Wdizh chul cheen Jesucrist kwaan mkee Juan
1
Wdizh Naban ngok myet
Lee Wdizh Naban ngu axta mbizh yilotlaka, nu lee Wdizh Naban nzola kwaan Dios, nu lee Wdizh Naban nak Dios. Nu lee Wdizh Naban nzola kwaan Dios axta yilo. Nu rese kwaan nzho mdexkwaa Dios kwaan Wdizh Naban, nu rese kwaan nzho nik tuba namdexkwaat techo. Lee Wdizh Naban nak yalnaban, nu lee yalnaban nak xni kwaan nzaa xni lo rese myet yizhyo. Nu lee xni ne nzaa xni lo yalnakaw nu lee yalnakaw nyent mod saaw lo xni ne.
Nu Dios mxaal tub xaa le Juan, zee zaa xaa kwent cheen xaa yaad, xaa nak xni, zee rese xaa wii lo xaa. Naleet Juan nak xni, per lee Juan nak tub xaa mzaa kwent cheen xni, nu lee xni kwaan wlipa nzaa xni lo rese myet, yaad yizhyo ne.
10 Lee Wdizh Naban myaad lo yizhyo ne, nu nixa leeka Wdizh Naban nak xaa mdexkwaa yizhyo ne, per lee re xaa yizhyo ne namlebeyyt Wdizh Naban. 11 Myaad Wdizh Naban lo xkyizhyo xaa, per namkayaat re xmyet xaa xaa. 12 Per lee rese xaa mkayaa Wdizh Naban nu mwii lo xaa, mzaa xaa yalnabeyy lo xaa gak xaa xinn Dios. 13 Nu lee re xaa ne ngol stub welt zee gak xaa xinn Dios, per nanakta nel nzhekla myeta o nel nzhekla xuz xaa o xnaa xaa, kwaane naka nel sbaa nzhekla Dios.
14 Lee Wdizh Naban ngok myet, nu mban xaa nu ngu xaa lo re be, nu ngune nu yalnkela cheen xaa, nu ngune nu wli nak xaa. Noka ngune nu lo xni cheen xaa, nu kwaane mlu nebse lee xaa nak Xgann Dios. 15 Juan mzaa kwent cheen xaa nu nzhé:
—Kwent cheen xaa mza na, leezha ngunii na, lee xaa nze ngwluzh lo na per mas nonra xaa lo na, nel lee xaa nzhola axta yilo gorna zeeraka gal na.
16 Nel nadoo doo nak xaa, mlu xaa yalnkela cheen xaa lo nu, nu tubka nlu xaaya. 17 Yilo mzaa Dios ley lo Ches; per leezha myaad Jesucrist, Dios mlu yalnkela cheen xaa nu mod wli nak xaa. 18 Nik tub xaa zer ne lo Dios; nebse Xgann xaa ngune lo xaa, xaa techosa lo xaa, nu lee xaa nak xaa mlu xomod nak Dios.
Juan Xaa Nchubnis, mzaa kwent cheen Jesús
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19 Lee re xaa nabeyy nu, xaa Israel, xaa nzho yezh Jerusalén, mxaal xaa re ngwleyy nu re xaa nle yudar xaa zee yanabdizh xaa lo Juan zee ne xaa cho nak Juan. 20 Nu klar doo nzhé Juan lo re xaa:
—Nanakt na Crist, Xaa Mxaal Dios Nabeyy.
21 Zee mbare re xaa mnabdizh:
—¿Cho nak lu zeey? ¿Che lu nak Li, xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo?
Juan mkeb nzhé:
—Nanakt na Li.
Zee lee re xaa mbare nzhé:
—¿Che lu nak stub xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo, xaa nak kwent yaad?
Lee xaa mkeb nzhé:
—Nanakt na xaa ba.
22 Zee lee re xaa nzhé:
—¿Cho nak lu zeey? Nkin yé nu tub kwaan lo re xaa mxaal nu. ¿Che nzho mod né lu lo nu, cho nak lu?
23 Juan mkeb modxa nzhé Chay, xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo:
—Na nak kwenta tub bos kwaan nii paro nanzhot myet: “Bxal gu tub naz nali ze Xaa Nabeyy”. [Is. 40:3]
24 Zee lee re xaa mxaal re xaa fariseo mnabdizh lo Juan, 25 nu nzhé xaa:
—Chelee lu nanakt lu Xaa Mxaal Dios Nabeyy, nixa nanakt lu Li, nixa nanakt lu tub xaa mkayaa wdizh lo Dios yilo, ¿chozhiin nchubnis lu?
26 Juan mkeb nzhé:
—Na nchubnis kwaan nis, per lo re gu nzho stub xaa nanlabeyyt gu. 27 Xaa ne nze gwluzh lo na, nu nonra xaa lo na zee nixa tich xkyelyed xaa nanzhaalt xek na.
