2
Jesús msekwen xaa mdeen
(Mt. 9:1-8; Lc. 5:17-26)
Zee mbare Jesús yezh Capernaum, nu nzhala lak mbizh zeera mbin re xaa lee Jesús nzho leen li tub xaa. Nu lijer doo mkasa zyen doo xaa. Nixa naz roo yoo nagaltra kwi re xaa, zee mzaa xaa kwent xtizh Dios lo re xaa. Tap xaa nzeno tub xaa mdeen lo Jesús. Nu nel nzhi doo xaa, nanzaat lugar zeeb xaa yino xaa xaa ne lo Jesús. Zee mtexoob xaa xaa naz yek yoo. Nu mxal xaa tub tik yek yoo, zeera mzaa lugar msela xaa dub yag mdeen paro nzo Jesús. Nu gorzee mzeen Jesús lee re xaa nzeno mdeen ngwii lo Dios, zee nzhé Jesús lo xaa mdeen:
—Xgaan, lee re jwalt cheen lu ngulola mzhe.
Per zee nzob lak maestr, xaa nlu xtizh Dios, nu mle xaa xgab leen lextoo xaa: “¿Chonoon sbaa nzhedizh xaa ne? Kwenta Dios nzhedizh xaa. Nyent cho xaa nzho mod chee jwalt, nebse Dios.”
Per lee Jesús nela cho xgab nle re maestr, zee nzhé Jesús lo xaa:
—¿Chozhiin sbaa nle gu xgab? ¿Cho kwaan nzak gu? ¿Cho kwaan mas nanagant yé na lo xaa ne nzak: “Ngulola mzhe re jwalt cheen lu”, o sekwen na xaa ne nzak nu yé na lo xaa: “Guxche, bzen xkag lu nu zyaa”? 10 Le na kwaane lo gu, zee wii gu lee na nkano yalnabeyy chee re xjwalt gu, nel lee na nak Xaa Mzhin Ngok Myet.
Kwaanzee nzhé Jesús lo xaa mdeen:
11 —Guxche. Zen xkyag lu, nu zyaa garli lu.
12 Gorzee mzoli xaa mdeen, nu mzen xaa xkyag xaa, nya xaa. Rese xaa nguneya ndedyall xaa, mbill xaa lo Dios, nzhé xaa:
—¡Yisutisuti! ¡Tira zer ne be lo tub kwaan snee! ¡Dios nle kwaan gro doo!
Jesús mrezh Leví
(Mt. 9:9-13; Lc. 5:27-32)
13 Nu zeera mroo Jesús leen yezh, nzha xaa naz roo nistoo stub welt, zee mkasa zyen doo myet lo xaa. Nu mzelo xaa mseed xaa re xaa. 14 Gorna nzhaded Jesús roo yoo paro nzob Leví, xgann Alfeo, xaa ntop demi kwaan nya naz Roma, zee nzhé Jesús lo xaa:
—Breke tich na.
Zee nguxso xaa, nu mreke xaa tich Jesús.
15 Ngulo mded kwaane, zee ngwa Jesús garli Leví nu ndaw xaa kwaan re xaa ntop demi, nu re xaa nzeb jwalt, nu re xaa mseed lo Jesús, nel zyen re xaa nzeb jwalt nreke tich xaa. 16 Nu gorna ngune re maestr nu re fariseo lee Jesús kayaw kwaan re xaa nzeb jwalt, nu kwaan re xaa ntop demi, zee nzhé xaa lo re xaa mseed lo Jesús:
—¿Chozhiin nzhaw xmaestr gu kwaan re xaa ntop demi, nu kwaan re xaa nzeb doo jwalt?
17 Gorna mbin Jesús kwaane zee nzhé xaa lo re xaa:
—Xaa nanet nzak, nankint xaa zee doktor, per lee re xaa ne nzak, xaa zee nkin doktor. Nanzhalt na kwezh na re xaa wen, lee na nzhal kwezh re xaa nzeb jwalt.
Ngunaab xaa lo Jesús cheen kwaan nkwan xaa
(Mt. 9:14-17; Lc. 5:33-39)
18 Re xaa mseed lo Juan nu re fariseo nkwan xaa gorna nanzhawt xaa nik tik kwaan, kwaanzee mbiid re xaa lo Jesús nu nzhé xaa:
—¿Chozhiin nkwan re xaa mseed lo Juan nu re xaa kaseed lo fariseo, per lee re xaa kaseed lo lu nakwant xaa?
19 Jesús nzhé:
—Ble gu xgab kwaane. Nyent mod le gu zee kwan re xaa nzho jondang zee nagawt xaa, gorna lee xaa kachelya nzoka kwaan re xaa. 20 Per zhin tub mbizh wee xaa xaa kachelya; nu gorna zhin mbizh ba, zeesi lee re xaa nzhaal kwan nu nagawt xaa nik tub kwaan.
21 ’Nik tub xaa nakobdet tub lee ler kub cho tub lee ler gox, nel lee ler kub ndop zee mas chaza ler gox, nu zee nyentra mod le xchiin xaaya. 22 Nu nixa nangot xaa xis ub kwaan kub leen mbud yed gox. Nel lee xis ub kwaan kub gorna yixooba chaza mbud yed gox. Zee lee xis ub kwaan nzho leena xo nu lee mbud lux. Kwaanzee lee xis ub kwaan kub nzhaal yo leen tub mbud yed kub.
Lee xaa mseed lo Jesús mtop son nzhobxtil zhe sab
(Mt. 12:1-8; Lc. 6:1-5)
23 Nu zhe sab, zhe kwaan nzholl re nu lo Dios, lee Jesús nzhaze wen pa mgaan xaa nzhobxtil. Nzhaze re xaa nzha xaa, lee re xaa mseed lo Jesús mzelo mtop son nzhobxtil. 24 Zee lee re xaa fariseo, nzhé lo Jesús:
—¿Chozhiin nle re xaa nreke tich lu kwaan ba, kwaan nanzhaalt le be zhe sab?
25 Jesús mkeb nzhé:
—¿Che zer lab gu Xkyech Dios, kwaan mle David leezha ngok nlaan xaa nu ngok nlaan re wechxinn xaa nu nkin xaa kwaan gaw xaa? 26 Zee lee David mzeeb leen yidoo cheen Dios, leezha ngu Abiatar ngwleyy non doo zee, nu ndaw David pan kwaan mzhib xaa lo Dios, kwaan nyent mod gaw re xaa, kwaan nebse re ngwleyy nzho mod gaw. Nu lee David mzaaya ndaw re xaa nzhake tich David.
27 Lee Jesús nzhé lo re xaa:
—Zhe sab mdexkwaa Dios zee deed wen re myet, nu namdexkwaat Dios re myet zee nabeyy zhe sab lo myet. 28 Kwaanzee na nabeey lo zhe sab, nel na nak Xaa Mzhin Ngok Myet.