15
Cristo mban ndoꞌ gealgut
Bego nak beuna xmen Cristo, leꞌa naꞌ nlad utseꞌa ladna bega diꞌizh wen ten Cristo, ta mbidiꞌizh naꞌ ndoꞌ bega. Leꞌa diꞌizh wa ta mbingea ladna bega, no gast nat ndangea ladna bega‑yá. Tal leꞌa bega lá ulaꞌa be diꞌizh mbidiꞌizh naꞌ wa, weꞌe leꞌa bega gap gealnaban ndoꞌ Dios. Ná tal leꞌa bega ulaꞌa diꞌizh wa, leꞌa ta na mbingea ladna bega ta wa ta naꞌan xtiꞌin.
Leꞌa ta mas nsak mluu naꞌ ndoꞌ bega wa leꞌakaga ta mluu bexa ndoꞌ naꞌ wa: leꞌa ta wa leꞌa Cristo ngut ndontsa yuꞌu be ke ten beuna, lak nkeaniꞌi diꞌizh ten Dios. Cha mgaꞌach xa, no mban xa zha ngok myon wizh, lak nkeaniꞌi diꞌizh ten Dios. Cha weꞌe mlundoꞌ xa ndoꞌ Pedr, tsoꞌo wa mlundoꞌga xa ndoꞌ be apostol ten xa. Leꞌa tsoꞌoga wa mlundoꞌ xa ndoꞌ masla dub gaꞌay gayoꞌo be xmen xa. Ncho kwaꞌad bexa wa bi nbanbe, no ncho xa ngutla. Tsoꞌo wa mlundoꞌ xa ndoꞌ Jacob, no mlundoꞌgal xa ndoꞌ be apostol wa.
Ndon lult mlundoꞌ xa ndoꞌ naꞌ, leꞌa naꞌ cuent dub meꞌed ngol dub gor ni lá nsabndoꞌ gal meꞌed. Leꞌa naꞌ ndon leꞌa naꞌanpa nsak ndoꞌ itea be apostol ten Cristo gast ni lá nsabndoꞌ isaleaꞌ naꞌ apostol, geal leꞌa naꞌ ugap mbinno be xmen Cristo. 10 Ná leꞌa Dios mkweaꞌ ladna naꞌ, ta weꞌe msaꞌa xa ta nak naꞌ apostol. Leꞌa ta na li msaꞌa Dios ndoꞌ naꞌ wa uzhebpa ngoktiꞌin, leꞌa naꞌ mas ndun tiꞌin ten Dios ndoꞌ iteata bexa nak apostol. Parea naꞌanpa naꞌtsa ndun ta wa, leꞌa naꞌ juers ten Dios ndun ta wa. 11 Guniꞌi ton ndadiꞌizh cuent ten Cristo, tal naꞌ‑yá natal bexa weꞌe‑yá, parea lika ndadiꞌizh besa‑yá no lika mbingea ladna bega‑yá.
Bexa ngut wa ibanbe
12 Leꞌa besa ndadiꞌizhka leꞌa Cristo mban ndoꞌ gealgut. Ta weꞌe, ¿xtaꞌan ncho bega ndab leꞌa bexa ngut naꞌanpa ibantabe? 13 Tal leꞌa bexa ngut wa naꞌanpa iban, weꞌe leꞌa Cristo no lá iban. 14 No tal leꞌa Cristo lá iban, weꞌe leꞌa ta ndadiꞌizh besa wa no ta ndangea ladna bega Cristo wa ta naꞌan xtiꞌin. 15 Tal leꞌa be men ngut naꞌanpa ibangal, weꞌe leꞌa ta ndadiꞌizh besa cuent ten Dios wa dub ta kwiꞌin, geal leꞌa besa ndadiꞌizh leꞌa Dios mxiste Cristo ndoꞌ gealgut. 16 Tal leꞌa bexa ngut wa naꞌanpa iban, weꞌe leꞌa Cristo noga naꞌanpa iban. 17 Tal leꞌa Cristo naꞌanpa iban, weꞌe leꞌa ta ndangea ladna bega Cristo wa ta naꞌan xtiꞌin, no naꞌanpa yuꞌu be ke ten bega. 18 No tal naꞌanpa iban Cristo, leꞌa ta wa gab leꞌa bexa na mbingea ladna Cristo cha tsoꞌo wa ngut bexa, leꞌa bexa wa ndi ngok perdid. 19 Tal leꞌa beuna ndanbeꞌe leꞌa Cristo ndakno beuna ndoꞌ gizhliyo ndeetsa, leꞌa beuna mas proꞌob nak ndoꞌ itea be men.
