14
Bexa ndadiꞌizh dub diꞌizh ten Espíritu
Bin bega juers ikweaꞌ ladna bega be ltsaꞌa bega, no bkwaꞌan bega be ta gák bega gun bega tiꞌin ten Dios, lak nsaꞌa Espíritu ten Dios. Parea leꞌa ndoꞌ itea be ta wa, mas byuꞌ ladna bega gudiꞌizh bega sakndoꞌ Dios. Leꞌa xa na ndadiꞌizh stub ndoꞌ diꞌizh nsaꞌa Dios, leꞌa xa wa ndadiꞌizh ndoꞌ Dios naꞌanpa ndoꞌ men, leꞌa‑yá naꞌan ton nyakbeꞌena. Leꞌa ta ndadiꞌizh xa wa ta msaꞌaka Espíritu ten Dios ndoꞌ xa, dub ta ugaꞌach nak‑a. Parea leꞌa bexa ndadiꞌizh sakndoꞌ Dios wa, leꞌa xa wa ndadiꞌizh ndoꞌ be men, ndun xa mas ngeꞌ ladna be men wa Dios, no ntenxeꞌa xa be men, no nluꞌuzh xa be men. Leꞌa xa na ndadiꞌizh stubga diꞌizh nsaꞌa Dios wa, leꞌa ta wa leꞌatsa xa ndakno. Ná leꞌa xa ndadiꞌizh sakndoꞌ Dios wa, leꞌa ta wa ndakno itea be xmen Cristo wa. Leꞌa naꞌ nlad leꞌa iteanak bego gudiꞌizh stubga diꞌizh nsaꞌa Dios, parea mas nlad naꞌ gudiꞌizh bega sakndoꞌ Dios. Leꞌa ta ndadiꞌizh bexa sakndoꞌ Dios wa mas nsak ndoꞌ ta ndadiꞌizh bexa stubga diꞌizh. Parea tal ncho xa gab xteꞌe ndab stub ndoꞌ diꞌizh wa, leꞌa ta wa gakno bexa mas igeꞌ ladna bexa Dios.
Bego nak beuna xmen Cristo, tal leꞌa naꞌ gal lat bega, cha gudiꞌizh naꞌ sbeꞌen stubga diꞌizh, leꞌa ta ndadiꞌizh naꞌ wa naꞌan xtiꞌin. Mas wen gudiꞌizh naꞌ dub ta mluu Dios ndoꞌ naꞌ, natal dub ta uní naꞌ cuent ten Dios, natal dub ta gudiꞌizh naꞌ sakndoꞌ Dios, natal dub ta ndab diꞌizh ten Dios. Ta ugeakapa leꞌa iteanak be taꞌa nsid lak dub bzhee natal dub arpa, tal leꞌa itea‑yá dubtsa nsid, ¿xteꞌe iniꞌí beuna xtaꞌan ndoꞌol dub ná wa nsea stub ná wa zha? No tal leꞌa dub trompet lá utsin kwezh gor isaxan dub guerr, ¿cha ton gun list gun xa guerr zha? No liga bego, tal leꞌa bega gudiꞌizh dub diꞌizh ta lá yakbeꞌena be men, ¿xteꞌe iniꞌí bexa xtaꞌan ndab bega zha? Leꞌa ta ndab bega wa ta naꞌan xtiꞌin, cuent ndadiꞌizh bega‑yá ndoꞌ mbitsa. 10 Leꞌa ndoꞌ gizhliyo ndee ncho isandoꞌ diꞌizh, leꞌa itea be diꞌizh wa ndap xtaꞌan gab. 11 Parea tal leꞌa naꞌ lá yakbeꞌena ta ndab stubga xa, leꞌa xa gunbeꞌe leꞌa naꞌ dub xa utoꞌo sit. No liga gunbe naꞌ ndee leꞌa xa wa dub xa utoꞌo sitga. 12 No liga leꞌa bego na nlad gak be ta nsaꞌa Espíritu ten Dios, bkwaꞌan bega be ná mas gakno be xmen Cristo mas igeꞌ ladna bexa Cristo.
