Wdizh chul cheen Jesucrist kwaan mkee Mark
1
Juan mchubnis
(Mt. 8:1-12; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)
Snee mzelo wdizh chul cheen Jesucrist, xaa nak Xgann Dios. Snee nzhé kwaan mkee Chay, xaa mxaal Dios zaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa, gorna nzhé xaa:
Wii gu, xaal na tub mandad yilo ke lu,
xaa zee dexkwaa naz ze lu.
Nu dub gan snee yé xaa naz wen:
“Bdexkwaa gu xnaz Xaa Nabeyy;
bxal gu tub naz nali ze xaa”. [Is. 40:3]
Snee mbarlo kwaan nzhé Chay gorna mzhin Juan Xaa Nchubnis re myet tub pa naz wen. Juan nchubnis re myet, re xaa mlaa naz nawent nu mwii xaa lo Dios, zee kiib Dios jwalt kwaan mle xaa. Snee mzaa Juan kwent lo re myet. Nu zyen doo myet yezh gro Jerusalén, nu re yezh win pa nabeyy Judea mzhin mkenzha xtizh Juan. Nu konxa mzaa re myet kwent re jwalt kwaan mle xaa, zee mchubnis Juan xaa leen yuu Jordán.
Nu yich led kamey nak xab Juan, nu nzii tub yed leen Juan. Nu lee kwaan nzhaw Juan nak mbeso, nu kwaan nzho Juan nak mzhin wen. Juan nzaa kwent cheen Dios, nu nzhé xaa:
—Tich na nze stub xaabyi mas non ke na. Nanont na zee nyent mod xek na tich xkyelyed xaa, nel nonra xaabyi zee lo na. Na nchubnis gu kwaan nis, per lee xaabyi zee chubnis re gu gorna xaal xaa Mbi Naban cheen Dios lo gu.
Jesús mrubnis nu mzelo nkee zhiin
(Mt. 3:13-4:17; Lc. 3:21-22; 4:1-15)
Tub mbizh mroo Jesús yezh Nazaret, yizhyo kwaan le Galilea, nu mzhin xaa pa kachubnis Juan re myet, zee mchubnis Juan xaa leen yuu Jordán. 10 Nu gorna mroo Jesús leen nis, mwii xaa lee yiba mxal, nu lee Mbi Naban cheen Dios mroo nyaadla naz leen yiba nu mla cho Jesús mod tub palom. 11 Zee mbin xaa tub bos kwaan mroo naz yiba, nzhé:
—Lu nak xgaan na, xaa nkedoola na, nu nix doo nzhak lextoo na ngwii na lo lu.
12 Zee mbe Mbi Naban cheen Dios Jesús naz wen. 13 Ngu Jesús tub choo mbizh pa nzho re ma wen, zee mkiil Maxuu Jesús. Zeera lee re mandad cheen Dios myaad mkanap Jesús.
14 Mzhin tub mbizh mlo xaa Juan lozhyib, nu lee Jesús ngwa yizhyo kwaan le Galilea, nu mzaa xaa kwent cheen wdizh chul cheen Dios, 15 nu nzhé xaa:
—Mzhin gaxla mbizh kwaan mleey Dios, gorna lee Dios nabeyy lo rese myet. Blaa gu naletra gu kwaan nawent nu wii gu lo Dios, nu ble gu krer wdizh chul cheen Dios.
Jesús mrezh tap xaa nzen mbal
(Mt. 4:18-22; Lc. 5:1-11)
16 Jesús nzhaze roo nistoo le Galilea leezha ngune Jesús lo Simón, nu wech Simón xaa le Ndres. Lee rop xaa nak xaa nzen mbal. Kagobi xaa xkyeez xaa leen nistoo zee zen xaa mbal. 17 Zee nzhé Jesús lo xaa:
—Breke gu tich na zee le na gu xaa zere myet lo Dios, kwentaxa nzen gu mbal.
18 Leeka gorzee mlaa rop xaa xkyeez xaa nu mreke xaa tich Jesús.
19 Nu nzhaze Jesús mas naz delant, zee ngune xaa lo rop xgann Zebedeo, Juan rop Chag. Nzho xaa leen tub kano. Kagobde xaa xkyeez xaa. 20 Zee mrezh Jesús rop xaa ne. Nu leeka gorzee mlaa xaa xuz xaa Zebedeo kwaan re mos, xaa nkee zhiin lo xaa leen kano, nu lee rop wech xaa mreke tich Jesús.
