2
Mle Jesús tub kwaan gro lo tub jondang yezh Caná
Ngok yon mbizh ngu tub jondang Caná, yezh cheen Galilea. Lee xnaa Jesús nzo baa; Jesús nu nu, xaa mseed lo xaa, noka mrezh xaa re nu ya nu jondang. Leezha mbare xis ub lee xnaa Jesús nzhé lo Jesús:
—Nyentra xis ub.
Jesús mkeb nzhé:
—¿Chozhiin naab lu kwaane lo na? Nal nyent mod le na yudar lu nel zer zhin gor kwaan le na kwaane.
Lee me nzhé lo re mos, xaa ngiiz xis ub:
—Ble gu rese kwaan né xaa lo gu.
Baa nzhi tub xop yas ke, kwaan ngo re nu nis leen leezha nle nzhul nu nu lo Dios. Nu leen kad tub yas nyu tub tapgal o tub gayoo litr nis. Jesús nzhé lo re mos:
—Chezhe gu nis leen re yas ba.
Nu mtezhe re xaaya. Zee nzhé Jesús lo re xaa:
—Bloo gu chepa, nu be guya lo xaa nabeyy lo re gu zee le xaa preba.
Snee mle xaaya. Lee xaa ne mle preb nis kwaan ngok xis ub, nu nixa nanet xaa pa mrooya; nebse re xmos xaa ne pa mrooya, nel re xaa mtezhe nis leen yas. Zee lee xaa nabeyy lo re mos mrezh xaa mchelya, 10 zee nzhé xaa lo xaa:
—Rese xaa yilotlaka ngiiz xis ub kwaan mas wen, zee gorna lee re xaa nze jondang ngulola ngu xis ub kwaan mas wen, nu zeera ngiiz xaa xis ub kwaan nanakt kwaan wen. ¡Per lee lu rebes mle luya, mlozhaw lu kwaan wen zee kiiz luya axta gwluzh!
11 Kwaane mle Jesús yezh Caná yizhyo cheen Galilea nu kwaane ngoka kwaan yilotlaka kwaan gro kwaan mle xaa. Nu snee mlu xaa yalnabeyy cheen xaa, nu rese nu, xaa mseed lo xaa, mzelo ngwii lo xaa.
12 Ngulo mded kwaane, zee mkato xaa naz yezh Capernaum, kwaan xnaa xaa, nu kwaan re wech xaa, nu kwaan re nu, xaa mseed lo xaa, nu mlaz xaa baa lak mbizh.
Jesús ntexonn re xaa nto ma leen yidoo
(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)
13 Jesús nguxoob naz Jerusalén leezha merla zhin yalni cheen re nu, xaa Israel, kwaan le Paskwa, pa nselazh nu xomod mloo Dios re xey nu Egipto. 14 Nu lo lach jwer yidoo ngune Jesús lo re xaa nto ngoon, xaa nto mbakxiil, xaa nto palom, nu re xaa nchee demi nzhi baa. 15 Gorna ngune xaa kwaane, mzen xaa tub le doo nu mdexkwaa xaa tub bins nu mloo xaa re xaa lo lach roo yidoo, kwaan re xmbakxiil xaa nu kwaan re xngoon xaa. Nu mchech xaa re xdemi re xaa kachee demi, nu mtexche xaa xmes re xaa. 16 Nu lo re xaa nto palom, nzhé xaa:
—¿Cho gor koo gu re xma gu nee? ¡Nalet gu li Xuz na barati!
17 Zee lee re nu, xaa mseed lo xaa, mselazh kwaan nzhé xtizh Dios, kwaan nzhé: “Nzhak selos na ne na xomod nle re xaa li lu, nu kwaane le zee gut re xaa na”. [Sal. 69:9]
18 Lee re xaa non lo nu mnabdizh lo xaa:
—¿Xana kwaan gro le lu, zee luu lee lu nkano yalnabeyy le kwaane?
19 Jesús mkeb nzhé:
—Blux gu yidoo ne, zee chonaka mbizh za naya.
20 Lee re xaa non nzhé:
—Tub choobxop liin mza xaa yidoo ne, nu lee lu né, chonaka mbizh za luya.
21 Per yidoo kwaan kazaa Jesús kwent nak leeka kwerp cheen xaa. 22 Kwaanzee leezha mroban xaa, lee nu, re xaa mseed lo xaa, mselazh kwaan nzhé xaa, nu mzeen nu lee kwaan nii xtizh Dios nu kwaan nzhé Jesús nak kwaan wli.
Jesús nlabeyy rese myet
23 Leezha mzo Jesús Jerusalén, yalni cheen Paskwa, zyen doo xaa mzelo ngwii lo xaa mod Xaa Mxaal Dios Nabeyy, nel mwii re xaa lo re kwaan gro mle xaa. 24 Per Jesús ne nawlit xaaya, nel nlabeyy xaa xomod nak rese myet. 25 Nu nankint xaa tub xaa zaa kwent lo xaa xomod nak re myet, nel lee xaa nlabeyy lextoo rese myet.