Yech kwaan mkee Pab lo Mong
1
Dix cheen Pab
Dix Mong,
Na nak Pab, nu nzhoo na lozhyib kwent cheen Jesucrist, nu kakee na yech ne lo lu, xaa kwaan tubka mkee re nu zhiin, kwaan wech be Timoteo. Noka nkee naya lo bzan be Apia, nu lo wech be Arquipo, xaa kwaan tant tubka nkee zhiin kwaan nkee re be, mod tub soldad, xaa nle zhiin kwaan mkayaa. Nu noka nkee naya lo re wech be, xaa Jesús, xaa nkasa garli lu. Nzhekla na lee Dios, xaa nak xuz be nu Jesucrist, Xaa Nabeyy be, luu xaa yalnkela cheen xaa lo lu, nu le xaa nix doo gak lextoo lu.
Xomod nye nzo Mong lo Dios
Nu gorna nzhedizhno na Dios, tubka nselazh na lu, nu nza na dixkix lo Dios. Nza na dixkix lo Dios nel mbin na nye nzo lu lo xnaz Dios nu nkela lu re xaa Jesús, xaa nambey. Nu naab na lo Dios zee tubka zaa lu kwent xomod nak xnaz xaa, zee zeen re xaa xana re kwaan wen, kwaan nselazh Jesucrist lo xaa. Nu nyakdoo lextoo na ne na lu, sinka nkela lu na nu mbin na xomod mle wen lu lextoo re xaa Jesús, xaa nambey nak.
Pab naab tub jabor kwent cheen Onésimo
Nu nixa nanzhebt na xaal na lu kwaan yalnabeyy cheen Jesucrist nu nii na xana kwaan nzhaal le lu, per nel nkedoo lextoo na lu zee naab na tub jabor lo lu. Nii na lo lu, na nak Pab, nu nak na tub xaa gol, noka nzhoo na lozhyib kwent cheen Jesucrist, 10 kwaanzee naab na tub jabor lo lu le lo Onésimo, xaa nzak na kwenta xgaan na. Nel nee, pa nzhoo na lozhyib ngok na kwenta xuz xaa, leezha mbin xaa xtizh Dios kwaan mza na kwent.
11 Lee nazskweeze Onésimo ngok tub mos, xaa namlexchiint lo lu nel mlaa xaa lu. Per lee nal zlexchiin xaa lo lu, nu lo na. 12 Kwaanzee xaal na xaa lo lu stub welt nu mod na bkayaa xaa. 13 Oj tira kwaz Onésimo yo rop na xaa nee zee kee xaa zhiin lo na xlugar lu, nel na nzhoo lozhyib kwent cheen wdizh chul cheen Jesucrist. 14 Per nyent mod le na tub kwaan chelee lu nanzhot lu komforma, zee lee jabor kwaan nii na lo lu nangakta lajwers, sinka le luya nel nzhekla lu. 15 Nazskweeze mrexcho Onésimo chep lo lu per lee nal tira kano lu xaa. 16 Nu yilo ngok Onésimo nebse tub xmos lu. Per lee nal gak xaa mod tub wechpa lu, xaa wlipa nke lextoo lu, nu noka nkedoo lextoo na xaa. Per mas kela lu xaa nal, nu nayét lu nel nebse nak xaa xmos lu, sinka nal noka nak xaa mod wech lu, nel rop gu xaa nak xaa Xaa Nabeyy.
17 Kwaanzee nii na lo lu Mong, cheleeya wlipa mig be, kayaa lu xaa kwenta na. 18 Nu chelee xaa cho kwaan nawent mle xaa lo lu o chelee xaa nzeb xaa demi lo lu, bnaaba lo na.
19 Na Pab, nkee na yech ne kwaan mer yaa na nu kwaan xletr na lo lu Mong. Wlipa na, kix na re kwaan nzeb Onésimo lo lu. Nixa nzho mod le na selazh lu nzeb lu yalnaban cheen lu lo na. 20 Kwaanzee wech, ble wen lextoo na kayaa Onésimo, nel sbaa kix lu chep kwaan zeb lu lo na nel mza na kwent cheen Jesucrist lo lu.
21 Nu kakee na yech ne lo lu nel nela na lee lu gon kwaan nii na lo lu, nu mas gro jabor le lu ke kwaan ngunaab na lo lu. 22 Nu naab na stub kwaan lo lu, bdexkwaa tub pa kwaz na, nel nzhekla na yal na yiselach na lo re gu, leezha gon Dios re wdizh kwaan nzhedizhno gu xaa kwent cheen na.
Dix gwluzh
23 Nu lee wech Epafras nxaal “dix” lo re gu. Lee xaa nak xmigpa na, xaa nzho re nu lozhyib kwent cheen Jesucrist. 24 Nu noka Mark, nu Aristarco, nu Demas, nu Luk nxaal “dix” lo re gu. Lee re xaa ne nle yudar na nkee na xchiin Jesucrist.
25 Nu nzhekla na lee Jesucrist, Xaa Nabeyy be, luu xaa yalnkela cheen xaa lo gu.
Sbaa gaka.
Pab