2
Ta mbidiꞌizh Jesucristo ndoꞌ be xmen xa ndencho Éfeso
’Bkeꞌa ta ndee ndoꞌ angel nlaꞌach be xmen naꞌ ndencho Éfeso: “Lndeꞌe ndab xa nsén dub gaꞌad mbeal ndiꞌib gaꞌap yaꞌa lad gaꞌal na, xa na nkesea lat isagaꞌad candeler ta oro. Ndab xa:
 
Naꞌ nchandoꞌ be ta ndun bega, xteꞌe juert ndun bega tiꞌin ten naꞌ no uzhebpa nxik bega. Leꞌa naꞌ uní leꞌa bega naꞌanpa nchealtsaꞌa bexa ugap nak; nsea mbin bega preb bexa nkwiꞌin ndab nak apostol ten naꞌ. Cha uniꞌí bega leꞌa bexa wa ndun gealkwiꞌin. No nxik bega ndoꞌ be gealkweaꞌ nsatid bega. No juert ndun bega tiꞌin ten naꞌ ta na ndankea bega naꞌ, ni lá ndach ladna bega.
Parea ncho stub taꞌa lá nsak lad naꞌ ndun bega: leꞌa bega yá lá ndankeata naꞌ lakta zha ned wa. Btseꞌa ladna bega xteꞌe wen ngok bega, cha byach bega ndoꞌ naꞌ, cha bin bega lak mbin bega zha ned wa. Tal leꞌa bega lá gun li, leꞌa naꞌ sken ilen, cha ulat naꞌ candeler ten bega tal leꞌa bega lá ulaꞌa ta ugap ndun bega. Parea ncho stub ta wen ndun bega, leꞌa bega lá nsak ladna ta ndun bexa nicolaíta, lak lá nsak lad naꞌ ta ndun bexa wa.
Leꞌa bego na ndap nchaꞌ na, bsakyoꞌón bega ta ndab Espíritu ten Dios ndoꞌ be xmen naꞌ. Leꞌa bexa na gun gan ndoꞌ be ta ugap, leꞌa naꞌ usa ngus ten ya nsaꞌa gealnaban gaw bexa wa, ya nsob tlaw be ya xgeꞌa ten Dios.”
Ta mbidiꞌizh Jesucristo ndoꞌ be xmen xa ndencho Esmirna
’Bkeꞌa ta ndee ndoꞌ angel nlaꞌach be xmen naꞌ ndencho Esmirna: “Lndeꞌe ndab xa nak xa ned no xa lult ndoꞌ itea be taꞌa, xa na ngut no mbangal. Ndab xa:
 
Leꞌa naꞌ nchandoꞌ be ta ndun bega, no be gealkweaꞌ nsatid bega, nsea ta uban nak bega, parea leꞌa bega xa rik ndoꞌ Dios. No nchandoꞌ naꞌ xteꞌe kweaꞌ níꞌi be men ndoꞌ bega, bexa nkwiꞌin ndab leꞌa xa xa judio, parea naꞌanpa nak bexa xmen Dios, leꞌa bexa ndi nde ndoꞌ yaꞌa maxuꞌu. 10 Lá izheb bega ndoꞌ be gealkweaꞌ itid bega. Blaꞌach bego, leꞌa maxuꞌu ukeꞌa pla bega litgiꞌib, gun xa preb bega naga ugeaka xmen Dios bega, kweaꞌ yoo bega dub tiꞌi wizh. Dubtsa ulo ladna bega igeꞌ ladna bega naꞌ maska gut bexa bega. Weꞌe leꞌa naꞌ usa dub gealnaban nunk lá idub ndoꞌ bega.
11 Leꞌa bego na ndap nchaꞌ na, bsakyoꞌón bega ta ndab Espíritu ten Dios ndoꞌ be xmen naꞌ: Leꞌa bexa na gun gan ndoꞌ be ta ugap, leꞌa bexa wa naꞌanpa itid ndoꞌ gealgut itop wa.”
Ta mbidiꞌizh Jesucristo ndoꞌ be xmen xa ndencho Pérgamo
12 ’Bkeꞌa ta ndee ndoꞌ angel nlaꞌach be xmen naꞌ ndencho Pérgamo: “Lndeꞌe ndab xa ndap spad top toꞌo na wach. Ndab xa:
 
