7
Xteꞌe nsabndoꞌ gak bexa ndap ltsaꞌa na no bexa nab
Nat ikab naꞌ ndoꞌ ta li mkeꞌa bega ndoꞌ git mtuꞌub bega wa, naga nsabndoꞌ ukwaꞌan dub xabgiꞌi xagots ikaꞌa na. Nat ncho kwaꞌad men ngal dub xa naꞌanpa xa ten xa. Ndi mas wen kadga dub xabgiꞌi gapga dub xagots, no liga kadga dub xagots gapkaga dub xabgiꞌi. Leꞌa xabgiꞌi no xagots nsabndoꞌ gun cumplir yankea xa xa tenka xa. Leꞌa xagots wa naꞌanpa leꞌa inibeꞌe leꞌaka leꞌa xa, leꞌa xabgiꞌi wa leꞌa nibeꞌe xagots ten na. No liga leꞌa xabgiꞌi wa naꞌanpa leꞌa inibeꞌe leꞌaka leꞌa xa, leꞌa xagots wa leꞌa nibeꞌe xabgiꞌi wa. Ta weꞌe lá igeaꞌna bega ugal bega leꞌaka xa ten bega. Ná leꞌa tal bega gudiꞌizh leꞌa dub ndeꞌep lá ugal bega ltsaꞌa bega ndontsa mas gudiꞌizhno bega Dios, leꞌa ta wa utsinka nak. Leꞌa tsoꞌo na li mkwaꞌan bega Dios dub ndeꞌep wa nsabndoꞌ yakjunt bega, ndontsa naꞌanpa gun maxuꞌu gan utsabgix bega, ugal bega stub men naꞌanpa xa ten bega.
Leꞌa ta ndee wa dub ta ntenxeꞌa naꞌ bega, naꞌanpa nak‑a dub ta juerska gun bega. Nlad naꞌ gak bega lak nak naꞌ lá ndap naꞌ xagots. Ná leꞌa Dios nsaꞌa xteꞌe gak kadga dub beuna; ncho bexa nkwaꞌan ltsaꞌa na, no ncho bexa naꞌanpa li ndun.
Leꞌa naꞌ gáp ndoꞌ bexa nab no ndoꞌ be xagots ngut xabgiꞌi ten na, mas utsin yaꞌan nab bexa lak nak naꞌ. Ná tal leꞌa xa lá uxik yoo nab, ukwaꞌan xa ltsaꞌa xa. Mas utsin nak ukwaꞌanka xa ltsaꞌa xa, ndoꞌka uzhebpa nlad xa gap xa ltsaꞌa xa, ná cha lá ukwaꞌan xa xa.
10 Leꞌa bexa yá ndap xa ten na wa, leꞌa naꞌ gáp ndoꞌ bexa wa dub ta naꞌanpa ta nibeꞌe naꞌ, leꞌa ta wa ta nibeꞌe Cristo: Leꞌa dub xagots naꞌanpa nsabndoꞌ ulaꞌa xabgiꞌi ten na. 11 Ndi tal leꞌa dub xagots ulaꞌa xabgiꞌi ten na, leꞌa xa wa naꞌanpa ikaꞌa stubga xabgiꞌi, parea syoꞌo gan ndi yach xa ndoꞌ leꞌaka xabgiꞌi mlaꞌa xa wa. No liga dub xabgiꞌi naꞌanpa nsabndoꞌ ulaꞌa xagots ten na.
