8
Be xnab ten be dios gizhliyo
Leꞌa nat gudiꞌizh naꞌ cuent ten be xnab nsaꞌa men ndoꞌ be dios gizhliyo. Leꞌa beuna uniꞌíka cuent ten ta wa, ná leꞌa ncho bega ndanbeꞌe leꞌa bega mas uniꞌí ta wa, cha nzhinna bega. Ndi nsabndoꞌ ikweaꞌ ladna beuna be ltsaꞌa beuna, ndontsa mas igeꞌ ladna bexa Cristo. Leꞌa tal ton nsak leꞌa xa uzhebpa ndák, leꞌa xa wa ni lá nchandoꞌ be taꞌa nsabndoꞌ iniꞌí xa. Ná leꞌa tal ton ndankeaka Dios, leꞌa Dios nchandoꞌka xa wa.
Nat leꞌa cuent ten be xnab nsaꞌa be men ndoꞌ be dios gizhliyo wa, leꞌa beuna uniꞌíka leꞌa be dios wa naꞌan xtiꞌin, leꞌa Dios dubtsa ncho. Leꞌa ndoꞌ gizhliyo nsea gibeꞌa ncho be taꞌa ndab be men leꞌa ta wa dios, ndab bexa ncho sian dios no sian espíritu nibeꞌe. Ná leꞌa beuna uniꞌí leꞌa ncho dubtsa Tad Dios, xa mbindeꞌe iteanak be taꞌa, no nsaꞌa xa gealnaban ndoꞌ beuna ndontsa gun beuna tiꞌin ndoꞌ xa. No dubtsa xa nibeꞌe ncho, leꞌa xa wa Jesucristo, xa na ulo iteanak be taꞌa ndoꞌ gizhliyo, no ulo xa beuna.
Parea naꞌanpa itea men nchandoꞌ ta wa. Nat ncho bega ngwankea be dios gizhliyo wa, no gast nat gor na ndaw bega ta msaꞌa be men ndoꞌ be dios wa, nsak bega leꞌa ta wa dub ke ndoꞌ Dios, leꞌa bega lá iniꞌí xtaꞌan ta wen no xtaꞌan ta ugap. Parea leꞌa ta na ndaw beuna naꞌanpa gun gan mas isak ladna Dios nak beuna. Ni naꞌanpa mas wen nak beuna no ni naꞌanpa mas uleꞌa nak beuna, tal beuna gaw‑a natal beuna lá gaw‑a. Leꞌa bega sak gaw guniꞌi xtaꞌan, parea blaꞌach bega naꞌanpa isabgix dub xa pen mgondoꞌ Dios ke ten ta ndaw bega. 10 Tal leꞌa bega nyakbeꞌena ta ndee wa, cha isob bega gaw bega dub sa nsob dub dios gizhliyo, cha iniꞌí dub men pen mgondoꞌ Dios ta wa, leꞌa xa wa rages no gaw ta nsaꞌa bexa ndoꞌ dios gizhliyo wa. 11 Cha leꞌa ke ten ta na nyakbeꞌena bega wa, sabgix dub men pen mgondoꞌ Dios, dub xa na no ngut Cristo sakndoꞌ na. 12 Tal bega li ugap gunno dub xmen Cristo, dub xa lá iniꞌí xtaꞌan ta wen no xtaꞌan ta ugap, leꞌa bega wa gap ke ndoꞌ Cristo. 13 Ta weꞌe tal ton dub ltsaꞌa naꞌ gailaꞌ ndoꞌ ta ugap ke ten ta ndaw naꞌ, leꞌa naꞌ nunk yá naꞌantapa gaw beꞌal wa, ndontsa naꞌanpa leꞌa naꞌ gun ikateꞌeb xa.