3
Cho kwaan mas non: ley o wii xaa lo Dios
¡Xaa Galacia, xaa bxen! ¿Xomod mlaa gu mle nachan xaa yek gu? Klar doo mzaa nu kwent lo gu, xomod ngut Jesucrist, leezha mkee xaa xaa lo krus. Nebse nzhekla na keb gu lo na: ¿Che mkayaa gu Mbi Naban cheen Dios, nel mbin gu kwaan nzhé ley cheen Ches, o nel mle gu krer wdizh chul kwaan mbin gu? ¿Chozhiin tant nachan gu? Mzelo gu mze gu xnaz Dios kwaan Mbi Naban, nu lee nal nzhekla gu zhin gu lo Dios kwaan yalngezh cheen myet yizhyo. ¿Che nik tub sirb namlet mded gu bid kwent cheen wdizh chul? ¡Wena, chol mleya sirb lo gu! Leezha mzaa Dios Mbi Naban nu mle xaa re kwaan gro lo re gu, ¿chozhiin mle xaaya? Nanakta nel mle gu kwaan nzhé ley, mle xaaya nel mle gu krer wdizh chul kwaan mbin gu.
Snee mle Abraham, nel nkee lo Xkyech Dios, nzhé: “Abraham mwii lo Dios, kwaanzee Dios mkayaa xaa mod tub xaa nali”. [Gn. 15:6] Nu kwaanzee nzhaal ne re gu, lee re dii cheen Abraham nak re xaa kwaan ngwii lo Dios. Nu lo Xkyech Dios nzhéla lee Dios kayaa re xaa nanakt xaa Israel mod xaa nali lo xaa, re xaa kwaan ngwii lo Dios, nu nzhé xaa wdizh chul ne lo Abraham: “Kwent cheen lu, Dios le kwaan chul lo zyen doo xaa dubse yizhyo”. [Gn. 12:3] Nu kwaanzee lee re xaa ngwii lo Dios chul yo xaa kwenta Abraham, xaa mwii lo Dios.
10 Rese xaa kwaan ngwii lo ley cheen Ches ded xaa bid nel Xkyech Dios nzhé: “Nxobde Dios re xaa kwaan nalet rese kwaan nkee lo yech cheen ley”. [Dt. 27:26] 11 Nu kwaanzee, klar doo niiya, nik tub xaa nakayaat Dios nel ngozhaw xaa ley cheen Ches, modxa nzhé Xkyech Dios: “Xaa nali nak xaa ngwii lo Dios”. [Hab. 2:4] 12 Per lee re xaa ngwii lo ley cheen Ches nangwiit xaa lo Dios, nel Xkyech Dios nzhé: “Xaa ngwii lo ley cheen Ches, nkin le xaa rese kwaan nkee lo ley cheen Ches”. [Lv. 18:5]
13 Jesucrist mdix re jwalt cheen be mod naab ley kwent lo be, nel mxobde Dios xaa kwent cheen re be, nel lee Xkyech Dios nzhé: “Dios nxobde rese xaa nzhet nkenga lo yag”. [Dt. 21:23] 14 Kwaanzee yo chul re xaa nanakt xaa Israel, mod mzaa Dios kwent lo Abraham yilo. Nu snee rese be, xaa ngwii lo Jesucrist, mkayaa Mbi Naban, modxa nzhé Dios xaal xaa.
Ley nu yalnkela cheen Dios
15 Wech nu bzan, nii na lo gu mod xaa yizhyo ne: Leezha nle xaa tub trat nu nzaa xaa firm cheen xaa lo yech, nik tub xaa nyent mod cheeya o kee stub kwaan loya. 16 Sbaaka mlaa Dios wdizh lo Abraham nu lo dii cheen xaa. Lee Xkyech Dios nanzaat kwent cheen: “rese dii cheen xaa”. Leeya nzaa kwent cheen: “tubka dii cheen xaa”, [Gn. 17:8] xaa nak Jesucrist. 17 Lee kwaan nii na nak kwaane: Dios mlaa diizh lo Abraham, nu nzhé xaa le xaaya. Kwaanzee, lee ley cheen Ches, kwaan nyaad tap gayoo galbchii liin gwluzh, nyent mod lux wdizh zee, nu kiib yalnon lo kwaan nzhé Dios lo Abraham. 18 Nel chelee kwaan nzaa Dios lo be, zaa xaaya nel ngozhaw be ley, zee nanaktraya tub kwaan nguné xaa zaa xaa sbaasa. Per lee Dios nzaaya sbaasa nel sbaa nzhé xaa lo Abraham.
Chozhiin mzaa Dios ley
19 Kwaanzee, ¿cho sirb nle ley cheen Ches? Gwluzh Dios mzaaya zee ngok ngeda kwent cheen re jwalt cheen myet. Nu nebse nzhaal diiya axta gorna yaad xaa nak “dii” kwaan nzhé Dios yaad. Re mandad cheen Dios mzaa ley lo Ches, zee gak xaa tub xaa nzo xsaww lo Dios nu lo re xaa Dios. 20 Per leezha nzhé Dios lo Abraham le xaa kwaan chul, mer lee xaa nzhéya, nu namkint xaa tub xaa mzo xsaww lo rop xaa, nel Dios nak tubka.
21 Kwaanzee, ¿cho kwaan nii na, lee ley cheen Ches nzho kontr cheen re kwaan ngunii Dios le xaa? ¡Telisa nawlita! Nel chelee ley nzho mod ngzaaya yalnaban, zee kayaa Dios be mod xaa nali lo xaa nebse kwent cheen ley. 22 Per kwaan nzhé Xkyech Dios nak rese xaa nak mod xaa nzho lozhyib kwent cheen jwalt. Zee lee re xaa kwaan ngwii lo Jesucrist kayaa kwaan nzhé Dios zaa Dios.
23 Leezha zeeraka yaad Jesucrist, leezha nyent mod wii be lo xaa, lee ley nkano re be mod tub xaa nzho lozhyib, nebse nkambaz be zhin Xaa Xaal Dios Nabeyy, zee nzho mod wii be lo xaa. 24 Kwaanzee nii na, lee ley cheen Ches nak kwaan mseed be mod madwin axta mzhin Jesucrist, nu snee gorna wii be lo xaa, kayaa Dios be mod xaa nali. 25 Per nal myaadla Jesucrist, nzho mod wii be lo xaa, nankintra reke be tich ley, 26 nel lee mod ngwii re be lo Jesucrist, le zee rese be nak xinn Dios. 27 Nel gorna mrubnis be ngok be tubka kwaan Jesucrist, nu nak be xaa mod tub ler. 28 Nu nanontra, che nak xaa sawlazh nu o nanakt xaa sawlazh nu, che mos nak xaa o nanakt xaa mos, che xaabyi xaa o ngwnaa me; nel gorna ngok be tubka kwaan Jesucrist tubka nak rese be. 29 Nu chelee be nak be xaa Jesucrist, zee noka nak be xaa dii cheen Abraham, nu nak be xaa kayaa re kwaan chul kwaan nzhé Dios zaa xaa.