2
Snee ngol Jesús
(Mt. 1:18-25)
Re mbizh zee lee xaa nabeyy dubse pa nabeyy yezh Roma le Augusto, nu mnabeyy xaa zee top xaa le re xaa nzho dubse pa nabeyy Roma. Cirenio ngok xaa nabeyy Siria leezha mdop le re xaa welt yilotlaka. Nu rese myet nkin ya xaa lazh xaa zee kee le xaa list.
Nu kwaan ba mle zee mroo Che yezh Nazaret, pa nabeyy Galilea, nu ngwa xaa Belén, yezh pa nabeyy Judea, pa ngol David, xaa nabeyy yilo, nel Che nak xaa dii cheen David. Ngwa rop xaa Mari sa xaa baa, me nakladiizh chelya kwaan lee xaa, zee ke le xaa list; nu lee me nakxiinla. Nu gorna nzoka xaa Belén, mzhinla mbizh gal xinn me. Nu baa ngol xgann me mad yilotlaka, nu mchal me mad ler nu mdix me mad lo yix kwaan nzhaw ma, nel nyent yoo pa kwaz me.
Re mandad nu re xaa nkanap ma
Gax Belén nzho lak xaa nkanap xma nzhal yaal. Nu gorna nzhi re xaa mlu tub mandad cheen Xaa Nabeyy lo re xaa, nu lee xni cheen Xaa Nabeyy mla lo re xaa; nu mzheb doo re xaa. 10 Per lee mandad nzhé lo re xaa:
—Nazhebt re gu, nel lee na nzhal za tub kwent chul doo lo re gu, nu nix doo gak lextoo rese myet gona. 11 Nel nalzhe ngol tub mad yezh cheen David nu koo xaa re gu lo yalgut. Xaa ne nak Xaa Mxaal Dios Nabeyy, nu leeka lee xaa nak Xaa Nabeyy. 12 Kwaane nak tub nseyn zee yizhal mad lo gu, lee mad nral ler nu naxna lo yix kwaan nzhaw ma.
13 Nu leeka gorzee mlu zyen doo mandad cheen Dios xkwes mandad zee, lee re xaa mbill lo Dios nu nzhé:
14 ¡Gool re myet lo Dios xaa nzob naz yiba!
¡Chul kwi re myet yizhyo ne,
nel Dios nyakla lextoo wii lo re myet!
15 Gorna lee re mandad mbare nya naz yiba, lee re xaa nkanap ma mzelo mbezh lo re wechxinn:
—Ya be Belén nal, zee ne be nen cho kwaan ngok, kwaanzee mle Xaa Nabeyy yabis lo be.
16 Nu gorzee mrexonn re xaa nzha xaa, nu gorna mzhin xaa ngune xaa lo Mari nu lo Che nu lo madoo, mad naxna lo yix kwaan nzhaw ma. 17 Nu gorna ngune xaa lo madoo, nu mzelo xaa mzaa xaa kwent kwaan nzhé mandad lo xaa cheen mad, 18 nu rese xaa kwaan mbin kwaan nzhé re xaa nkanap ma, mdedyall re xaa. 19 Per lee Mari mlozhaw rese kwaane leen lextoo me, zee le wen me xgab xomod nak re kwaane. 20 Nu lee re xaa nkanap ma nya, nyakdoola re xaa. Mbill re xaa lo Dios kwent cheen rese kwaan ngune xaa lo, nu re kwaan mbin xaa, nel reseya ngok kwentaxa nzhé mandad lo re xaa.
Mbe xaa Jesús lo yidoo cheen Dios
21 Gorna mzhaal mad xon mbizh, zee mlo xaa mad beyy cheen xaa Israel kwaan nak mchoog xaa tik yed cho mad, nu mlole xaa mad Jesús, mod nzhé mandad lo Mari kole Mari mad leezha zeeraka weyyxiin me.
22 Gorna ngulo nguxoob re mbizh lee me ngok nambey, modxa nabeyy ley cheen Ches, mbe Che rop Mari mad yezh Jerusalén, zee kayaa Xaa Nabeyy mad. 23 Snee mle xaaya nel snee nkeeya lo ley cheen Xaa Nabeyy: “Rese xgann xaa, xaa yilotlaka, gak xaa nali lo Xaa Nabeyy”. 24 Ngwa xaa mzaa xaa gon mod nabeyy ley cheen Xaa Nabeyy, nzhaal wee xaa chop ngog o chop palom yeen.
25 Re mbizh zee nzho tub xaa Jerusalén, xaa le Simeón, xaa nak tub xaa nali nu nzholl lo Dios nu nkambaz xaa yaad xaa seleyy re xaa Israel. Nu lee Mbi Naban cheen Dios mnabeyy lextoo Simeón, 26 nu nzhé xaa lo xaa, mbanaka xaa axta gorna ne xaa lee Xaa Nakladiizh Yaad. 27 Nu lee Mbi Naban cheen Dios mle zee ngwa Simeón yidoo; nu leeka gorzee lee xuz Jesús nu xnaa Jesús mbe madoo lo lach roo yidoo, zee le xaa kwaan nabeyy ley cheen Ches. 28 Nu Simeón mdeezh mad nu mbill xaa lo Dios, nu nzhé xaa:
29 Nalsi, Xaa Nabeyy,
lee kwaan nguné lu lo na ngok;
chul doo nzhak lextoo na nal nu nzho mod laa lu yet na nal.
