2
Mkayaa re xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesús Pab
Stub chida liin gwluzh leezha mlu xni lo na, zee ngwa na Jerusalén stuba kwaan Bernabé, nu mbe nu Tito. Ngwa nu nel mlu Dios lo na nzhaal ya na. Nu gorna nzola na Jerusalén, nguu na tub junt kwaan re xaa nabeyy lo xaa Jesús, techo re nu, nu mza na kwent lo re xaa, kwent cheen wdizh chul kwaan nza na lo re xaa nanakt xaa Israel. Nu mle na kwaane nel nanzheklat na lee kwaan mlu na, nu re kwaan kale na, luux. Per nixa Tito, xaa nzo kwaan na, namlet re xaa nabeyy jwers lo xaa yo xaa beyy cheen re nu, xaa Israel, nixa nanzhot xaa beyy cheen re nu, xaa Israel. Per lak xaa nkade, nu nle mod xaa Jesús, xlaan mrep xaa lo re be, nze selach xaa nen cho kwaan nzho mod le be, nel msela Jesucrist be; nu zee mkwaan xaa mod le xaa zee kozhaw be kwaan nzhé re xey nu, zee gak be mod tub mos cheen re kwaan nzhé xey nu. Per tira namzaat re nu yek nu gon xtizh xaa nel nanzheklat nu lee re gu laa wdizh chul, kwaan nak kwaan wli.
Per lee re xaa nak xaa nabeyy be, nik tub rason namzaatra xaa lo na. (Nu lo na nanont cho kwaan ngok xaa yilo, nel rese xaa lal nak lo Dios.) Per ngune xaa lee Dios mleey na za na kwent cheen wdizh chul lo re xaa nanakt xaa Israel, modxa mkayaa Pér zaa xaa kwent ne lo re sawlazh nu. Nu leeka Dios, xaa mle yudar Pér zaa Pér kwent lo re sawlazh nu, nel nak xaa tub xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesucrist, leeka Dios zee, nle yudar na za na kwent lo re xaa nanakt xaa Israel, nel na nak tub xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesucrist.
Nu kwaanzee lee Chag, Pér nu Juan, re xaa non lo re xaa Jesús, mzeen xaa lee Dios mleey na kee na zhiin ne lo yalnkela cheen Dios. Nu snee mlu xaa mkayaa xaa nu mod xmig xaa, nel mzaa xaa yaa xaa lo rop nu Bernabé, nu mzeyal xaa ya nu lo re xaa nanakt xaa Israel kee nu zhiin, nu lee re xaa kee zhiin lo re sawlazh nu. 10 Nebse ngunaab re xaa lo nu selazh nu re xaa prob, mer kwaan nzhekla doo na le na.
Pab mgalno Pér yezh Antioquía
11 Per gorna mzhin Pér yezh Antioquía, mgalno na xaa delant lo rese xaa, nel lee xaa kale tub kwaan tira nawent. 12 Nel gorna mzhin xaa mzelo xaa nzhaw xaa kwaan re xaa Jesús, xaa nanakt xaa Israel. Per gorna mzhin lak xaa mxaal Chag, xaa sawlazh nu, nanzheklatra xaa gaw xaa kwaan re xaa Jesús, xaa nanakt xaa Israel; nu mlaa xaa xaa, nel mzheb xaa ne xaa re xaa kwaan mbezh nzhaal yo rese xaa Jesús beyy cheen nu. 13 Nu mzhaal lak sawlazh na kwaan Pér lo kwaan kale xaa, nu axta noka Bernabé mkade xaa, mzhaal kwaan re xaa, xaa kwaan mbezh le tub kwaan nu nle stub kwaan.
14 Kwaanzee gorna ngune na nanzhat xaa nali mod nii wdizh chul, zee nzhé na lo Pér delant lo rese xaa: “Lu nak xaa Israel, nu nle lu mod tub xaa nanakt xaa Israel. ¿Chozhiin nabeyy lu lee re xaa nanakt xaa Israel yo mod rop be? 15 ¿Che nzak lu, lee re be, xaa nak xaa Israel axta leezha ngol be, xwara ke re xaa nanakt xaa Israel, xaa nzeb jwalt? 16 Per noka ne be, nakayaat Dios nik tub xaa mod xaa nali lo Dios nel ngozhaw xaa ley cheen Ches; Dios kayaa xaa mod xaa nali nel ngwii xaa lo Jesucrist. Kwaanzee noka be ngwii lo Jesucrist, zee kayaa Dios be. Nu nanakta nel ngozhaw be ley cheen Ches, nel nik tub xaa nakayaat Dios nel ngozhaw xaa ley cheen Ches. 17 Nu kwaanzee, chelee be nzhekla be kayaa Dios be mod xaa nali nel ngwii be lo Jesucrist, zee lee lak xaa yé, nzeb be jwalt nel nangwiit be lo re kwaan nzhé re xey be. ¡Chol sbaa naka, Jesucrist nle zee zeeb be jwalt, nawlit kwaane!”
18 Ngulo mlux na re kwaan nzhé re xey nu, nu chol bare na dexkwaa naya stub welt, leeka na ngak xaa nzeb jwalt. 19 Nel lee lo ley nu lo kwent cheen ley, mod tub xaa ngut nak na, zee ban na mod nzhekla Dios. 20 Tubka kwaan Jesucrist mkee na lo krus, nu nanakt na xaa mban, xaa mban nak Jesucrist, xaa kwaan nzho leen lextoo na nal. Nu lee yalnaban kwaan mban na leen xkwerp na nal, mban naya nel ngwii na lo Xgann Dios, xaa nkedoola na, nu ngut kwent cheen na. 21 Chol ngozhaw xaa ley cheen Ches, zee nzho mod kayaa Dios xaa, nzere xaa re kwaan chul kwaan sbaasa mzelazh Dios lo xaa, ¡nu tira nalet na kwaane! Sbaa nle xaa zee nanont ngut Jesucrist.