Yech kwaan mkee Pab lo re xaa yezh Galacia
1
Dix cheen Pab
Na nak Pab, nu nak na tub xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesucrist, nu nanakt na tub xaa mxaal o mleey myet yizhyo. Na nak tub xaa mleey mer Jesucrist nu Dios, xaa nak Xuz be, xaa mseban Jesucrist. Na, nu rese wech xaa nzo kwaan na nee, kakee na yech ne lo re gu, xaa nak xaa Jesucrist, xaa nzho re yezh cheen Galacia. Nzhekla na lee Dios, xaa nak Xuz be, nu Jesucrist, Xaa Nabeyy be, luu xaa yalnkela cheen xaa lo re gu, le xaa zee kwi chul re gu. Nu leeka Jesucrist mzaa Jesucrist ngut kwent cheen re jwalt cheen rese be, zee koo xaa be lo re kwaan naxinn lo yizhyo ne, re mbizh kwaan nzho be nal, mod nzhekla Dios, xaa nak Xuz be. ¡Nzhekla na gool rese xaa lo Dios rese mbizh! ¡Sbaa gaka!
Nyentra stub wdizh chul
Mdedyall doo na gorna ne na lee re gu mbin stub wdizh kwaan nzak gu nzaa yalnaban, ta mlaa gu Dios, xaa mrezh gu kwaan yalnkela cheen Jesucrist, nu mkayaa guya. Per kwaan wli nak, nyentra stub wdizh chul kwaan nyaadno yalnaban. Nal nzho lak xaa nzhekla le yek gu chop nu nzhekla xaa chee xaa wdizh chul cheen Jesucrist. Per chelee tub re nu o tub mandad cheen Dios zaa kwent cheen stub wdizh chul lo gu, la yalnayii cheen Dios tich xaa zee, nu xobde Dios xaa. Nu kwaan ngunii nu yilo bare na nii naya lo gu stub welt: Chelee tub xaa zaa kwent stub wdizh chul lo gu, nu nanakta kwaan mzaa nu lo gu, la yalnayii cheen Dios tich xaa zee, nu xobde Dios xaa.
10 Nankwaant na nix gak lextoo re myet ne na, lee na nkwaan gak nix lextoo Dios ne na. ¡Nu chelee na nkwaan na yula re myet na, zee nanaktra na tub mos cheen Jesucrist!
Xomod mkayaa Pab yalnabeyy lo Jesucrist
11 Wech nu bzan, nzhekla na ne re gu kwaane: Lee wdizh chul kwaan nza na kwent, nanakta tub xgab cheen myet. 12 Namkayaat naya, nu nixa namseedt naya lo myet, leeya nak tub kwaan mseed Jesucrist na.
13 Nu nzak na ne re gu, lee yilo leezha mreke na tich rese kwaan nak cheen sawlazh na, nu mrenal na re xaa Jesucrist, nu tubka mle na xgab lux na xaa. 14 Nu lo re kwaan mlu xey nu, na ngok tub xaa mas mle rese kwaan né xaa; lo re xaa kwaan nzexen kwaan na, na ngok tub xaa nzheklara ngozhaw rese kwaan mle re xey nu, xaa yilo. 15 Per Dios mleey na leezha zeeraka gal na, nu kwaan yalnkela cheen xaa mrezh xaa na. Nu leezha mzhib gan lextoo xaa, 16 mle xaa mlabeyy na Xgann xaa, zee za na kwent cheen xaa kwaan nyalno yalnaban lo re xaa nanakt xaa Israel. Nu namnabdizht na lo stub xaa zaa kwent cheen wdizh chul lo na; 17 nu nixa nangwanabdizht na lo re xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesucrist yilo ke na, xaa nzho Jerusalén. Kwaan mle na nak, ta ngwa na yizhyo cheen Arabia, nu zeera mbare na naz yezh Damasco.
18 Chon liin gwluzh zeera ngwa na Jerusalén, zee mlabeyy na Pér, nu lo xaa mlaz na chiin mbizh. 19 Per nik stub xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesucrist nangunet na lo, nebse lo Chag, wech Xaa Nabeyy. 20 Nu delant lo Dios nii na wli na kwaan kakee na lo gu.
21 Gwluzh zeera ngwa na naz yizhyo cheen Siria nu Cilicia. 22 Kwaanzee lee re xaa Jesús, xaa nzho yizhyo cheen Judea nanlabeyyt xaa na. 23 Nebse kwaan nzhayon re xaa ne nak: “Lee xaa kwaan mrenal be yilo, lee nal nzaa xaa kwent cheen wdizh chul cheen Jesucrist, leeka kwaan nzhekla xaa luux yilo”. 24 Nu nal nzholl re xaa lo Dios, nel mchee Dios mod nak na.