Wdizh chul cheen Jesucrist kwaan mkee Luk
1
Chozhiin mkee Luk yech ne lo Chof
Dix Chof, xaa non doo.
Zyen xaa mkee re kwaan ngok lo re nu. Nu prop lo re xaa ngune xaa re kwaan ngok, nu xomod mzelo re kwaane axta yilo, leeka re xaa ne mkayaa zhiin zee zaa xaa kwent xtizh Dios, nak xaa mzaa kwenta lo re nu.
3-4 Kwaanzee nzak na wen kee na yech ne lo lu zee ne wen lu wlipa re kwaan mseed xaa lu, re kwaan ngok axta yilo. Wen wen ngunabdizh na lo re xaa ne, xomod mzelo re kwaane axta yilo nu xomod ngoka.
Tub mandad cheen Dios nzhé lee Juan gal
Zacari ngok tub ngwleyy, re liin kwaan mnabeyy rey Herod re yezh Judea, nu ngok xaa partid cheen Abías. Nu lee sa Zacari le Elizabet, me nak dii cheen Aarón. Rop sa xaa ne nali doo nzo lo Dios, nu nzhon xaa xtizh Xaa Nabeyy nu nik tub xaa nyent mod gaazh tub kwaan tich xaa. Per nanzhapt rop sa xaa mad, nel sa xaa Elizabet nak tub me nit, me nazant mad nu ngoxla rop sa xaa.
Gorna nguzo partid cheen Zacari le xchiin leen yidoo cheen Xaa Nabeyy, nu mloo re xaa swert mod nak kostumbr cheen re xaa zee, nu Zacari nguzoya zee zeeb xaa leen yidoo zee zek xaa yaal lo Dios. 10 Nu gorna lee yaal kayek, rese xaa yezh nzhi naz jwer kawdizhno Dios. 11 Nu gorzee lee tub mandad cheen Xaa Nabeyy mlu lo Zacari, nzolisa lad li lo mdo pa kayek yaal. 12 Nu gorna ngune Zacari lo mandad, mdedyall xaa nu mzheb xaa. 13 Per lee mandad nzhé lo xaa:
—Zacari, nazhebt lu, nel mbinla Dios kwaan ngunaab lu lo xaa; lee sa lu, Elizabet, kano tub mad, nu kole lu mad Juan. 14 Nu nix doo gak lextoo lu, nu noka zyen doo myet nix doo gak lextoo lee xaa gal, 15 nel xinn lu gak tub xaa non lo Xaa Nabeyy. Nagot xaa xis ub, nu axta gorna zeeraka gal xaa lee Mbi Naban cheen Dios nabeyyla lextoo xaa. 16 Lee xaa le zee zyen doo xaa Israel bare lo Xdios xaa, Xaa Nabeyy lo xaa. 17 Juan yaner delant lo Xaa Nabeyy, kwaan leeka Mbi Naban nu yalngezh kwaan mkano Li, xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo. Zee lee re myet kwi wen kwaan re xinn xaa, nu noka re xaa nazaat yek gon diizh, zaa yek gona. Snee zo list re myet zee kayaa xaa Xaa Nabeyy.
18 Zacari mnabdizh lo mandad nu nzhé xaa:
—¿Xomod ne na wlipa gak kwaane? Nel ngoxla rop sa na.
19 Lee mandad mkeb lo xaa, nzhé:
—Na nak Gabriel, na nzo gax lo Dios nu na nkee xchiin xaa. Lee xaa mxaal na wdizhno na lu, nu nii na re kwaan wen ne lo lu. 20 Per nel namlet lu krer kwaan nii na lo lu, nal lake lu muud, nu nagarlot wdizh lu axta mbizh gak re kwaane.
21 Nu lee re myet nkambaz Zacari naz jwer roo yidoo, nu nabdizh re xaa lo wechxinn xaa chozhiin nyentaka xaa roo leen yidoo. 22 Nu gorna mroo xaa nyentra mod nii xaa lo re xaa; zee mzeen re xaa lee xaa ngune lo tub kwaan naz leen yidoo, nel kwaan nseyn nii xaa lo re xaa, nel muud myaan xaa.
23 Gorna ngulo mle Zacari xchiin xaa, nya xaa garli xaa. 24 Gwluzh gorna ngulo mded kwaane, lee sa xaa mbeyyxiin, nu tira mkaxlaan me garli me dubse tub gaay mbee nu namrootra me nel nle me xgab: 25 “Snee mle Xaa Nabeyy lo na, zee mbyiib yalnto cheen na lo re myet”.
