28
Jesús mroban
(Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)
Ngulo mded zhe sab, gorna ngulo mkaxni yizhyo zhe dming garziil, lee Mari me yezh Magdala kwaan stub Mari ngwa ngusewii roo baa pa mlo xaa Jesús. Gorzee lee tub xog mgun nye doo leen yizhyo nel lee tub mandad cheen Dios mla naz lo yizhyo, nu mbii xaa roo baa nu mre xaa ke kwaan nyaww roo baa, nu mzob xaa ticha. Lee mandad mla doo xni xab xaa mod balngwzi, nu lee xab xaa na rus doo mod na yeg. Gorna ngune re soldad kwaane, nebse nxiz re xaa tant mzheb doo xaa, nu tira mkaw re xaa, mod tub xaa ngut. Lee mandad nzhé lo rop ngwnaa:
—Nazhebt gu. Na ne lee gu nzekwaan Jesús, xaa mkee re xaa lo krus. Nyentla xaa nee, ngulola mroban xaa, modxa né xaa lo re gu. Te gu nu wii gu, nyentla xaa paro mdix xaa xaa. Prad zyaa gu nal nu guzh guya lo re xaa mseed lo xaa, lee xaa mrobanla. Nu yilotlaka xaa ya yizhyo Galilea lo re gu. Baa ne gu lo xaa. Kwaan ba nak kwaan nii na lo gu.
Nu gorzee lee rop ngwnaa mroo xonn mroo leen baa, nel mzheb doo me nu noka nyakdoola me. Nu mrexonn me né meya lo re nu, xaa mseed lo Jesús. Nu leeka gorzee lee Jesús ta mreke lo rop me. Nu ngunii xaa “dix” lo rop me. Nu lee rop me mbii lo Jesús, nu mdeezh me nii xaa nu mbill me lo xaa. 10 Nu nzhé Jesús lo me:
—Nazhebt gu. Zyaa gu nu guzh gu lo re wech na zee ya xaa naz yizhyo Galilea, nu baa zhaal xaa na.
Kwaan nzhé re soldad
11 Gorna lee re ngwnaa nya, lee lak soldad xaa nkanap roo baa ngwa Jerusalén, nu mzaa xaa kwent lo re ngwleyy non re kwaan ngok. 12 Zee lee re ngwleyy non mrezh re xaa gol, zee yaan re xaa lal. Nu mzaa xaa zyen doo demi lo re soldad, 13 nu nzhé xaa lo re soldad:
—Yé gu lo re myet: “Yaal, gorna lee re nu ngot, lee re xaa mseed lo Jesús mbid mlewann xkwerp Jesús”. 14 Nu chelee Pilat ne kwaane, re nu seleyy xaa zee nateedt xaa gu bid.
15 Zee lee re soldad mkayaa re demi, nu mle xaa re kwaan nzhé re xaa gol lo xaa. Nu kwaan nzhé re soldad, nzet re xaa sawlazh be axta mbizh nalzhe.
Kwaan mlaa Jesús le re xaa mseed lo xaa
(Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)
16 Zee lee re chiibtub nu, xaa mseed lo Jesús, nya naz yizhyo Galilea, yi kwaan nzhé Jesús lo nu. 17 Nu gorna ngune re nu lo Jesús, mbill nu lo Jesús, nixa nzho lak nu seetaka ngok ned lextoo. 18 Jesús mbii gax lo re nu, nu né xaa lo re nu:
—Dios mzaa dubse yalnabeyy lo na naz leen yiba nu naz lo yizhyo ne. 19 Nal gwa gu lo rese myet, xaa nzhi dubse lo yizhyo, nu ble gu zee gak re xaa xaa seed lo na, nu bchubnis gu xaa kwaan yalnabeyy cheen Xuz na, nu kwaan yalnabeyy cheen na, xaa nak xgann Xaa, nu kwaan yalnabeyy cheen Mbi Naban cheen Dios. 20 Nu bseed gu re xaa le xaa re kwaan mseed na gu. ¡Nu ne gu, lee na zo lo re gu rese mbizh, axta gorna lux yizhyo!