13 Ta weꞌe leꞌa bego na ndák ndadiꞌizh stubga diꞌizh nsaꞌa Dios, unab bega ndoꞌ Dios ndontsa syoꞌo gan gudiꞌizh bega xteꞌe gab ta ndab bega wa. 14 Tal leꞌa naꞌ gudiꞌizhno Dios dub diꞌizh lá nchandoꞌ men, leꞌa len ladoꞌo naꞌ ndadiꞌizhno naꞌ Dios, parea leꞌa naꞌ lá nyakbeꞌena ta ndáp naꞌ wa. 15 ¿Ta weꞌe xteꞌe nsabndoꞌ gun naꞌ zha? Leꞌa naꞌ gudiꞌizhno Dios no goltoꞌo naꞌ ndoꞌ Dios be diꞌizh ncho len ladoꞌo naꞌ lak nsaꞌa Espíritu ten Dios. No gudiꞌizhno naꞌ Dios nsea goltoꞌo naꞌ ndoꞌ Dios be diꞌizh nyakbeꞌena naꞌ. 16 Tal leꞌa bega nabtsa diꞌizh nsaꞌa Espíritu ten Dios nsaꞌa bega xno ndoꞌ Dios, leꞌa dub xa ndoꞌón‑a lá yoo gan no usaꞌa xno ndoꞌ Dios, leꞌa xa lá nyakbeꞌena ta ndab bega wa. 17 Leꞌa bego na li ndun wa ta ugeaka wen nsaꞌa xno ndoꞌ Dios, parea leꞌa‑yá lá ndakno stubga xa. 18 Nat nsa naꞌ xno ndoꞌ Dios leꞌa naꞌ mas ndák ndadiꞌizh stubga diꞌizh ndoꞌ iteanak bego. 19 Parea leꞌa dub sa nzhealbe be xmen Cristo, mas wen gudiꞌizh naꞌ gaꞌay diꞌizh nyakbeꞌena bexa ta uluu naꞌ bexa, ndoꞌ tiꞌi mil diꞌizh lá nyakbeꞌena bexa.
20 Bega nak beuna xmen Cristo, lá gunbeꞌe bega lak ndanbeꞌe dub meꞌed. Gok bega cuent dub meꞌed lá nchandoꞌ sian be ta ugap, parea utsin binbeꞌe bega lak ndanbeꞌe dub xa gox. 21 Leꞌa lak nkeaniꞌi diꞌizh ten Dios, ndab Dios:
 
Leꞌa naꞌ guntiꞌin be men xaꞌaga nacion
gudiꞌizh bexa stubga diꞌizh ndoꞌ bexa Israel,
ná leꞌa bexa wa ni lika lá isakyoꞌón ta ndáp naꞌ.
 
22 Ta weꞌe leꞌa ta ndadiꞌizh bexa stubga diꞌizh wa, leꞌa ta wa nluu ndoꞌ bexa lá ndangea ladna Dios leꞌa Dios ndapka juers. Parea leꞌa ta ndadiꞌizh bexa sakndoꞌ Dios wa, leꞌa ta wa nluu dub diꞌizh ten Dios ndoꞌ bexa ndangea ladna Dios, naꞌanpa ndoꞌ bexa lá ndangea ladna Dios. 23 Ta weꞌe leꞌa gor na nyakjunt itea bega nak xmen Cristo, tal gudiꞌizh itea bega stubga diꞌizh nsaꞌa Dios, cha yate dub men lá nchandoꞌ Dios natal dub men lá ndangea ladna Dios, leꞌa men wa gab leꞌa bega xa tont. 24 Parea tal leꞌa itea bega gudiꞌizh sakndoꞌ Dios cha yate dub men lá nchandoꞌ Dios natal dub men lá ndangea ladna Dios, leꞌa gor na ndoꞌón xa ta ndadiꞌizh bega wa, cha igondoꞌ xa leꞌa xa noga ndap ke. 25 Cha iniꞌí xa leꞌa Dios nchandoꞌ be ta ugaꞌach ncho ladoꞌo xa, cha isaxib xa ndoꞌ Dios yankea xa Dios. Cha gab xa leꞌa Dios ta ugeaka ncho lat bega.