Mandad Gabriel ngunii lo Mari
26 Xop mbee gwluzh, Dios mxaal mandad Gabriel naz yezh Nazaret yizhyo pa nabeyy Galilea, 27 lee mandad ngwasewii lo tub ngwnaa me zer chaal nik tub xaabyi, me le Mari, me nakladiizh chelya kwaan tub xaabyi le Che, xaa nak dii cheen rey David, xaa mnabeyy yilo. 28 Lee mandad mzeeb pa nzho me, nu nzhé lo me:
—¡Dix Mari, lu nak tub me wen lo Dios! Dios, Xaa Nabeyy, nzo kwaan lu.
29 Gorna mbin Mari re kwaan nzhé mandad lo me, mdedyall me nu mle me xgab chozhiin sbaa nzhé mandad lo me.
30 Nu lee mandad nzhé:
—Mari, nazhebt lu nel nyakla Dios ne lu. 31 Nal lee lu weyyxiin lu, nu kano lu tub xgann lu, nu kole lu mad Jesús. 32 Lee xaa ne gak tub xaa gro doo nu lee xaa role Xgann Dios, xaa nzob naz yiba. Nu lee Dios, Xaa Nabeyy, le zee nabeyy xaa mod xey xaa David, xaa ngu yilo, 33 zee tira nabeyy xaa re xaa Israel. Nu lee yalnabeyy cheen xaa tira naluxt.
34 Mari mnabdizh lo mandad, nzhé:
—¿Xomod nzho mod gak kwaane? Nel lee na nik tub xaabyi zer chaal na.
35 Lee mandad mkeb nzhé:
—Lee Mbi Naban la tich lu, nu lee yalngezh cheen Dios, xaa nzob naz yiba la cho lu kwenta tub xkaw. Kwaanzee nzhul gak xinn lu mad gal nu role xaa Xgann Dios. 36 Noka sawlizh lu Elizabet gal tub xgann, nixa ngoxla me; nixa “me nit” nii re xaa me. Nu nal nzhala xop mbee nakxiin me, 37 nel lee Dios nzho mod le rese kwaan.
38 Zee lee Mari nzhé:
—Na nak mos cheen Xaa Nabeyy, laa le Dios na modxa né lu lo na.
Gorzee lee mandad nya.
Mari ngwa lo Elizabet
39 Tub mbizh nzha Mari tub yezh nzhi leen yi cheen yizhyo Judea, prad doo nzha me; 40 nu gorna mzhin me garli Zacari ngunii me “dix” lo Elizabet. 41 Nu gorzee lee Elizabet mbin ngunii Mari “dix”, lee xinn me nyakdoola nu mgun mad leen lextoo me nu gorzee lee Mbi Naban cheen Dios mnabeyy leen lextoo me. 42 Zee lee Elizabet dub gan nzhé:
—¡Dios mzaa kwaan gro doo lo lu nu lo xinn lu ke lo stub naz re ngwnaa! 43 Nanakt na tub me non per mzeselach lu lo na, nel lu nak xnaa Xaa Nabeyy lo na. 44 Nu gorna mbin na ngunii lu “dix” lo na, lee xiin na nyakdoola nu mgun mad leen lextoo na. 45 ¡Chul doo ded lu nel mle lu krer lee Xaa Nabeyy le rese kwaan né xaa lo lu!
46 Zee lee Mari nzhé:
Lee yalnaban cheen na nzholl lo Xaa Nabeyy,
nel gro doo nak Xaa Nabeyy,
47 nu lee mbi naban cheen na nyakdoola ne Dios,
xaa koo na lo yalgut lo re jwalt cheen na.
48 Nel nixa nanont na per Dios mleey na,
nel nal lee re myet zelo nii lo na me non;
49 nel lee xaa nkano yalngezh nu zyen doo kwaan nzhale xaa lo na.
¡Nzhul nak xaa!
50 Tubka nles lextoo Dios ne re xaa nzheb ne Dios.
51 Dios nle kwaan gro doo kwaan yalngezh cheen xaa.
Mlux xaa xgab cheen re xaa xwa doo nle,
52 nu mkiib xaa yalnon lo re xaa nabeyy,
nu mle non xaa re xaa nanont.
53 Mzaa xaa zyen doo kwaan lo re xaa nlaan,
nu lo re xaa rik nik tub kwaan namzaat xaa.