30 Nel ngunela na lo xaa koo re xaa lo yalgut;
31 mxaal lu xaa lo rese myet mod mlela lu xgaba axta yilo.
32 Lee xaa zaa xni lo rese xaa nanakt xaa sawlazh nu,
nu le non xaa re xaa lu, xaa nak re nu, xaa Israel.
33 Xuz Jesús nu xnaa Jesús mdedyall rop xaa nzhon xaa re kwaan ngunii Simeón cheen Jesús. 34 Zee ngunii Simeón zee kanap Dios xaa, nu nzhé xaa lo Mari xnaa Jesús:
—Lee mad ne mleeyla Dios, zee le xaa zyen doo sawlazh be yiib jwalt cheen o kwibra mas jwalt tich. Lee mad gak tub nseyn kwaan nakayaat re xaa, 35 nu snee lee mod nle re xaa xgab gakbeyy. Per lee re kwaane gak kwenta tub spad kwaan ded lextoo lu.
36 Noka naz ba nzo tub ngwnaa le An, me nzaa kwent kwaan nzhé Dios lo me, me nak xchap Fanuel, xaa dii cheen Aser. Lee me nak tub ngwnaa, me ngoxla. Mka me xaabyi leezha nyeen doo me, nu ngu me kwaan sa me gazhaka liin; 37 nu nzhala tapgal nzho tap liin mlake me byud. Nu tira nanroot me lach roo yidoo, zhe nu yaal nkee me zhiin lo Dios, nu nkwan me gorna nanzhawt me nik tik kwaan, nu nzhedizhno me Dios. 38 Nu noka An mzhin gorzee, nu mzelo me mzaa me dixkix lo Dios, nu nzaa me kwent cheen Jesús, lo re xaa nkambaz nen cho gor zhin xaa zii re xaa Jerusalén lo yalgut.
39 Nu gorna ngulo mle xaa re kwaan nabeyy ley cheen Xaa Nabeyy, mbare xaa yizhyo Galilea, mer lazh xaa Nazaret. 40 Nu kad mbizh lee Jesús mas nzhero nu mas nzheyura yek, nu lee Dios tubka nzo kwaan lee xaa.
Jesús nzo leen lach roo yidoo cheen Dios
41 Rese liin nya xnaa Jesús nu xuz Jesús Jerusalén yalni cheen Paskwa. 42 Nu gorna nguxoob Jesús chiibchop liin, ngwa rop sa Che kwaan Jesús Jerusalén, mod nak kostumbr cheen xaa. 43 Per gorna ngulo mded yalni, nu gorna mbare xaa nya xaa garli xaa, lee Jesús mlakeka Jerusalén, per namzeent xuz xaaya nixa xnaa xaa. 44 Mle xaa xgab che nyala Jesús xsaww lo re myet xaa nya, nu ngulola mze xaa tub mbizh; per gorna mkwaan xaa xaa lo re sawlizh xaa nu lo re sawlazh xaa nanguzhalt xaa lo xaa. 45 Zee mbare xaa Jerusalén stub welt, zee kwaan xaa xaa.
46 Ngulo mzhaal chon mbizh zeera nguzhal xaa lo xaa. Nu lee xaa nzob leen lach roo yidoo cheen Dios, lo re maestr xaa nlu xtizh Dios, kakenzha xaa nu kanabdizh xaa lo re xaa. 47 Nu rese xaa kakenzha kwaan kanii xaa, ndedyall re xaa ngune xaa xomod nzhak xaa, nu xomod nkeb xaa lo re xaa. 48 Gorna lee xuz xaa nu xnaa xaa ngune lo xaa mdedyall xaa; nu lee xnaa xaa nzhé lo xaa:
—Xgann, ¿chozhiin snee mle lu lo nu? Nales doo nzhak lextoo rop nu xuz lu, kakwaan nu lu.
49 Jesús mkeb nzhé:
—¿Chozhiin nkwaan gu na? ¿Che nanet gu nkin zo na garli Xuz na?
50 Per namlat kwaan nzhé xaa yek xuz xaa nu xnaa xaa.
51 Zee mbare xaa kwaan xuz xaa nu xnaa xaa naz Nazaret stub welt, pa ngu xaa. Nu mbin xaa rese xtizh xuz xaa nu xtizh xnaa xaa. Lee xnaa xaa mlozhaw rese kwaane leen lextoo me, zee le wen wen me xgab xomod nak re kwaane. 52 Nu lee Jesús nzharoora, nu nzhiyura yek xaa, nu nyakla Dios ne xaa nu noka re myet nyakla ne xaa.