24
Jesús mroban
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)
Zhe dming garziil gorna pensa ngulo mlen mbizh, re ngwnaa ne ngwa roo baa pa mlo xaa xkwerp Jesús, nu mbe me re perfum kwaan chul doo nzebech. Gorna mzhin me lee ke ndok kwaan msaaw xaa roo baa nanzobtra pa mzob xaaya. Zee mzeeb re me leen baa per nanguzhalt xkwerp Jesús lo re me. Zee mnabdizh re me lo wechxinn me nu nzhé me:
—¿Xomod ngok kwaane?
Zee mlu chop xaabyi, xaa nak ler rus kwaan nla xni doo lo re me. Mzheb doo re me ta mwii re me naz lo yo. Zee lee rop xaabyi zee nzhé lo re me:
—¿Chozhiin kakwaan gu xaa mban lo re xaa ngut? Wii gu nyent xaa nee; lee xaa mrobanla. ¿Che nanzetla gu kwaan né xaa lo gu leezha nzoka xaa yizhyo Galilea? Leezha né xaa lo gu: “Lee na nak Xaa Mzhin Ngok Myet, nu zaa xaa na lo re myet xaa nzeb jwalt, zee kee re xaa na lo krus per lee mbizh yon lee na roban stub welt”.
Zeera mzelazh re me kwaan nzhé Jesús leezha mbanaka xaa. Gorna mbare re me ngwa me roo baa, zee mzaa me kwent cheen re kwaane lo chiibtub xaa mseed lo Jesús nu lo re stub naz myet. 10 Snee le re me: Mari me yezh Magdala, Juan, nu Mari xnaa Chag. Nu noka stub naz re ngwnaa me nzhi baa mzaa kwent cheen kwaane lo re xaa mkayaa yalnabeyy lo Jesús.
11 Lee re xaa nzhé lo re wechxinn xaa:
—¡Nzhak naxen re ngwnaa ne!
Nu nanlet re xaa krer kwaan nzhé re me.
12 Nu gorzee nguxso Pér nu mrexonn xaa ngwa xaa roo baa. Nu gorna mzhin xaa mkichyek xaa mwii xaa leen baa per nebse ler kwaan mchaal xaa Jesús myun lo xaa. Zeesi mdedyall xaa nya xaa, gorna ngulo ngune xaa kwaane.
Jesús mlu lo chop xaa nzheze naz
(Mr. 16:12-13)
13 Leeka mbizh ba mroo chop xaa mseed lo Jesús naz Jerusalén nu nzha xaa yezh kwaan le Emaús, kwaan nzhi kan chiibtub kilómetro. 14 Nzhaze rop xaa nu nzhayadizh rop xaa re kwaan ngok. 15 Nu gorna nzhayadizh rop xaa nu leeka gorzee lee Jesús nzhaze kwaan rop xaa, 16 per nzho tub kwaan mleya zee namzeent rop xaa cho xaa nak xaa. 17 Zee lee Jesús nzhé lo rop xaa ba:
—¿Cho xaa kazet gu?
Zee lee rop xaa mlaz chep nu nales doo nzhak lextoo rop xaa.
18 Tub xaa le Cleofas nzhé lo xaa:
—¿Che naleet naz Jerusalén mroo lu? ¿Che zer gon lu re kwaan ngok re mbizh ne?
19 Lee xaa mnabdizh lo rop xaa:
—¿Cho kwaan ngok?
Lee rop xaa mkeb nzhé:
—Kawdizhno nu kwent cheen Jesús xaa yezh Nazaret. Lee xaa ne ngok tub xaa non doo nu mzaa xaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa. Dios mxaal xaa zee mle xaa re kwaan gro doo nu mdiizh xaa duzna kwaan yalnabeyy zee mdedyall doo re myet mwii lo xaa. 20 Nu lee re ngwleyy non nu re xaa gol mzaa xaa lo re xaa mbit xaa, zee mkee re xaa xaa lo krus. 21 Nu mle nu xgab lee xaa zelo nabeyy re sawlazh be, nu texonn xaa re xaa Roma, per lee nal nzhala chon mbizh ngut xaa. 22 ¡Per nal garziil lak ngwnaa mle zee mdedyall doo nu, nel ngwa me roo baa cheen Jesús, 23 per nanguzhalt xkwerp Jesús lo re me! Nu gorna mbare re me lo re nu, ngune me lo re nu, lee me ngune lo chop mandad cheen Dios, xaa nzhé lo re me lee Jesús mbanla. 24 Zee lee zlak xaa nzo lo nu ngwa roo baa, zee ngune xaa leeka kwaan ngune re ngwnaa, per nanguzhalt xaa xkwerp Jesús.
25 Zee lee Jesús nzhé lo rop xaa:
—¡Xaa ned! ¿Chozhiin tant nen doo nle gu krer kwaan mkee re xaa kwaan mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo? 26 Nkin ded Crist bid, Xaa Xaal Dios Nabeyy, nu zeera bare xaa nya xaa pa nzho xni gro doo cheen xaa.