54 Mle xaa yudar re sawlazh be,
xaa kwaan nkee zhiin lo Dios;
nu nanyanlazht xaa lesla xaa ne xaa re be,
55 modxa nzhé Dios lo re xey be xaa yilo,
nu lo Abraham, nu lo re dii cheen Abraham.
56 Mari mlaz garli Elizabet chon mbee, zeera nya me garli me.
Leezha ngol Juan
57 Gorna mzhin mbizh gal xinn Elizabet, zee ngol tub madbyi. 58 Re xaa nzho gax garli me nu re sawlizh me, ngwa re xaa lo me, gorna mbin re xaa lee Xaa Nabeyy ngok wen doo lo me. 59 Nu gorna nguxoob mad xon mbizh, zee mbid re xaa garli Zacari zee choog xaa tik yed cho mad kwaan nak beyy cheen re xaa Israel. Nu nzhekla re xaa kole mad Zacari kwentaxa le xuz mad. 60 Per lee xnaa mad nzhé:
—Narolet mad sbaa, lee mad role Juan.
61 Lee re xaa nzhé lo me:
—Nik tub sawlizh lu nalet sbaa.
62 Zee kwaan nseyn mnabdizh xaa lo xuz mad, zee ne xomod nzhekla xaa kole xaa mad. 63 Nu lee xuz mad ngunaab tub lee tab zee kee xaa le mad lo tab, nu lee xaa mkee lo tab: “Juan role mad”. Nu rese xaa mdedyall. 64 Nu gorzee lee Zacari mzelo ngunii stub welt, nu mzelo xaa mbill xaa lo Dios. 65 Rese xaa nzho gax garli xaa mzheb doo, nu rese xaa nzho re yezh kwaan nzhi leen yi cheen Judea nzhedizh kwaan ngok. 66 Rese xaa mbin re kwaan ngok nabdizh lo re wechxinn:
—¿Cho kwaan gak xaa ne?
Sbaa mle xaa xgab nel kwaan gro doo mle Xaa Nabeyy lo madoo.
Mbill Zacari lo Dios
67 Lee Mbi Naban mnabeyy lextoo Zacari, xaa nak xuz madoo, zee mzaa xaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa, nu nzhé xaa:
68 ¡Wen doo nak Xaa Nabeyy, Dios cheen re be, xaa Israel;
mbiid xaa mdix xaa re jwalt cheen re xaa xaa!
69 Nel mxaal xaa tub xaa nzho mod koo be lo yalgut,
lo re jwalt kwaan mle be kwaan yalngezh cheen xaa.
Nu xaa ne nze naz lo dii cheen rey David, xaa ngok xey be, xaa ngok xmos Dios.
70 Kwaane nak kwaan nzhé re xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo, xaa nambey nak.
Re xaa ne nzhé:
71 “Dios nak xaa koo be lo re xaa nayii ne be,
nu lo rese xaa nawent nzhak lextoo ne be”. [Sal. 106:10]
72 Luu xaa yalnlesla cheen xaa lo re xaa xaa,
nu namyenlazht xaa wdizh kwaan mlaa xaa lo re xey be, xaa yilo.
73 Nu kwaane nak wdizh kwaan mlaa xaa lo xey be Abraham:
74 koo xaa be lo re xaa nayii ne be,
zee nazhebt re be kee be zhiin lo xaa.
75 Nu tubka nzhul nu nali zo be lo xaa,
rese mbizh kwaan mban be.
Zee nzhé xaa lo xgann xaa:
76 “Lee lu nak xaa zaa kwent kwaan né Dios lo lu, xaa nzob naz yiba,
nel lu yaner lo Xaa Nabeyy,
zee xal lu xnaz xaa,
77 zee zaa lu kwent lo re xaa nak xaa Dios,
lee Dios chee re jwalt cheen xaa,
nu zaa xaa yalnaban cheen xaa kwaan tira.
78 Nel mles lextoo Dios ne be,
zee zaa xaa xni mod mbizh lo re be,
79 zee la xni cheen xaa lo re xaa nzho lo yalnakaw,
nu lo re xaa nzho xan xkal cheen yalgut,
nu le xaa zee kwi wen be kwaan lee xaa.”
80 Lee madwin nzharoora nu nzhayak ngezh mad kwaan Mbi Naban cheen Dios, nu ngu mad naz wen, axta mbizh kwaan mzelo xaa zaa xaa kwent xtizh Dios lo re xaa Israel.