3
Kwaan nzhaal le re xaa Jesús
Lee lu selazh lo re xaa, nzhaal gon xaa xtizh gobyer nu xtizh re xaa nak zhiin, nu nzhaal gak xaa tub xaa gon diizh nu tub xaa tubka list nzo le kwaan wen, nu nawdizhnawent xaa nik tub xaa, nakwaant xaa dil, nu nzhaal gak xaa tub xaa wen, nu nadoo lo rese xaa.
Nel yilo noka re be ngok tub xaa nyent yek, tub xaa nanzhont diizh, tub xaa nanagant nkade re xaa, tub xaa tubka nle rese kwaan nzoblazh kwerp cheen, tub xaa tubka nle re kwaan nawent, tub xaa tubka nzoblazh, tub xaa tubka nayii re myet ne nu tub xaa tubka nayii ne wechxinn. Per lee Dios, xaa nadoo nu xaa mzaa yalnaban lo be, mlu xaa nkela xaa re myet yizhyo, zee mloo xaa be lo yalgut, nu nanakta nel mle be kwaan wen, leeya nak nel mlesla xaa ne xaa be. Nu lo yalnles cheen xaa mle nzhul xaa be nu mle xaa zee gal be stub welt kwaan Mbi Naban, zee kano be tub yalnaban kwaan kub, nel tira mzaa xaa Mbi Naban cheen xaa lo be, kwent cheen kwaan mle Jesucrist, xaa mzaa yalnaban lo be, zee nali zo be lo Dios lo yalnkela cheen xaa; zee kayaa be yalnaban kwaan tira lo xaa, kwaan nak kwaan nkambaz be.
Nu kwaane nak tub kwaan wlipa, nu nzhekla na tubka zaa lu kwent kwaane, zee lee re xaa ngwii lo Dios tubka le xaa kwaan wen. Kwaane nak kwaan wen nu kwaan nle yudar re myet. Per nalaat lu zee dil re xaa lo kwent kwaan nanont, kwent cheen kwaan nawlit, kwaan mle re xey be xaa yilo, nu nalaat lu zee yii re xaa ne wechxinn xaa, nixa nalaat lu zee dildiizh xaa lo re kwaan nzaa ley cheen Ches kwent. Nel re kwaan ndildiizh xaa lo nyent sirba nu nanonta.
10 Chelee tub xaa nle nzhak chop yek re xaa Jesús, gunii lo xaa tub welt o chop welt; per chelee xaa nanzaat xaa yek xaa gon xaa diizh, bloo xaa lo re xaa Jesús. 11 Nu nzhaal ne lu, lee xaa zee nak tub xaa nakap nak, nu mzen xaa tub naz nawent nu nzhib xaa jwalt tich leeka lee xaa.
Kwaan mxaal Pab lo Tito
12 Gorna xaal na wech Artemas o wech Tíquico lo lu, bkwaan mod zee nzho mod yiid lu lo na yezh Nicópolis, nel mlela na xgab kwaz na baa re mbee nla nal. 13 Ble yudar lisensyad Zenas nu Apolos, bzaa rese kwaan nkin xaa lo xaa, zee nzho mod zen xaa xnaz xaa nu nik tub kwaan nayojwalt lo xaa. 14 Nu nzhaal seed lu re xaa Jesús, xaa yizhyo Creta le xaa kwaan wen zee gak xaa mod tub yag kwaan chul nzaa xle, nu nzhaal kee xaa zhiin zee le xaa yudar re xaa kwaan nkin kwaan.
Dix gwluzh
15 Rese xaa kwaan nzo kwaan na nxaal “dix” lo lu. Nu bzaa “dix” cheenta lo rese xmig be xaa ngwii lo Jesús. Nzhekla na lee Dios luu yalnkela cheen xaa lo rese gu baa.
Sbaa gaka.
Pab