12 Leꞌa naꞌ gáp ta ndee ndoꞌ iteata be men, dub ta ndanbeꞌetsa naꞌ, naꞌanpa dub ta ndab Cristo ndoꞌ naꞌ: tal ton dub xabgiꞌi ndap dub xagots lá ndangea ladna Cristo, ná xa nlad yoonoka xabgiꞌi wa, leꞌa xabgiꞌi wa naꞌanpa nsabndoꞌ ulaꞌa xagots wa. 13 No liga tal ton dub xagots ndap dub xabgiꞌi lá ndangea ladna Cristo, ná xa nlad yoonoka xagots wa, leꞌa xagots wa lá nsabndoꞌ ulaꞌa xabgiꞌi wa. 14 Leꞌa juers ten dub xagots nak xmen Cristo, leꞌa Dios gun wen yoo ladna xabgiꞌi ten xa, maska dub xa naꞌanpa ndangea ladna Cristo. No liga juers ten dub xabgiꞌi nak xmen Cristo leꞌa Dios gun wen yoo ladna xagots ten xa, maska dub xa naꞌanpa ndangea ladna Cristo. No liga gun Dios wen yoo ladna be xin bexa. Naꞌanpa gak be meꞌed wa cuent dub meꞌed lá ndangea ladna Cristo. 15 Ná tal leꞌa dub xabgiꞌi natal xagots naꞌanpa nchandoꞌ Cristo wa nlad ulaꞌa xa ten na wa, sak ulaꞌa xa xa. Leꞌa xa nak xmen Cristo wa naꞌanpa juerska bi leꞌa ikaꞌa xa lá nchandoꞌ Cristo wa, geal leꞌa Dios nlad wen yoono beuna ltsaꞌa beuna. 16 Leꞌa bego xagots baꞌ lá iniꞌí tal leꞌa xabgiꞌi ten bega gungea ladna Cristo geal ta wen ndun bega. No liga leꞌa bego xabgiꞌi baꞌ lá iniꞌí tal leꞌa xagots ten bega gungea ladna Cristo geal ta wen ndun bega.
17 Parea leꞌa kad dub bega bin laktsa msaꞌa Dios. Guniꞌi xteꞌe nak bega zha na utezh Dios bega gak bega xmen xa, litsa gok bega. Leꞌa ta wa ta ndáp naꞌ ndoꞌ bexa nak xmen Cristo itea sa ndaa naꞌ. 18 Tal ncho bega nchola beꞌe zha na utezh Dios bega wa, litsa blaꞌa bega ncho beꞌe bega. No liga tal ncho bega naꞌanpa ncho beꞌe zha utezh Dios bega wa, lá nsabndoꞌ yoo beꞌe bega. 19 Guniꞌi tal dub xa ncho beꞌe natal naꞌan beꞌe xa, leꞌa ta wa naꞌanpa leꞌa nsak. Leꞌa ta na nxobgek beuna ndoꞌ Dios, leꞌa ta wa leꞌa nsak. 20 Leꞌa itea bega nsabndoꞌ yaꞌan laktsa nak bega zha na utezh Dios bega wa. 21 Leꞌa zha na utezh Dios bega wa tal ndencho bega ndoꞌ yaꞌa stub men, lá yuꞌ ladna bega ta li nak bega. Ná tal leꞌa bega syoꞌo gan itoꞌo ndoꞌ yaꞌa men wa, bin bega juers itoꞌo bega. 22 Leꞌa dub xa na li nyoꞌo ndoꞌ yaꞌa dub men zha na utezh Dios xa, leꞌa cuent ten Cristo leꞌa xa myaꞌakla. No liga dub xa naꞌanpa nyoꞌo ndoꞌ yaꞌa dub men zha utezh Dios xa, nat leꞌa xa wa ncho ndoꞌ Cristo. 23 Leꞌa Dios usiꞌi bega gak bega xmen xa, ta weꞌe lá ulaꞌa bega inibeꞌe stubga men ndoꞌ bega. 24 Bega nak beuna xmen Cristo, laktsa nak beuna zha utezh Dios beuna, litsa yaꞌan beuna ndoꞌ Dios.
25 Leꞌa bego xa nab bi lá ndap ltsaꞌa na, leꞌa ta gáp naꞌ ndee naꞌanpa nak dub ta nibeꞌe Dios, leꞌa‑yá ndi ta ndanbeꞌetsa naꞌ. Parea leꞌa bega nsabndoꞌ isakyoꞌón ta gáp naꞌ ndee, leꞌa Dios uzheꞌeb utsin mbinno naꞌ msaꞌa xa ta ndák naꞌ. 26 Leꞌa ke ten be gealkweaꞌ ncho nat ndee, leꞌa naꞌ nsak leꞌa bega wenka kwe laktsa ndebe bega. 27 Tal bega ndap xagots, naꞌanpa ulaꞌa bega xa. No tal bega lá ndap xagots, naꞌanpa ukwaꞌan bega xa. 28 Parea tal bega ukwaꞌan xagots, leꞌa ta wa naꞌanpa ta ugap. No tal dub xagots nab ukwaꞌan xabgiꞌi, leꞌa ta wa naꞌanpa ta ugap. Parea leꞌa bexa na ukwaꞌan ltsaꞌa na wa mas bid itid bexa, ná leꞌa naꞌ nlad lá itid bega ta wa.
