5
Dios utsaksi bexa rik bexa ugap ndun
¡Leꞌa bego xa rik, blaꞌach bego ta gáp naꞌ ndee! Utezhat bega biꞌin bega, leꞌa bega iniꞌí sian gealkweaꞌ. Leꞌa be ta sian ndap bega wa ta ndazhaꞌa, no be xab bega nsayak guꞌud, ndaw mbes‑a. No leꞌa ta oro nsea ta plata ten bega wa sach mbe. Leꞌa gal dub wizh leꞌa mbe wa uluu leꞌa bega ugap mbin, cha yolꞌ bega ndoꞌ giꞌ. Sian be taꞌa ndegochaꞌaw bega, ná nat be wizh lult. Leꞌa be men ndun tiꞌin geꞌe ten bega wa nsake ndoꞌ Dios ta na lá nkix bega med ten bexa. Leꞌa Dios xa ndon leꞌa juert nak ndoꞌón ta ndab bexa li ndun tiꞌin wa. Leꞌa bego xa rik baꞌ ndun itea be ta nlad na, be ta ncho ndoꞌ gizhliyo ndee, no ndap bega itea be ta ndal ladna bega. Leꞌa bega nak cuent dub man nyaꞌal ni lá iniꞌí ma ti gal wizh gat ma. Leꞌa bego nkwiꞌin nsake bega be men utsin ndun, ndab bega gat bexa. Ná leꞌa bexa wa lá yoo gan utsakndoꞌ.
Be xmen Jesús ndenkeaꞌ zha ilen Jesús
Bego nak beuna xmen Cristo, lá gach ladna bega uxik bega gast zha ilen Jesús Xwan beuna. Binbeꞌe bega xteꞌe nak dub xa ndun tiꞌin geꞌe, xteꞌe ni lá ndach ladna xa nkenkeaꞌ xa gast zha nlaꞌ gi ned, nsea gast zha myats gi nteleꞌe xa be ta nsaꞌa‑yá. No liga bego baꞌ dubtsa ute bega lá gach ladna bega, leꞌa Jesús Xwan beuna sken ilen. Bego nak beuna xmen Cristo, lá iníꞌi kweaꞌ bega ndoꞌ be ltsaꞌa bega, cha naꞌanpa gab Dios leꞌa bega ndap ke. Blaꞌach bega leꞌa Dios yamer giꞌid inaꞌ ná xteꞌe gak ta ndun be men.
10 Bega nak beuna xmen Cristo, bin bega lak mbin bexa mbidiꞌizh sakndoꞌ Dios tiemp polta. Leꞌa bexa wa sian gealkweaꞌ uniꞌí, ná nunk bexa lá ngach ladna. 11 Leꞌa beuna uniꞌí leꞌa bexa na nxik ndoꞌ be gealkweaꞌ wa wen yoo ladna. Ndoꞌónla bega lak mxik Job ndoꞌ be gealkweaꞌ uniꞌí xa. Cha ngol zha leꞌa Dios mbin uzheꞌeb wen myaꞌan xa, leꞌa Dios uzheꞌeb dub xa nlats ladna beuna no nkweaꞌ ladna xa beuna.
12 Ná leꞌa bego nak beuna xmen Cristo, leꞌa ta gáp naꞌ ndee ta mas nsabndoꞌ: leꞌa gor ndadiꞌizh bega gun bega dub taꞌa, lá useꞌat bega gibeꞌa ni gizhliyo no ni stubga taꞌa. Tal leꞌa bega gun dub taꞌa, litsa gud bega. Ná tal leꞌa bega lá gun ta wa, naꞌantsa gud bega. Sbeꞌen gealngea bidiꞌizh bega ndontsa naꞌanpa utsaksi Dios bega.
Dios saꞌaka ta inab bexa nxobgek ndoꞌ Dios
13 Tal ncho bega kweaꞌ ncho ladna, bidiꞌizhno bega Dios. No tal ncho bega nten ladna, biltoꞌo bega ndoꞌ Dios. 14 No tal ncho bega kweaꞌ nsak, utezh bega bexa nchansu be xmen Cristo, kaꞌab bexa aceit gek bego gizh wa, no inab bexa ndoꞌ Cristo yakna bega. 15 Tal leꞌa bexa idub ncho ladna igeꞌ ladna Dios gor na li nab xa ndoꞌ Dios, leꞌa Dios syunyakkana bega yaste bega. No tal leꞌa bega ndap ke ndoꞌ Dios, leꞌa Dios utsuꞌuka ke ten bega. 16 Bgondoꞌ bega tal ncho zha ntidnsaꞌab bega ndoꞌ be ltsaꞌa bega. No unab bega ndoꞌ Dios yunyakna Dios be ltsaꞌa bega. Leꞌa tal ton dub xa gaꞌal nak ndoꞌ Dios, leꞌa gor na idub ncho ladna xa inab xa ndoꞌ Dios, leꞌa Dios soꞌónka ta ndab xa wa.
17 Leꞌa Elí dub profet mbidiꞌizh sakndoꞌ Dios tiemp polta, dub men lakka leꞌa beuna. Leꞌa zha na idub ncho ladna xa unab xa ndoꞌ Dios lá ilaꞌta gi, cha yá lá ilaꞌkata gi chon liꞌin itol. 18 Weꞌe cha unabgal xa ndoꞌ Dios ilaꞌgal gi. Leꞌa gi wa cha ulaꞌkagal, cha ngokgal be taꞌa ndoꞌ yo.
19 Bego nak beuna xmen Cristo, tal ncho dub xa utoꞌo len nes ten Dios, ná leꞌa stub xa gun gan yach xa wa wats Dios, 20 nlad naꞌ iniꞌí bega leꞌa xa na li gun gan yach men wa wats Dios, leꞌa xa wa ulat gealnaban ten xa wa ndoꞌ gealgut no gun xa gan leꞌa Dios utsuꞌu itea be ke ten xa wa.