Git ned mkeꞌa Pedr
Leꞌa Pedr mkeꞌa git ned ndee ndoꞌ be xmen Cristo, zha na ugap ndanno be men bexa ta na nak bexa xmen Cristo. Leꞌa git ndee ntenxeꞌa be men wa uxik bexa ndoꞌ be ta kweaꞌ nseatid bexa, no iten ladna bexa ta na nkenkeaꞌ bexa usaꞌa Dios ndoꞌ bexa, no yoo bexa lak nsabndoꞌ gun dub xmen Cristo, xa na ilengal stub biaj.
1
Pedr nidiꞌizh ndoꞌ bexa ncho pla región
Leꞌa naꞌ ndee Pedr, xa mtuꞌub Jesucristo gun naꞌ tiꞌin ten xa. Nkeꞌa naꞌ git ndee ndoꞌ bego na naꞌanpa lazh na ndencho, bego na lbaꞌa ndencho Ponto no Galacia no Capadocia no Asia no Bitinia. Leꞌa Tad Dios polkata mti bega, no mtsambiꞌi Espíritu ten Dios gealnaban ten bega, ndontsa uxobgek bega ndoꞌ Dios no utsuꞌu ten ten Jesucristo be ke ten bega. Naꞌab naꞌ ndoꞌ Dios uzheꞌeb utsin gak xa ndoꞌ bega no gun xa uzheꞌeb wen yoo ladna bega.
Leꞌa beuna ndenkeaꞌ ikaꞌa ta usaꞌa Dios
Leꞌa Dios Xus Jesucristo Xwan beuna uzheꞌeb dub xa wen. Tant nkweaꞌ ladna xa beuna, leꞌa xa mxiste Jesucristo ndoꞌ gealgut no msaꞌa xa dub gealnaban kub ndoꞌ beuna. Ta weꞌe ndenkeaꞌ beuna gal usoꞌ beuna ta usaꞌaka Dios. Leꞌa ta wa ta lá initndoꞌ, no ni lá gak bzhiꞌik‑a, no ni lá gazhaꞌa‑yá; ndi nchochaꞌaw‑a gibeꞌa gast gal zha ikaꞌa beuna‑yá. Leꞌa bega ngeꞌ ladna Dios, ta weꞌe leꞌa Dios nlaꞌach bega nsea juers ten xa, ndontsa gapka bega gealnaban kub wa, ta ikaꞌaka bega tiemp ilen ndee.
Ta weꞌe uzhebpa nten ladna bega nat, maska nsatid bega sian gealkweaꞌ dub ndeꞌep. Leꞌa ta na ngeꞌ ladna bega Dios wa li gak preb ndoꞌ be gealkweaꞌ wa, lak ndak preb oro ndoꞌ giꞌ. Ná leꞌa ta na ngeꞌ ladna bega Dios wa uzhebpa mas nsak ndoꞌ oro, leꞌa oro wa ta nitndoꞌ. Tal leꞌa bega ta ugeaka ngeꞌ ladna Dios, leꞌa gal wizh ulundoꞌ Jesucristo leꞌa bega wenka kwe ndoꞌ Dios no gab xa leꞌa bega wenka li mbin. Leꞌa bega ndankea Jesucristo maska gol niꞌí bega xa. No ndangea ladna bega xa maska lá naꞌ bega xa nat. No uzhebpa nten ladna bega gast ni lá iniꞌí bega xteꞌe gudiꞌizh bega‑yá. Leꞌa ta na li ndangea ladna bega Cristo, leꞌa Dios usaꞌa dub gealnaban kub ndoꞌ bega.
10 Leꞌa be profet polta mbidiꞌizh xteꞌe uzheꞌeb utsin gunno Dios bega, mtsid bexa no uloxnes bexa ná xteꞌe nak gealnaban usaꞌa xa wa. 11 Leꞌa zha biseata ilen Cristo ndoꞌ gizhliyo, leꞌa Espíritu mluꞌu ndoꞌ bexa wa ná xteꞌe nsabndoꞌ iniꞌí Cristo be gealkweaꞌ, no xteꞌeta uzheꞌeb ta chul yoo tsoꞌo wa. Ta weꞌe mkwaꞌan bexa ná ton gak Cristo, no pol ilen xa ndoꞌ gizhliyo. 12 Leꞌa Dios mluu ndoꞌ bexa wa leꞌa ta ndadiꞌizh bexa wa naꞌanpa yoo zha bi ncho bexa wa, leꞌa ta wa ndi yoo zha na ncho beuna ndee. Leꞌa ta wa diꞌizh wen mbidiꞌizh be men ndoꞌ bega ta msaꞌa Espíritu ten Dios utoꞌo gibeꞌa baꞌ. No gast be angel ten Dios nlad yakbeꞌena be ta wa.