20 Parea ta ugeaka leꞌa Cristo mban ndoꞌ gealgut, ta weꞌe uniꞌíka beuna leꞌa bexa ngut wa ibanka, lak ned mban Cristo. 21 Leꞌa ke ten dub men, leꞌa itea be men ndat. No liga leꞌa juers ten dub men, leꞌa bexa ngut ibangal. 22 Leꞌa itea be men nak bexa ras Adán, ta weꞌe itea be men gat. No liga leꞌa itea bexa nak xa ten Cristo wa ibankabe. 23 Parea kad dub xa iban gor na nsabndoꞌ‑yá: leꞌa Cristo nak xa ned mban. Weꞌe ibanga be xmen Cristo gor na ilen xa. 24 Weꞌe gal zha lult, zha na gun Cristo gan ndoꞌ itea bexa nibeꞌe nsea bexa nsak, cha yun xa cuent ta nibeꞌe xa ndoꞌ Dios Xus beuna. 25 Leꞌa Cristo leꞌa nibeꞌe gast gal zha inibeꞌe xa ndoꞌ iteanak bexa ndaklono xa, kwe bexa wa xan ndats xa. 26 Leꞌa ta na ndon leꞌa lult unitndoꞌ Cristo wa leꞌa ta wa gealgut. 27 Leꞌa Dios ute itea be taꞌa xan ndats Cristo inibeꞌe xa‑yá, parea leꞌa ta wa naꞌanpa no Dios, leꞌa Dios leꞌa nak xa na nte itea be taꞌa sa wa. 28 Ná leꞌa gal zha na inibeꞌe Cristo itea be taꞌa, weꞌe leꞌa Cristo Xin Dios cha yun cuent be ta wa ndoꞌ Dios xa na msaꞌa ta wa inibeꞌe Cristo. Weꞌe leꞌa Dios inibeꞌe iteanak be taꞌa.
29 No stubga taꞌa gáp naꞌ. Leꞌa ncho bexa ntaleaꞌ sakndoꞌ bexa ngutla. Parea tal leꞌa bexa ndanbeꞌe leꞌa bexa ngut wa lá ibantabe, ¿xtaꞌan ngi li ndun bexa ta wa? 30 ¿No xtaꞌan ngi li rages nde besa itea wizh zhaga, tal leꞌa bexa ngut wa lá ibantabe? 31 Lak segur ntenno lad naꞌ bega nak xmen Jesucristo, no liga segur gáp naꞌ leꞌa naꞌ itea wizh ngi sat. 32 Leꞌa ncho bexa gezh Éfeso cuent man ugiꞌi ugap mbinno naꞌ. Parea tal ta ugeaka leꞌa bexa ngut wa lá ibantabe lak ncho bego ndab, leꞌa be ta mbin naꞌ sa wa dub ta naꞌan xtiꞌin. Ndi mas wen gun beuna lak ndab ncho bexa: gaw beuna no goo beuna, leꞌa geꞌa leꞌa beuna gat.
33 Lá ulaꞌa bega ukwiꞌinno be men bega. Leꞌa tal beuna nbeseano bexa ugap, leꞌa beuna noga gun ltsaꞌa ta ugap ndun bexa wa. 34 Ta weꞌe list gok bega, no lá gunta bega be ta ugap. Li ndáp naꞌ ndontsa ido ladna bega, leꞌa ncho bega bi lá nchandoꞌ Dios.
Xteꞌe iban bexa ngut
35 Leꞌa ncho xa inabdiꞌizh: “¿Xteꞌe iban bexa ngut? ¿Xteꞌe nak idub las bexa gal zha wa?” 36 Leꞌa xa li nabdiꞌizh wa lá iniꞌí xtaꞌan nabdiꞌizh. Leꞌa gor na ndas dub men dub bid leꞌa‑yá juerska ned gazhaꞌa, weꞌeta ilen‑a. 37 Leꞌa gor ndas xa dub bid tal trig‑a natal stubga bid‑a, leꞌa ta wa naꞌanpa lak ta ilen wa, leꞌa‑yá bidtsa. 38 Parea leꞌa Dios nsaꞌa be ya ten‑a lak nlad Dios, kadga dub bid xaꞌaga nak ya ten‑a. 39 No liga leꞌa itea be ta ncho ndoꞌ gizhliyo naꞌanpa dubtsa nak. Leꞌa be men nsea be man xaꞌaga nak. No be migin nsea be mbeal xaꞌaga nak. 40 Ncho be taꞌa gibeꞌa baꞌ no ncho be taꞌa gizhliyo ndee. Leꞌa ta chul ten be ta ncho gibeꞌa naꞌanpa nak lak nak ta chul ten be ta ncho ndoꞌ gizhliyo. 41 Leꞌa xeꞌa wizh xaꞌaga nak ndoꞌ xeꞌa mbeꞌe, no be xeꞌa mbeal xaꞌaga nak. No kadga be mbeal ndiꞌib gibeꞌa xaꞌaga nluu.