27 Zee lee Jesús mzaa kwent xomod mbarlo re kwaan nkee lo Xkyech Dios cheen lee xaa, re kwaan mzaa Ches kwent nu re kwaan nzhé re xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo.
28 Nu gorna mzhin rop xaa yezh pa nzha xaa, zee lee Jesús mle mod tub xaa ya mas zit, 29 zee lee rop xaa nzhé lo xaa:
—Blaz lo rop nu, nel mzhela yizhyo.
Zee mlaz Jesús lo rop xaa.
30 Gorna mzelo re xaa gaw, zee mzen Jesús cha pan nu mzaa xaa dixkix lo Dios nu mlerol xaaya, nu mzaa xaaya lo rop xaa. 31 Zeera mxal lo rop xaa, nu mlabeyy xaa Jesús. Zee ta namlutra Jesús lo xaa. 32 Nu zee nzhé xaa lo wechxinn xaa:
—¡Nyak doo lextoo be gorna nyaad wdizh be naz, gorna mzaa xaa kwent kwaan nkee lo Xkyech Dios lo be!
33 Nu leeka gorzee mzoli rop xaa nu zoza mbare rop xaa naz Jerusalén. Nu gorna mzhin rop xaa zee nzhé xaaya lo chiibtub xaa Jesús, nu lo stub naz re xaa nzo lo re xaa. 34 Nu nzhé re xaa lo rop xaa:
—Telisa mban Xaa Nabeyy, ngunela Pér lo xaa.
35 Zee mzaa rop xaa re kwent ne xomod ngune xaa lo Jesús gorna nzhaze xaa naz, nu xomod mlabeyy xaa Jesús gorna mlerol Jesús pan.
Wdizh kwaan mlaa Jesús le re xaa mseed lo xaa
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)
36 Gorna lee re xaa seetaka kawdizh re kwaane, lee Jesús ta mreke xsaww lo re xaa nu nzhé:
—Wen kwi re gu.
37 Per lee re xaa mzheb doo, nu mle re xaa xgab nu nzhé xaa:
—Tub bes mzhin lo be.
38 Jesús nzhé lo re xaa:
—¿Chozhiin tant nzheb re gu? ¿Chozhiin seetaka ned doo lextoo gu? 39 Wii gu yaa na nu wii gu nii na. ¡Leeka naya! Gal gu cho na zee ne gu mer naya. Tub bes nankanot baal nixa zhit, kwentaxa nkano naya, modxa nlu na lo gu.
40 Gorna ngulo nzhé Jesús kwaane, zee mlu xaa yaa xaa nu nii xaa lo re xaa. 41 Nu nixa sbaa mlu Jesús yaa xaa nu nii xaa lo re xaa, per seesa nanlet xaa krera. Nagan doo le re xaa krera, nu noka nyakdoola re xaa. Zeera nzhé Jesús lo re xaa:
—¿Che nkano gu kwaan gaw gu?
42 Zee mzaa xaa tik mbal nguy lo Jesús. 43 Nu ndaw Jesús mbal delant lo re xaa. 44 Zee nzhé Jesús:
—Kwaane nak re kwaan ngunii na lo re gu, leezha mzoka na kwaan re gu. Rese kwent cheen na kwaan nkee lo ley cheen Ches, nu re kwaan ngunii re xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo, nu re kwaan nkee lo Salm, rese mbarlola.
45 Zeera mxal Jesús yek re xaa zee la xtizh Dios yek xaa. 46 Zee nzhé Jesús lo re xaa:
—Lo Xkyech Dios nkee lee Xaa Xaal Dios Nabeyy nzhaal yet, nu mbizh yon lee xaa roban. 47 Nu nzhaal zaa gu kwent kwaane lo re myet xaa nzho re yezh lo yizhyo, nu nzhaal zelo gu naz Jerusalén. Nu kwaane nak kwaan nzhaal zaa gu kwent zee rese xaa laa kwaan nawent kwaan kale xaa, zee chee Dios xjwalt xaa kwent cheen na. 48 Re gu nzhaal zaa kwent cheen na nel ngune gu nu mbin gu re kwaan mle na. 49 Bkenzha gu. Na xaal kwaan nguné Xuz na zaa xaa lo re gu, per nzhaal kwaz re gu naz Jerusalén axta yilo kayaa gu yalngezh kwaan yaad naz yiba.
Jesús nguxoob yiba
(Mr. 16:19-20; Hch. 1:6-11)
50 Zee Jesús mloo re xaa roo yezh Betania, zee mlep xaa yaa xaa nu ngunaab xaa lo Dios kwent cheen re xaa, zee zo Dios kwaan re xaa. 51 Nu gorna seetaka kanii xaa lo Dios lee Jesús ta nguxoob naz leen yiba. 52 Gorna ngulo mbill re xaa mseed lo Jesús lo xaa, zee mbare re xaa Jerusalén stub welt. Zeesi nyakdoola re xaa. 53 Nu zeesi tubka mzo re xaa lach roo yidoo nu tubka mbill re xaa lo Dios.