Yech kwaan mkee lo re xaa Israel
1
Dios ngunii lo re myet kwaan xgann xaa, Jesucrist
Yilo, Dios ngunii lo re xey be xaa yilo, zyen doo welt nu zyen doo mod, kwent kwaan ngunii re xaa kwaan mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo; per lee nal, re mbizh gwluzh ne, ngunii xaa lo be kwaan Xgann xaa, xaa kayaa rese xcheen xaa, nu kwaan lee xaa mdexkwaa Dios yizhyo nu yiba nu rese kwaan nzhi lo yizhyo. Lee xaa nak xni cheen Dios, nu lal nak xaa ke Dios, nu kwaan wdizh ngezh cheen xaa nle zee nanluxt rese kwaan. Nu gorna ngulo mle nzhul xaa be lo re jwalt cheen be, mzob xaa lad li lo Dios, Pa Nabeyy Dios leen yiba.
Lee xgann Dios nonra lo re mandad cheen Dios
Nu lee Jesucrist nonra lo re mandad cheen Dios, nel ne be lee xaa mkayaa tub le xaa kwaan mas non ke le re xmandad Dios. Nel Dios nik tub welt nanzhét lo mandad cheen:
Lu nak xgaan na;
na mle zee ngol lu nalzhe. [Sal. 2:7]
Nu stub pa lal nzhé xaa:
Na gak xuz xaa,
nu lee lu nak xgaan na. [2 Sam. 7:14]
Per gorna mxaal xaa tubka Xgann xaa lo yizhyo, nzhé xaa stub pa lo Xkyech Dios:
Rese mandad cheen Dios nzhaal gool lo xaa. [Dt. 32:43]
Gorna nzaa xaa kwent cheen mandad cheen xaa, nzhé xaa:
Lee xmandad na nak mod mbi, nu mod luzh bal. [Sal. 104:4]
Per gorna nzaa xaa kwent cheen Xgann xaa, nzhé xaa lo xaa:
Lu nak Dios nu lee yalnabeyy cheen lu nak tira,
nu naka tub yalnabeyy kwaan nali.
Mkela lu re kwaan nali nu mnayii lu ne lu re kwaan nawent;
kwaanzee lee Dios, xaa nak Xdios lu, mzob lu zee nabeyy lu,
nu mle xaa mas chul gak lextoo lu ke lextoo re wechxinn lu. [Sal. 45:6-7]
10 Noka nzhé xaa lo Xgann xaa:
Xaa Nabeyy, lu mdexkwaa yizhyo nu yiba kwaan yaa lu axta yilotlaka.
11 Nzho tub mbizh lux rop kwaane,
per lee lu tira naluxt.
Ropse kwaane yex mod nzhex ler;
12 nu duuzha mod tub ler,
gorna koche xaa xab xaa.
Per lee lu nayext;
nu lee yalnaban cheen lu tira naluxt. [Sal. 102:25-27]
13 Dios nik tub welt nanzhét lo tub mandad cheen xaa:
Zob lad li lo na,
axtaka chezhin na rese xaa nayii ne lu,
zee kichxub xaa lo lu,
nu zee gak xaa mod tub kwaan zhib lu nii lu tich. [Sal. 110:1]
14 Kwaan nii na nak: Lee re mandad cheen Dios nak mbi, xaa nkee zhiin lo xaa, nu nxaal xaa xaa nle yudar re xaa nak kwent kayaa yalnaban kwaan tira.