Git itop mtuꞌub Pabl ndoꞌ Timoteo
Leꞌa git ndee git itop mtuꞌub Pabl ndoꞌ dub xa nsaleaꞌ Timoteo. Leꞌa ta ndee no 1 Timoteo nsea Tito nak be git mtuꞌub Pabl ndoꞌ bexa nak pastor, bexa nchansu be xmen Cristo. Leꞌa Pabl mtenxeꞌa Timoteo dubtsa isoꞌ xa ndoꞌ Cristo maska kwaꞌad be men nsaulaꞌa nes ten Cristo.
1
Pabl nidiꞌizh ndoꞌ Timoteo
Leꞌa naꞌ ndee Pabl, xa mtuꞌub Dios gun naꞌ tiꞌin ten Jesucristo, gudiꞌizh naꞌ diꞌizh ten Dios, ta nsaꞌa gealnaban ndoꞌ bexa nak xmen Cristo Jesús. Nkeꞌa naꞌ git ndee ndoꞌ lu Timoteo, leꞌa naꞌ nkweaꞌ ladna lu cuent dub xiꞌín naꞌ. Naꞌab naꞌ ndoꞌ Tad Dios no ndoꞌ Jesucristo Xwan beuna mas uzheꞌeb utsin gak bexa ndoꞌ lu, no mas ikweaꞌ ladna bexa lu, no gun bexa wen yoo ladna lu.
Timoteo nsabndoꞌ gudiꞌizh diꞌizh ten Cristo
Leꞌa gor na ndadiꞌizhno naꞌ Dios teꞌal tezhea ntseꞌa lad naꞌ lu no nsa naꞌ xno ndoꞌ Dios, xa na idub ncho lad naꞌ ndun naꞌ tiꞌin ndoꞌ na, lak mbin be usan gox ten naꞌ. Leꞌa gor na ntseꞌa lad naꞌ xteꞌe uban myoꞌo ladna lu, ta weꞌe nlad naꞌ gal inaꞌ naꞌ lu ndontsa iten lad naꞌ. No ntseꞌa lad naꞌ xteꞌe ngeꞌka ladna lu Cristo, lak ned xnaxots lu Loida no xnaꞌa lu Eunice mgeꞌ ladna Cristo. Leꞌa naꞌ uní leꞌa lu likaga ngeꞌ ladna Cristo.
Ta weꞌe ndáp naꞌ ndoꞌ lu bin juers guntiꞌin lu ta ndák lu, ta msaꞌa Dios ndoꞌ lu gor mxoꞌob naꞌ yaꞌa naꞌ gek lu. Leꞌa ta na nsaꞌa Dios ndoꞌ beuna naꞌanpa ta izheb beuna. Leꞌa Dios ndi nsaꞌa juers ndoꞌ beuna, ndontsa ikweaꞌ ladna beuna be men, no gaisaꞌab beuna ndoꞌ be ta ugap.
Ta weꞌe lá ido ladna lu gudiꞌizh lu cuent ten Cristo Xwan beuna. No naꞌanpa idono ladna lu naꞌ, ta nkea naꞌ litgiꞌib ndee. Ndi lá izheb lu itid lu gealkweaꞌ geal ndadiꞌizh lu diꞌizh wen ten Cristo, leꞌa Dios usaꞌa juers uxik lu ndoꞌ ta wa. Leꞌa Dios uloꞌo beuna ndoꞌ be ke ten beuna, no utezh xa beuna, umbiꞌi gak ladoꞌo beuna ndoꞌ xa. Parea naꞌanpa li ngun xa ke na ndun beuna ta wen. Ndi leꞌa zha biseata gakndeꞌe gizhliyo leꞌa Dios mbinbeꞌe li utsin gunno xa beuna juers ten Cristo Jesús. 10 Nat leꞌa Dios mluu tant nkweaꞌ ladna xa beuna ta na ulen Jesucristo, xa ngoꞌo beuna ndoꞌ be ke ten beuna. Leꞌa xa wa mbin gan ndoꞌ juers ten gealgut, no nsaꞌa xa gealnaban nunk lá idub ndoꞌ bexa ndangea ladna diꞌizh wen ten xa.
11 Leꞌa Dios leꞌa mti naꞌ gudiꞌizh naꞌ diꞌizh wa. No msoꞌ xa naꞌ uluu naꞌ‑yá ndoꞌ bexa naꞌanpa xa Israel. 12 Ta weꞌe nat lndeꞌe ntiꞌid naꞌ be gealkweaꞌ ndee. Ná naꞌ ni lá ndo ladna, leꞌa naꞌ nchandoꞌ Cristo xa na ngeꞌ lad naꞌ. No uní naꞌ leꞌa xa ndapka juers ulaꞌach xa gealnaban ten naꞌ, gast gal wizh ilengal xa.
13 Nat bin laktsa ndab be diꞌizh wen mbidiꞌizh naꞌ ndoꞌ lu, ná xteꞌe ngeꞌ ladna beuna Dios no xteꞌe nkweaꞌ ladna beuna be men, ta na nak beuna xmen Cristo Jesús. 14 Leꞌa Espíritu ten Dios, xa na ncho len ladoꞌo beuna, gakno lu utsin gudiꞌizh lu be diꞌizh msaꞌa Dios ndoꞌ lu.
15 Leꞌa lu yá uniꞌíka leꞌa Figelo no Hermógenes no iteata bexa ndencho Asia yá naꞌantapa ndakno naꞌ. 16 Naꞌab naꞌ ndoꞌ Dios gakno Dios bexa ncho ta lid Onesíforo, geal leꞌa xa sianpa biaj ndakno naꞌ, no naꞌanpa idono ladna xa naꞌ, maska nkea naꞌ litgiꞌib. 17 Ndi patsa ulansea xa Roma ndee, cha uzhebpa mkwaꞌan xa naꞌ gast plo mzheal xa naꞌ. 18 Leꞌa naꞌ naꞌab ndoꞌ Dios ikweaꞌ ladna Dios xa, gal wizh isoꞌ xa ndoꞌ Dios. Leꞌa lu uniꞌíka xteꞌe ngokno xa besa zha ndencho besa gezh Éfeso.