42 No liga gak‑a zha na iban bexa ngut. Leꞌa beꞌal las dub xa ngut igaꞌach no sazhaꞌa, parea gal zha iban xa leꞌa xa yá naꞌantapa gat. 43 Leꞌa beꞌal las dub xa ngut ugap nluu no naꞌan xtiꞌin‑a, parea gal zha iban xa leꞌa xa uzheꞌeb chul uluu no gap xa juers. 44 Leꞌa beꞌal las dub xa ngut dub ta gizhliyotsa, parea gal zha iban xa leꞌa las xa dub ta gibeꞌa. Leꞌa lak ncho las be men ta gizhliyo, no ncho las bexa ta gibeꞌa.
45 Leꞌa diꞌizh ten Dios nkeaniꞌi ndab‑a leꞌa Dios ned mbindeꞌe Adán ngok xa dub mgiꞌi ndap gealnaban. No ncho stub xa níꞌi beuna ndoꞌ xa Adán lult. Leꞌa ta wa Cristo xa gibeꞌa, xa nsaꞌa gealnaban nunk lá idub. 46 Leꞌa xa gibeꞌa wa naꞌanpa ned ulen. Leꞌa xa gizhliyo ndi leꞌa ned ulen, cha weꞌe xa gibeꞌa wa. 47 Leꞌa xabgiꞌi ned wa leꞌa ta wa Adán xa gizhliyo. Leꞌa xabgiꞌi itop wa leꞌa ta wa Cristo xa gibeꞌa. 48 Leꞌa beuna xa gizhliyo ndap beuna dub las na lak ngok las Adán xa gizhliyo. No liga leꞌa las bexa gibeꞌa nak lak nak las Cristo xa gibeꞌa. 49 Leꞌa nat leꞌa beuna nak lak ngok xa gizhliyo wa, parea gal zha wa leꞌa beuna yak lak nak Cristo xa gibeꞌa.
50 Bego nak beuna xmen Cristo, leꞌa naꞌ gáp ndoꞌ bega leꞌa beuna lndeꞌetsa ncho ndoꞌ gizhliyo ndee lá yoo gan yate sa nibeꞌe Dios. Leꞌa beꞌal las beuna ta ndat ndee wa lá yoo gan yoo idub tiemp lak be ta ncho gibeꞌa. 51 Leꞌa naꞌ gáp stub ta ugaꞌach ten Dios: leꞌa beuna naꞌanpa itea gat, parea gal zha wa itea beuna xaꞌaga yak. 52 Leꞌa ta wa ta uxax lak dub nsengichtsa men. Leꞌa gal gor kwezh trompet lult leꞌa bexa ngut wa iban, cha yá naꞌantapa gat bexa. Leꞌa beuna bi ndenban gal zha wa cha xaꞌaga yak. 53 Leꞌa be beꞌal las beuna dub ta sat no sazhaꞌa‑yá, parea leꞌa‑yá nsabndoꞌ yak dub ta lá gazhaꞌata no ni lá gatta‑yá. 54 Nat leꞌa beꞌal las beuna dub ta sazhaꞌa, parea gal zha wa yak‑a dub ta lá gazhaꞌata. Nat leꞌa beꞌal las beuna dub ta sat, parea yak‑a dub ta lá gatta. Leꞌa ta wa gak lak nkeaniꞌi diꞌizh ten Dios, ndab‑a:
 
Leꞌa be men yá naꞌantapa gat,
geal leꞌa Dios mbin gan ndoꞌ gealgut.
55 Yá lá izhebta beuna ndoꞌ gealgut,
leꞌa gealgut yá lá gunta gan ndoꞌ beuna.
 
56 Leꞌa ley ten Dios ndab leꞌa tal ton ndap ke ndoꞌ Dios, leꞌa Dios utsaksika xa wa. Ta weꞌe leꞌa be men nzheb ndoꞌ gealgut, leꞌa bexa uniꞌí leꞌa bexa ndapka ke ndoꞌ Dios. 57 Nat usaꞌa beuna xno ndoꞌ Dios leꞌa juers ten ta mbin Jesucristo Xwan beuna wa leꞌa beuna ndun gan ndoꞌ gealgut.
58 Ta weꞌe dubtsa ute bega nak beuna xmen Cristo, no naꞌanpa ulaꞌa bega gealngea ten Cristo, no mas bin bega tiꞌin ten Dios idub tiemp. Leꞌa bega uniꞌí leꞌa itea tiꞌin ndun bega ndoꞌ Dios wa ta ndaktiꞌinka.