2
Pabl ndab uxik Timoteo ndoꞌ be gealkweaꞌ
Lu Timoteo nak cuent xiꞌín naꞌ, nat ulo gan gak juert ladoꞌo lu ta na nkweaꞌ ladna Cristo Jesús lu. Leꞌa ta na mbin lu ndadiꞌizh naꞌ ndoꞌ kwaꞌad be men, nat bluu ta wa ndoꞌ bexa mas ngeꞌ ladna lu, bexa na suꞌu uluu‑yá ndoꞌ stapla be men.
No bxik ndoꞌ be gealkweaꞌ iniꞌí lu ta na nak lu xmen Jesucristo, lak nxik dub soldad wen ndoꞌ be gealkweaꞌ niꞌí xa. Ni dub soldad naꞌanpa nsabyoꞌo ndoꞌ be tiꞌin ndun be men, leꞌa xa ndi ndun laktsa nlad xa nibeꞌe xa. No liga leꞌa bexa nkeꞌa karrel lá gun gan tal leꞌa xa lá uxobgek lak nsabndoꞌ‑yá. No liga leꞌa bexa ndun tiꞌin geꞌe nsabndoꞌ koo gan ndontsa ikaꞌa xa be ta usaꞌa‑yá. Binbeꞌe be ta na nkeꞌa naꞌ ndee, leꞌa Cristo Xwan beuna usaꞌa ta yakbeꞌena lu itea taꞌa.
Btseꞌa ladna lu ta utid Jesucristo xa ras David. Leꞌa xa mban ndoꞌ gealgut, lak ndab diꞌizh wen ndadiꞌizh naꞌ ndoꞌ be men. Leꞌa ke na li ndadiꞌizh naꞌ ta wa, ta weꞌe sian be gealkweaꞌ nsatiꞌid naꞌ, gast nkea naꞌ litgiꞌib cuent dub xa ugap. Parea leꞌa diꞌizh ten Dios naꞌanpa no nkea litgiꞌib. 10 Ta weꞌe nxik naꞌ ndoꞌ itea be gealkweaꞌ ndee, geal nkweaꞌ lad naꞌ bexa mti Dios, ndontsa no bexa gap gealnaban ndoꞌ Dios, no wenpa yoo bexa wats Cristo Jesús idub tiemp.
11 Ta ugeaka ta gáp naꞌ ndee:
 
Leꞌa tal beuna ngutno Cristo,
leꞌa beuna nokaga sbanno xa.
12 Leꞌa tal beuna uxik ndoꞌ be gealkweaꞌ,
leꞌa beuna nokaga inibeꞌeno xa.
Leꞌa tal beuna gab leꞌa beuna lá nchandoꞌ xa,
leꞌa xa noga li gab leꞌa xa lá nchandoꞌ beuna.
13 Ncho zha lá ndun beuna lakka ndab beuna,
parea leꞌa xa ndi ndunka ta ndab xa wa,
leꞌa lak nak xa wa nunk lá izheꞌa.
Ta nsabndoꞌ gun dub xa ndun tiꞌin ndoꞌ Dios
14 Lá ulaꞌa lu yalad bexa wa be ta nkeꞌa naꞌ ndee. Ndi gud ndoꞌ bexa leꞌa Dios nsobwiꞌi yá lá kuyotoꞌota bexa ke ten xteꞌe gab be diꞌizh. Leꞌa ta li nyotoꞌo bexa wa leꞌa ta wa dub ta naꞌan xtiꞌin, leꞌa‑yá ndi ntsabgix bexa na ndoꞌón ta wa. 15 Uzhebpa bin juers gaꞌal isoꞌ lu ndoꞌ Dios, utsin bluu gealngea ten Dios, leꞌa dub xa wen ndun tiꞌin naꞌanpa ido ladna. 16 Lá gudiꞌizh lu be diꞌizh lá nsak ladna Dios, be diꞌizh naꞌan xtiꞌin, leꞌa bexa li ndadiꞌizh ta wa mas ugap nsayak. 17 Leꞌa be diꞌizh wa cuent dub gealgizh ugiꞌi nsasen idub xa. Li nak Himeneo no Fileto. 18 Leꞌa bexa wa mlaꞌa gealngea ten Dios, cha ndi nluu bexa leꞌa Dios yá mxistela bexa ngut. Ta weꞌe ncho bexa yá lá ngeꞌta ladna Cristo. 19 Parea leꞌa gealngea ten Dios nak cuent dub xan niꞌi, dub ta naꞌanpa iwiꞌin, no nkeaniꞌi sa wa: “Leꞌa Dios nchandoꞌ bexa nak xmen na.” No ndab‑a: “Blaꞌa bega be ta ugap wa, bego na nak xmen Cristo.”
20 Leꞌa lak be taꞌa ndantiꞌin bexa len dub niꞌi siꞌil, ncho be taꞌa nakndeꞌe oro no plata, ta ndantiꞌin bexa zha mas nsaktsa. No ncho be taꞌa nakndeꞌe ya no yosid, ta ndantiꞌin bexa iteanak be wizh. 21 No liga leꞌa tal ton ulaꞌa itea be ta ugap nak xa, leꞌa xa wa suꞌu gun dub tiꞌin mas nsak. Weꞌe umbiꞌi gak ladoꞌo xa ndoꞌ Dios, no isuꞌu xa guntiꞌin Dios xa, no sun xa guniꞌi xtiꞌin be ta wen.
22 Ta weꞌe bxoꞌon ndoꞌ be ta lid leꞌa nak, be ta nlad bexa ben gun bexa. Ndi mas bin lak nsak ladna Dios, no mas bgeꞌ ladna Cristo, no mas bkweaꞌ ladna lu be men, no bin ta gun wen yoono lu bexa. Leꞌa be ta wa ta ndun itea bexa na nkwaꞌan Dios, bexa umbiꞌi nak ladoꞌo na.
23 Naꞌanpa ulaꞌach lu be diꞌizh naꞌan xtiꞌin, leꞌa lu uniꞌíka leꞌa be ta wa leꞌa ndun nyotoꞌo be men. 24 Leꞌa dub xa ndun tiꞌin ndoꞌ Dios lá nsabndoꞌ kuyotoꞌono be men. Ndi uzhebpa utsin gak xa ndoꞌ itea bexa, no wen uluu xa bexa, no kwen uxik xa ndoꞌ bexa. 25 No diꞌizh chaꞌaw utenxeꞌa xa bexa na ndaklono xa. Weꞌe naga lid sgo Dios gek bexa yach bexa wats Dios, cha igondoꞌ bexa gealngea ten Dios. 26 Cha li itoꞌo bexa ndoꞌ yaꞌa maxuꞌu na li nchoyaꞌa bexa, ndun bexa ta nlad maxuꞌu wa.