29 Bego nak beuna xmen Cristo, ta ndee gáp naꞌ: Leꞌa beuna yá stub ndeꞌeptsa ndencho, ta weꞌe leꞌa bexa ndap xagots wa nsabndoꞌ gun xa tiꞌin ten Dios cuent dub xa nab. 30 Leꞌa bexa ndoꞌon wa ndi gun cuent dub xa naꞌanpa ndoꞌon. Leꞌa bexa nten ladna wa ndi gun cuent dub xa naꞌanpa nten ladna. Leꞌa bexa nsiꞌi be taꞌa wa, ndi gun xa cuent dub xa naꞌan xtaꞌan ndap. 31 Leꞌa bexa ndal ladna be ta gizhliyo ndee wa, ndi gun xa cuent dub xa lá ndal ladna ta wa, leꞌa ta ncho ndoꞌ gizhliyo ndee wa ta snitndoꞌ.
32 Leꞌa naꞌ nlad lá yuꞌno ladna bega be ta gizhliyo ndee. Leꞌa dub xa nab wa mas nlaꞌach ta nlad Dios, nkwaꞌan xa ná xteꞌe isak ladna Dios. 33 Ná leꞌa dub xa ndap xagots wa mas nyuꞌ ladna be ta ncho ndoꞌ gizhliyo ndee, nkwaꞌan xa ná xteꞌe isak ladna xagots ten xa. 34 Liga leꞌa xagots na ndap xabgiꞌi naꞌanpa ndanbeꞌe lak ndanbeꞌe xagots nab wa. Leꞌa xagots nab wa mas nyuꞌ ladna gun ta nlad Dios, ndontsa mas umbiꞌi gak be ta gun xa wa no be ta gunbeꞌe xa wa ndoꞌ Dios. Ná leꞌa xagots ndap xabgiꞌi wa mas nyuꞌ ladna be ta ncho ndoꞌ gizhliyo ndee, nkwaꞌan xa ná xteꞌe isak ladna xabgiꞌi ten xa. 35 Leꞌa ta ndee wa naꞌanpa ndáp naꞌ por na mas bid itid bega. Ndi ndáp naꞌ‑yá ndontsa gakno‑yá bega, no utsin kwe bega no gun bega lak nsabndoꞌ‑yá. Weꞌe naꞌan xtaꞌan uka gun bega tiꞌin ndoꞌ Cristo.
36 Parea tal ncho bega ndap dub meꞌed gots nab, cha nlad bega izheal meꞌed wa xabgiꞌi geal leꞌa meꞌed wa yá goxla, leꞌa ta wa utsinka nak. Bin bega ta li nlad bega wa, leꞌa ta ukwaꞌan meꞌed wa ltsaꞌa meꞌed wa, leꞌa ta wa naꞌanpa ta ugap. 37 Ná leꞌa ncho xa ndab naꞌanpa li nsabndoꞌ gun xingots xa, cha ndun xa lakka nlad xa. Leꞌa tal meꞌed wa lá ukwaꞌan xabgiꞌi, leꞌa ta wa no utsinka nak. 38 Ta weꞌe tal ton ulaꞌa ukwaꞌan xingots na xabgiꞌi wa, leꞌa xa wa utsinka ndun. No liga tal ton lá ulaꞌa ukwaꞌan xingots na xabgiꞌi, leꞌa xa wa mas wen ndun.
39 Leꞌa ley ten Dios ndab leꞌa dub xagots ndap xabgiꞌi lá yoo gan ukwaꞌan stub xabgiꞌi tal xabgiꞌi ten xa wa bi nban. Ná leꞌa tal xabgiꞌi ten xa wa ngut, leꞌa xagots wa syoꞌo gan ukwaꞌan stubga xabgiꞌi tal xabgiꞌi wa nak xmen Cristo. 40 Parea leꞌa naꞌ nsak leꞌa xa mas wen tal xa li nabtsa isoꞌ, no nsak naꞌ leꞌa Espíritu ten Dios no li nlad.