Ta nsabndoꞌ gun be xmen Cristo sa nzhealbe bexa
26 Bego nak beuna xmen Cristo, leꞌa zha na nzhealbe bega leꞌa pla bega goltoꞌo ndoꞌ Dios, no pla bega uluu be ltsaꞌa bega, no pla bega gudiꞌizh dub ta mluu Dios ndoꞌ bega, no pla bega gudiꞌizh stubga diꞌizh lá nchandoꞌ men, nsea pla bega gab xtaꞌan gab be diꞌizh wa. Li bin bega ndontsa gakno bega be ltsaꞌa bega nak xmen Cristo. 27 Leꞌa gor na ndadiꞌizh bega stubga diꞌizh nsaꞌa Dios wa, toptsa bega natal chon bega dub gaꞌga bega bidiꞌizh. Leꞌa stub xa gab ná xtaꞌan ndab bega. 28 Tal leꞌa naꞌan ton gun gan gab xtaꞌan ndab bega, naꞌanpa gudiꞌizh bega‑yá lat ltsaꞌa bega. Ndi nabtsa bega bidiꞌizh‑a ndoꞌ Dios. 29 No liga leꞌa bego na ndadiꞌizh sakndoꞌ Dios iníꞌi toptsa bega natal chon bega, leꞌa iteata bega blaꞌach‑a, gunbeꞌe bega naga leꞌa nak‑a. 30 Ná tal leꞌa Dios uluu dub taꞌa ndoꞌ stubga xa nsob sa wa, leꞌa xa nsoꞌyadiꞌizh ned wa nsabndoꞌ lá gudiꞌizhta, ndontsa gudiꞌizh stub xa wa. 31 Tal li dub gaꞌga bega gudiꞌizh sakndoꞌ Dios, weꞌe leꞌa itea bega gák, no itea bega ko gan. 32 Leꞌa bexa ndadiꞌizh sakndoꞌ Dios syoꞌo gan kweas gast gal gor nsabndoꞌ gudiꞌizh xa. 33 Leꞌa Dios lá nlad dub ta ruid ta lá yakbeꞌena bexa. Leꞌa Dios ndi nlad utsintsa gudiꞌizh bexa.
Leꞌa lak nak costumbr itea sa ncho be xmen Cristo, 34 leꞌa xagots ten bega xetsa gak gor nzhealbe bega. Leꞌa bexa wa lá nsabndoꞌ gudiꞌizh, leꞌa ley ten Dios ndab isakyoꞌón bexa ta ndab xabgiꞌi ten xa. 35 Tal ton xagots nlad iniꞌí xteꞌe nak dub taꞌa, inabdiꞌizh xa ndoꞌ xabgiꞌi ten xa ta lidtsa bexa. Lá utsin nak‑a tal dub xagots gudiꞌizh sa nzhealbe bega nak xmen Cristo.
36 Btseꞌa ladna bega leꞌa diꞌizh ten Dios naꞌanpa lat bega utoꞌo, no naꞌanpa lattsa bega ulansea‑yá. 37 Tal ton nsak leꞌa xa ndadiꞌizh sakndoꞌ Dios, natal nsak xa leꞌa ta ndák xa wa ta nsaꞌa Espíritu ten Dios, igondoꞌ xa leꞌa be ta nkeꞌa naꞌ ndee ta unibeꞌe Cristo Xwan beuna. 38 Tal leꞌa xa lá igondoꞌ ta wa, leꞌa bega lá nsabndoꞌ isakyoꞌón ta ndab xa wa.
39 Bego nak beuna xmen Cristo, bkwaꞌan bega xteꞌe gudiꞌizh bega sakndoꞌ Dios, no lá uka bega gudiꞌizh bexa stubga diꞌizh nsaꞌa Dios. 40 Parea utsintsa bin bega itea‑yá ndon xkwaꞌatsa.