekla na nak mas labeyyra na Jesucrist, nu kano na yalngezh cheen yalnroban cheen xaa. Nu listla nzo na deed na bid modxa mded lee xaa bid, nu axta listla nzo na yet na modxa ngut xaa, 11 zee noka na roban lo yalgut.
12 Nu naniit na ngulola mle na gan gak na kwenta Jesucrist; per nza na jwers zee le na gan gak na mer mod nzhekla Jesucrist gorna mleey xaa na gak na xaa xaa. 13 Rese gu wech nu bzan, naniit na ngulola mle na gana; per kale na kwenta tub xaa nrexonn tub karrer, nyenlazh na re kwaan mlake naz tras nu nzhexoon na naz delant. 14 Nza doo na jwers zee le na gan karrer, zee le na gan kwaan zaa Dios lo na gorna mbezh xaa na, zee kayaa naya naz leen yiba kwent cheen Jesucrist. 15 Rese be xaa nye nzo lo xtizh Dios lal nzhaal le re be xgab; nu chelee zlak gu nle xgab stub mod, Dios zle yudar gu zee laya yek gu. 16 Zee tubka le be kwaan wen lo re kwaan ngulola mseed be.
17 Rese gu wech nu bzan, tubka le gu kwentaxa mle na, nu wii gu lo re xaa nle kwentaxa mseed na xaa. 18 Nel zyen doo welt nzha nii na kwaane lo re gu, nu nal nzhon na nza na kwenta lo re gu, zyen doo xaa nayii ne krus cheen Jesucrist nel nanlet xaa kwaan wen. 19 Lee dios cheen xaa nak re kwaan nzoblazh xaa, nu lee yalxwa cheen xaa nak yalnto cheen stub naz re myet, nebse kwaan yizhyo nle xaa xgab. Per mbizh gwluzhtlaka tira yet xaa. 20 Per lee be nak xaa yiba, nu nkambaz be yaad Jesucrist Xaa Nabeyy be, xaa yaad naz leen yiba, xaa zaa yalnaban lo be. 21 Lee xaa chee xkwerp be kwaan naguun kwaan nkano be nal, zee gaka kwenta xkwerp lee xaa kwaan nak kwaan chul doo. Nu nzho mod le xaaya nel kano xaa yalngezh nabeyy xaa lo rese kwaan.