Jesús mloo mbi mal lextoo tub xaa
(Lc. 4:31-37)
21 Nu mzeeb xaa yezh Capernaum zhe sab, zhe kwaan nzholl re nu, xaa Israel, lo Dios. Nu mzeeb Jesús leen tub yoo pa nkasa nu nseed nu xtizh Dios, nu mzelo xaa mseed xaa re myet kwaan nzhi zee. 22 Nu mdedyall doo re xaa nzhon xaa re kwaan nlu Jesús, nel nseedra Jesús kwaan yalnabeyy ke re maestr, xaa nlu xtizh Dios. 23 Nu leen yoo paro nkasa re xaa, nzo tub xaa nzho mbi mal lextoo. Nu mbazhe xaa nu nzhé xaa:
24 —¿Chozhiin mzhin lu lo nu Jesús, xaa Nazaret? ¿Che nze lu lux lu nu? Nlabeyy na lu, ne na lee lu nak Xaa Nzhul, xaa nze lo Dios.
25 Jesús mgalno mbi mal nu nzhé:
—¡Bsaaw rool! ¡Broo lextoo xaa ne!
26 Zee lee mbi mal mle zee mzhib xaa yizhgutye stub welt, nu gorzee lee mbi mal mrazhe nye doo nu mroo lextoo xaa. 27 Nu rese xaa nzhi zee mdedyall doo. Nu mnabdizh xaa lo wechxinn xaa nu nzhé xaa:
—¡Yisutisuti! ¿Cho kwaan kwaane? Xaa ne nlu duzna re kwaan nanet be, nu axta nabeyy xaa lo re mbi mal nu nzhona xtizh xaa.
28 Nu zeesi, lijer doo mbin re xaa kwaan mle Jesús dubse naz yizhyo kwaan le Galilea.
Jesús msekwen xnaazhap Pér
(Mt. 8:14-17; Lc. 4:38-41)
29 Nu gorna mroo Jesús pa nkasa nu nseed nu xtizh Dios, zee mbe Simón rop Ndres xaa garli Simón nu noka Juan rop Chag nzha kwaan lee xaa. 30 Nu lee xnaazhap Simón nzho loon nel ne nzak me, nlen me xlee. Nu gorna mzhin Jesús, zee nzhé re xaaya lo Jesús. 31 Zee lee Jesús mbii gax lo me nu mzen yaa me, nu mlis xaa me. Leeka gorzee lee xlee mroo cho me, nu mzaa me kwaan ndaw re xaa.
32 Gorna nzeyaaz mbizh, zee ngwano re xaa re xaa ne nzak lo Jesús, nu re xaa nzho mbi mal lextoo. 33 Nu rese xaa yezh mkasa roo yoo pa nzo Jesús, 34 zee msekwen Jesús re xaa ne nzak, nu re xaa nzak reta klas yalyizh. Nu mloo Jesús zyen mbi mal lextoo re myet. Nanlaat Jesús nii re mbi mal, nel nela re mbi mal cho nak Jesús.
Jesús nzo yizhyo Galilea
(Lc. 4:42-44)
35 Nu garziil doo nguxche Jesús mroo xaa, nzha xaa tub pa nzhekla xaa zo techosa xaa, zee wdizhno xaa Dios. 36 Simón nu re wechxinn Simón nkwaan re xaa Jesús. 37 Nu gorna nguzhal Jesús lo xaa, zee nzhé xaa lo Jesús:
—¡Rese xaa kakwaan lu!
38 Per lee Jesús nzhé lo re xaa:
—Chaa gu ya be re yezh nzhi gax nee, zee za na kwent xtizh Dios lo rese xaa nzho baa, nel kwaanzee nzhal na le na.
39 Jesús mkanze leen rese yezh kwaan nzhi yizhyo Galilea, nu mzaa xaa kwent xtizh Dios leen yoo pa nkasa nu nseed nu xtizh Dios. Noka mloo xaa mbi mal lextoo re xaa.
Jesús msekwen tub xaa nyall cho
(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)
40 Nu mzhin tub xaa nyall cho lo Jesús, zee mkichxub xaa lo Jesús nu dub lextoo xaa ngunaab jabor lo Jesús, nzhé xaa:
—Chelee lu nzhekla lu, nzho mod sekwen lu na lo yalyizh ne.
41 Jesús mles lextoo ngune xaa, nu mgal cho xaa, zee nzhé Jesús lo xaa:
—Nzhekla na, gakwen lu.
42 Leeka gorna ngunii Jesús lo xaa, ngokwen xaa nu ngok nzhul xaa lo yalyizh. 43-44 Zee nzhé Jesús lo xaa:
—Nik tub kwaan nayét lu lo re myet. Gwa lo ngwleyy zee wii xaa lo lu, zee né xaa lee lu ngokwenla. Nu bzaa gon kwaan mnabeyy Ches, kwaan nzaa xaa nzhakwen yalyizh kwaan nyall cho, zee ne rese myet lee lu ngokwenla.
45 Zee mlaa xaa Jesús nya xaa, per lee xaa ne gorna nya xaa nzhé xaaya lo re myet, lee xaa ngokwenla. Kwaanzee nyentra mod zeeb Jesús leen yezh, zee mlake Jesús naz wen, nel nyentra mod zeeb Jesús sbaasa. Per zyen doo xaa rese yezh nya lo Jesús.