28 Re kwaane ngok tub pa le Betania, stub lad roo yuu Jordán, pa mchubnis Juan.
Jesús nak xmbakxiil Dios
29 Stub mbizh, Juan ngune lo Jesús mzebii gax lo Juan, zee nzhé Juan:
—¡Wii re gu, xaa ne nak Xmbakxiil Dios, xaa kiib jwalt cheen rese myet yizhyo ne! 30 Xaa ne nak xaa mza na kwent leezha ngunii na lo gu: “Gwluzh lo na nze stub xaa mas nonra lo na, nel lee xaa nzho axta yilo leezha zeeraka gal na”. 31 Nu nixa nanlabeyyt na xaa, per na nchubnis zee lee re xaa Israel labeyy xaa.
32 Nu noka mzaa Juan kwent, nzhé xaa:
—Ngune na lee Mbi Naban nyaad naz yiba mod tub palom, nu mlaya cho xaa. 33 Nu na seetaka nanet na cho nak xaa, per xaa mxaal na zee chubnis na kwaan nis, nguné lo na: “Loka xaa kwaan ne lu la Mbi Naban cho, nu kwaz Mbi Naban kwaan lee xaa, xaa zee nak xaa chubnis kwaan Mbi Naban”. 34 Nu na nguneya, kwaanzee nza na kwent lee xaa nak Xgann Dios.
Xaa yilotlaka mseed lo Jesús
35 Nu stub mbizh, Juan nzo leeka zee, kwaan chop xaa kwaan mseed lo xaa. 36 Gorna ngune Juan lee Jesús nzhaded, zee nzhé xaa:
—¡Wii gu, xaa ba nak Xmbakxiil Dios!
37 Gorzee lee rop xaa mseed lo Juan, mbin nzhé Juan kwaane, zee mreke xaa tich Jesús. 38 Jesús mzere yenn; nu gorna ngune xaa lee rop xaa ne nzeke tich xaa, zee mnabdizh xaa lo xaa:
—¿Chozhiin nzeke gu tich na?
Lee rop xaa nzhé:
—Dix Maestr, ¿pa nzho lu?
39 Jesús mkeb nzhé:
—Te gu zee ne gu.
Zee ngwa rop xaa ne, zee ngune xaa pa nzho xaa, nu mlaz xaa kwaan lee xaa las cuatro axta mkaw yizhyo.
40 Lee rop xaa mbin kwaan nzhé Juan nu mreke xaa tich Jesús, tub xaa le Ndres, wech Simón Pér. 41 Nu leeka gorzee nguchezh Ndres wech xaa Pér, nu nzhé xaa lo xaa:
—Ngune nu lo Xaa Mxaal Dios Nabeyy, xaa nak Crist.
42 Zeera mbe Ndres Pér pa nzo Jesús, gorna ngune Jesús lo xaa nu nzhé xaa lo xaa:
—Lu nak Simón, xgann Juan, per nal role lu Cefas. (Wdizh ne nak “Pér”.)
Jesús mrezh Lip nu Nat
43 Stub mbizh, Jesús mroo nzha naz yizhyo Galilea, zee ngune xaa lo Lip nu nzhé xaa lo xaa:
—Reke tich na.
44 Lip nak tub xaa yezh Betsaida, lazh Ndres rop Pér. 45 Lip ngwakwaan Nat, nu nzhé lo xaa:
—Ngune nu lo xaa kwaan mzaa Ches kwent cheen lo re yech cheen ley, nu leeka lee xaa mzaa re xaa yilo kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa. Xaa zee nak Jesús, xinn Che, xaa yezh Nazaret.
46 Nat nzhé:
—¡Nyent mod yo tub xaa wen yezh Nazaret!
Lip nzhé:
—Chaa, zee ne lu.
47 Gorna ngune Jesús lee Nat mzhin gax lo xaa, nzhé xaa:
—Nee nze tub xaa wlipa nak tub xaa sawlazh be, xaa Israel, xaa nankadet.
48 Zee nzhé Nat:
—¿Xomod nlabeyy lu na?
Jesús mkeb nzhé:
—Gorna zeeraka kwezh Lip lu, ngune na lo lu gorna nzob lu xan tub yag ig.
49 Nat nzhé:
—Maestr, ¡lu nak Xgann Dios, lu nak rey lo sawlazh be, re xaa nak dii cheen Israel!
50 Jesús mkeb nzhé:
—Nel nii na lo lu ngune na nzob lu xan tub yag ig, zee nzak lu na nak Xgann Dios. Per nara ne lu re kwaan mas grora ke kwaane.
51 Noka nzhé Jesús:
—Wlipa na nii na lo gu, zne gu lee yiba xal, nu lee re mandad cheen Dios la nu yixoob lo na; nel na nak Xaa Mzhin Ngok Myet.