16
Jesús mroban
(Mt. 28:1-10; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)
Leezha ngulo mded zhe sab, zhe kwaan nzholl re nu lo Dios, Mari me yezh Magdala, nu Salomé, nu Mari xnaa Chag, mzi me perfum kwaan chul nzebech, zee yilo meya xkwerp Jesús. Nu pensa mlen mbizh, nzha re me roo baa zhe dming, pa mlo xaa Jesús. Zee nzhé me lo wechxinn me:
—¿Cho xaa kiib ke kwaan nyaaw roo baa gorna zhin be?
Zee mwii yon me, lee ke ndok doo kwaan msaaw xaa roo baa, nazobtraya roo baa. Nu gorna mzeeb me leen baa, mlu tub xaa mad nzob lad li lo me, xaa nak tub ler rus ler noll, kwaan nla axta nii xaa. Nu mzheb doo yon me. Nu lee xaa mad nzhé lo yon me:
—Nazhebt gu. Gu kakwaan Jesús xaa Nazaret, xaa mkee re xaa lo krus. ¡Mrobanla xaa! ¡Nyentla xaa nee! Wii gu pa mzhib xaa xaa. Zyaa gu nu guzh guya lo Pér nu lo re stub naz xaa mseed lo xaa. Yé gu lo re xaa: “Yilo xaa ya yizhyo Galilea lo re gu. Baa wii gu lo xaa, kwentaxa né xaa lo gu”.
Zee lee yon ngwnaa mrexonn mroo leen baa, nu nebse nxiz me lo yalnacheb. Nu nik tub lo nanzhét meya, nel mzheb me.
Jesús mlu lo Mari, me yezh Magdala nu lo chop xaa
(Jn. 20:11-18; Lc. 24:13-35)
Gwluzh leezha ngulo mroban Jesús mkaxni yizhyo zhe dming, yilotlaka lo Mari, me yezh Magdala, mlu xaa, me mloo xaa tub gazh mbi mal lextoo. 10 Nu gorna mbare me nya me, nu nzhé meya lo re xaa mze kwaan Jesús. Per lee re xaa mze kwaan Jesús nxonn doo lextoo xaa nu nzhonn xaa. 11 Gorna nzhé me: “Mban Jesús, ngune na lo xaa”, per lee re xaa nzak nawlit meya.
12 Ngulo mded kwaane, Jesús myun stub mod lo chop xaa nzha naz wen. 13 Zee lee rop xaa ne mbare Jerusalén nu nzhé xaaya lo re xaa mze kwaan Jesús, per nixa xtizh rop xaa ne namlet xaa krer.
Kwaan mlaa Jesús le re xaa mseed lo xaa
(Mt. 28:16-20; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)
14 Mas gwluzh mlu xaa lo re chiibtub xaa mseed lo xaa. Mgalno xaa re xaa leezha kayaw re xaa, nel seetaka nzhak ned lextoo xaa nu nanlet xaa krer leezha nzhé xaa lo xaa, lee xaa roban. 15 Nu nzhé Jesús lo re xaa:
—Gwa gu dubse yizhyo, nu zaa gu kwent cheen wdizh chul cheen na lo rese myet. 16 Loka xana xaa mkayaa wdizh chul cheen na, zee chubnis gu xaa, zee le xaa gan yalnaban kwaan tira. Per lee xaa nakayaat wdizh chul cheen na, Dios xaal xaa lo ki. 17 Re kwaane le re xaa mkayaa wdizh chul cheen na: kwaan yalnabeyy cheen na koo xaa zyen mbi mal lextoo re myet, nu wdizh xaa stub naz diizh, 18 nzho mod zen xaa mball kwaan yaa xaa, nu chelee xaa go xaa kwaan nzho kwaan leen nyent cho gak xaa, nu zhib xaa yaa xaa yek re xaa ne nzak, zee lee re xaa ne nzak yakwen.
Jesús nguxoob leen yiba
(Lc. 24:50-53; Hch. 1:6-11)
19 Nu ngulo ngunii Jesús lo re xaa, Dios mtexoob Jesús, Xaa Nabeyy be, naz leen yiba, nu mzob xaa xaa lad li lo xaa. 20 Nu lee re xaa kwaan mze kwaan Jesús mzelo mroo mzaa kwent cheen wdizh chul cheen Jesús kwaan nyalno yalnaban rete pa. Nu lee Xaa Nabeyy nle yudar re xaa. Nu nlu Xaa Nabeyy lee xtizh Dios nak kwaan wli, nu nle xaa zyen doo kwaan gro kwaan nagarlot le re myet, zee ne re xaa lee kwaan ngunii xaa nak xtizh Dios.
¡Sbaa gaka!