13 Leꞌa naꞌ nchandoꞌ be ta ndun bega, no uní naꞌ leꞌa bega ncho dub gezh sa nibeꞌe maxuꞌu. Parea dubtsa ndankea bega naꞌ, no lá ukachko bega ta na ngeꞌ ladna bega naꞌ zha na mbit be men Antipas. Leꞌa xa wa utsin mbidiꞌizh diꞌizh ten naꞌ, ta weꞌe mbit be men xa sa ncho bega baꞌ, dub gezh sa nibeꞌe maxuꞌu.
14 Parea ncho platsa taꞌa lá nsak lad naꞌ nak bega: leꞌa ncho bega bi ndun ltsaꞌa ta mbin Balaam, xa na mluu Balac xteꞌe gun xa ndontsa isabgix bexa Israel. Mkiꞌil xa bexa wa gaw bexa be xnab ten be dios gizhliyo, no ugal bexa dub xa naꞌanpa xagots ten xa. 15 No ncho bega bi ndankea be ta nluu bexa nicolaíta wa, ta na uzhebpa lá nsak lad naꞌ. 16 Ta weꞌe blaꞌa bega be ta ugap nak bega wa. Tal leꞌa bega naꞌanpa li gun, leꞌa naꞌ sken ilen, no kuyono naꞌ bega na li nak wa nsea spad ntoꞌo toꞌo naꞌ.
17 Leꞌa bego na ndap nchaꞌ na, bsakyoꞌón bega ta ndab Espíritu ten Dios ndoꞌ be xmen naꞌ: Leꞌa bexa na gun gan ndoꞌ be ta ugap, leꞌa naꞌ usa maná gaw bexa ta lá nchandoꞌ bexa. Nsea usa naꞌ dub geꞌ tuzh ta nagud. Leꞌa las geꞌ wa ikea stub leaꞌ bexa dub ta kub, ta ni dub men lá nchandoꞌ, nabtsa xa na ikaꞌa geꞌ wa iniꞌí‑yá.”
Ta mbidiꞌizh Jesucristo ndoꞌ be xmen xa ndencho Tiatira
18 ’Bkeꞌa ta ndee ndoꞌ angel nlaꞌach be xmen naꞌ ndencho Tiatira: “Lndeꞌe ndab Xin Dios xa ndap ngusndoꞌ na cuent bealꞌ giꞌ wa, nsea xoꞌo xa cuent be giꞌib bronce ta nduꞌu. Ndab xa:
 
19 Leꞌa naꞌ nchandoꞌ be ta ndun bega, xteꞌe utsin nak bega ndoꞌ be ltsaꞌa bega, no xteꞌe ngeꞌ ladna bega naꞌ, no xteꞌe ndun bega be tiꞌin ten naꞌ, nsea uzhebpa nxik bega. No uní naꞌ leꞌa bega mas utsin ndun nat ndoꞌ lak zha ned wa.
20 Parea ncho platsa taꞌa lá nsak lad naꞌ nak bega: leꞌa bega nlaꞌa leꞌa xagots nsaleaꞌ Jezabel nkwiꞌinno be xmen naꞌ. Leꞌa xa wa ndab leꞌa ndadiꞌizh sakndoꞌ Dios, parea nkiꞌil xa bexa ugal bexa dub xa naꞌanpa xa ten bexa, no gaw bexa be xnab ten be dios gizhliyo. 21 Leꞌa naꞌ msa dub tiemp ulaꞌa xa be ta bzhiꞌik ndun xa wa, parea leꞌa xa lá kaꞌab ulaꞌa be ta wa.
22 Leꞌa nat leꞌa naꞌ ula isen dub gealgizh xa, no dub gealkweaꞌ siꞌil iniꞌí bexa na mgal xagots wa, tal leꞌa bexa lá ulaꞌa be ta ugap ndanno bexa xa wa. 23 Leꞌa naꞌ gut be xin xagots wa, weꞌe iniꞌí bega nak xmen naꞌ leꞌa naꞌ nak xa nchandoꞌ gek bega nsea ladoꞌo bega. Leꞌa naꞌ kix ndoꞌ bega no be ta mbin bega.
24 Parea leꞌa ncho bega ncho Tiatira baꞌ naꞌanpa no ndankea ta mluu xagots wa, no lá igondoꞌ bega be ta nsaleaꞌ bexa ta ugaꞌach ten maxuꞌu. Leꞌa naꞌ gáp ndoꞌ bega leꞌa naꞌ naꞌanpa inibeꞌe gun bega stubga taꞌa. 25 Parea leꞌa be ta wen nak bega, litsa gok bega gast gal zha ilen naꞌ.
26 Leꞌa bexa na gun gan ndoꞌ be ta ugap no gun xa lak ndáp naꞌ gast wizh lult, leꞌa naꞌ ula inibeꞌe bexa gast ndoꞌ be nacion. 27 Usa naꞌ juers ndoꞌ bexa lak msaꞌa Xus naꞌ juers ndoꞌ naꞌ, ndontsa uzheꞌeb inibeꞌe bexa ndoꞌ be nacion, lak nleꞌa men dub gets btsiꞌin no dub bar giꞌib. 28 No usa naꞌ mbeal siꞌil nlen gor tempran ndoꞌ bexa wa. 29 Leꞌa bego na ndap nchaꞌ na, bsakyoꞌón bega ta ndab Espíritu ten Dios ndoꞌ be xmen naꞌ.”