Dios nlad uzheꞌeb umbiꞌi gak gealnaban ten beuna
13 Ta weꞌe list ute bega, no utsin binbeꞌe bega, no bgeꞌ ladna bega leꞌa Dios uzheꞌeb utsin gunno bega zha ilen Jesucristo. 14 Gok bega cuent dub meꞌed nxobgek ndoꞌ xus na. Yá lá gunta bega be ta ugap mbin bega zha na lá nchandoꞌ bega Dios. 15 Ndi umbiꞌi gok bega ndoꞌ Dios guniꞌi xtaꞌan ndun bega, lak umbiꞌi nak Dios xa na leꞌa mti bega wa. 16 Lak nkeaniꞌi diꞌizh ten Dios ndab xa: “Umbiꞌi gok bega ndoꞌ naꞌ, lak umbiꞌi nak naꞌ.”
17 Leꞌa Dios naꞌanpa nti men, leꞌa xa ndi utsin gab ndoꞌ itea be men xteꞌe nak ta ndun bexa. Leꞌa bega ndab leꞌa xa wa Xus bega, ta weꞌe ndoꞌ itea be ta ndun bega nsabndoꞌ gap bega mod ndoꞌ xa idub tiemp nban bega ndoꞌ gizhliyo ndee. 18 Leꞌa Dios uloꞌo bega ndoꞌ be ta naꞌan xtiꞌin mbin bega lak mbin be usan gox ten bega. Ná leꞌa bego uniꞌíka leꞌa gealnaban ten bega naꞌanpa isiꞌi Dios no oro nsea plata, be ta initndoꞌ. 19 Leꞌa Dios ndi usiꞌi gealnaban ten bega wa no ten ten Cristo. Leꞌa xa wa ngut sakndoꞌ beuna, cuent dub borreg ndon umbiꞌi nak. 20 Leꞌa ta wa ta mbinbeꞌe Dios zha biseata gakndeꞌe gizhliyo, ná leꞌa gast tiemp ndee ulen Cristo, xa na nkweaꞌ ladna bega. 21 Leꞌa juers ten ta li mbin Cristo wa leꞌa bega ndangea ladna Dios, xa na leꞌa mxiste Cristo ndoꞌ gealgut, no msaꞌa xa sa ndon leꞌa nsak nsob Cristo. Ta weꞌe ngeꞌ ladna bega Dios no ndenkeaꞌ bega gal wizh gal usoꞌ bega ta ndab xa wa.
22 Nat leꞌa Espíritu ten Dios ndakno nxobgek bega ndoꞌ gealngea ten Dios. Leꞌa gealnaban ten bega li msambiꞌila ndoꞌ Dios, ndontsa ikweaꞌ ladna bega be ltsaꞌa bega, bexa no nak xmen Dios. Nat li bin bega idub ncho ladna bega no ni dub ta ugap lá gunbeꞌe bega. 23 Leꞌa bega nak cuent dub men ti ngol stub biaj. Ná leꞌa gealnaban kub ten bega wa naꞌanpa ta initndoꞌ. Leꞌa gealnaban wa ta nsaꞌa diꞌizh ten Dios, dub ta nban, dub ta nunk lá initndoꞌ. 24 Lak ndab diꞌizh ten Dios:
 
Leꞌa itea be men nak cuent dub ya géꞌe.
Leꞌa itea be ta wen ndun bexa nak cuent géꞌe ten ya wa.
Leꞌa ya wa ta nbid, no géꞌe ten na ta nyab,
25 ná leꞌa diꞌizh ten Dios ta lá initndoꞌ.
 
Leꞌa diꞌizh wa diꞌizh wen ten Cristo, ta mbidiꞌizh bexa ndoꞌ bega.