3
Ta mbidiꞌizh Jesucristo ndoꞌ be xmen xa ndencho Sardis
’Bkeꞌa ta ndee ndoꞌ angel nlaꞌach be xmen naꞌ ndencho Sardis: “Lndeꞌe ndab xa nibeꞌe isagaꞌad espíritu ndun tiꞌin ndoꞌ Dios, xa na nsoꞌnsén isagaꞌad mbeal wa, ta ndiꞌib gibeꞌa. Ndab xa:
 
Leꞌa naꞌ nchandoꞌ be ta ndun bega. Leꞌa ncho men ndab leꞌa bega ndap gealnaban ndoꞌ Dios, parea leꞌa cuent ten Dios leꞌa bega ngut. Bsuxeꞌa ladna bega, bxiste bega ta ngeꞌ ladna bega naꞌ, lá ulaꞌa bega initndoꞌ‑yá. Leꞌa naꞌ uní leꞌa ta ndun bega naꞌanpa utsin nak ndoꞌ Dios. Lá yalad bega be ta mbiꞌín bega, no bxobgek bega, nsea blaꞌa bega be ta ugap nak bega. Tal leꞌa bega lá isuxeꞌa ladna, leꞌa naꞌ ilen dub gor ni lá ndanbeꞌe bega lak nlen dub waꞌan.
Parea ncho stapla bega ndencho Sardis baꞌ umbiꞌi nak ndoꞌ Dios. Leꞌa bega wa iseano naꞌ, gak bega lad nagud leꞌa bega yá nsabndoꞌ li gak. Leꞌa bexa na gun gan ndoꞌ be ta ugap, leꞌa bexa wa gak be lad nagud, no lá utsuꞌu naꞌ leaꞌ bexa ndoꞌ libr ten gealnaban, no gáp naꞌ ndoꞌ Xus naꞌ nsea ndoꞌ be angel ten xa leꞌa bexa wa xmen naꞌ. Leꞌa bego na ndap nchaꞌ na, bsakyoꞌón bega ta ndab Espíritu ten Dios ndoꞌ be xmen naꞌ.”
Ta mbidiꞌizh Jesucristo ndoꞌ be xmen xa ndencho Filadelfia
’Bkeꞌa ta ndee ndoꞌ angel nlaꞌach be xmen naꞌ ndencho Filadelfia: “Lndeꞌe ndab xa ta ugeaka nak xa umbiꞌi ten Dios, xa nibeꞌe lak unibeꞌe David. Leꞌa sa na nxaꞌal xa, naꞌan ton gun gan utsaw. No liga leꞌa sa ntsaw xa wa, naꞌan ton gun gan uxaꞌal. Ndab xa:
 
Leꞌa naꞌ nchandoꞌ be ta ndun bega. Nat leꞌa naꞌ mxaꞌal dub puert ndoꞌ bega, dub ta naꞌan ton gun gan utsaw. Maska ndido juers ncho bega, leꞌa bega nxobgek ndoꞌ diꞌizh ndáp naꞌ, no lá ukachko bega leꞌa bega xmen naꞌ. Leꞌa nat iniꞌí bega xteꞌe gunno naꞌ bexa nde ndoꞌ yaꞌa maxuꞌu, bexa ndab leꞌa nak xmen Dios parea leꞌa xa naꞌanpa nak xmen Dios, leꞌa bexa ndi ndun gealkwiꞌin. Leꞌa nat leꞌa naꞌ gun ilen bexa ndoꞌ bega isaxib bexa ndoꞌ bega. Weꞌe igondoꞌ bexa leꞌa naꞌ nkweaꞌ ladna bega.
10 Leꞌa naꞌ ndápka ndoꞌ bega uxik bega, cha lika mbin bega. Ta weꞌe leꞌa naꞌ ulach bega gor na nsea stub gealkweaꞌ ndoꞌ idub gizhliyo, ta na gun preb itea be men nde ndoꞌ gizhliyo. 11 Nat leꞌa naꞌ sken ilen. Lá ulaꞌa bega be ta wen nak bega, ndontsa naꞌan ton ulat ta uzheꞌeb wen usaꞌa Dios ikaꞌa bega. 12 Leꞌa bexa na gun gan ndoꞌ be ta ugap, leꞌa naꞌ gunno xa wa cuent dub yatsoꞌ ten lid Dios, dub ta nunk lá itatsoꞌ sa nsoꞌ na. No ukeꞌa naꞌ leaꞌ Dios ten naꞌ las xa no leaꞌ gezh siꞌil ten Dios. Leꞌa ta wa Jerusalén kub ten Dios ta itoꞌo gibeꞌa. No ukeꞌa naꞌ leaꞌ kub naꞌ las xa.
13 Leꞌa bego na ndap nchaꞌ na, bsakyoꞌón bega ta ndab Espíritu ten Dios ndoꞌ be xmen naꞌ.”
Ta mbidiꞌizh Jesucristo ndoꞌ be xmen xa ndencho Laodicea
14 ’Bkeꞌa ta ndee ndoꞌ angel nlaꞌach be xmen naꞌ ndencho Laodicea: “Lndeꞌe ndab xa lika nak wa, xa na gaꞌal nluu xteꞌe nak Dios, xa na leꞌa usaned zha mbindeꞌe Dios itea be taꞌa. Ndab xa:
 
15 Leꞌa naꞌ nchandoꞌ be ta ndun bega. Ni lid myalꞌ bega no ni lid utii bega. Mas wen myalꞌtsa bega natal utii bega. 16 Parea leꞌa ta na uzheꞌatsa bega, ni naꞌanpa myalꞌ bega no ni naꞌanpa utii bega, leꞌa naꞌ sabna bega. 17 Leꞌa bega ndab leꞌa bega xa rik no sian taꞌa ndap bega, naꞌan xtaꞌan ndun jwalt bega. Ná leꞌa bega lá iniꞌí leꞌa bega cuent dub xa uban nak, dub xa proꞌob ni lá naꞌ ni lá ndap xab na. 18 Ta weꞌe ntenxeꞌa naꞌ bega isiꞌi bega be ta oro ndoꞌ naꞌ ta msambiꞌi ndoꞌ giꞌ, ndontsa ta ugeaka gak rik bega. No isiꞌi bega lad nagud ta gak bega, ndontsa lá uluu gealudalad ten bega ta lá ndap bega xab bega. No yoo colirio ta ramed ndoꞌ bega, ndontsa utsin inaꞌ bega. 19 Leꞌa naꞌ nbeyo itea bexa nkweaꞌ lad naꞌ no ntsaksi naꞌ bexa. Ta weꞌe idub ncho ladna bega byach bega ndoꞌ naꞌ.
20 Blaꞌach bego leꞌa naꞌ nsoꞌ toꞌo puert nsea nbeꞌezh naꞌ. Leꞌa tal ton goꞌón ta ndáp naꞌ, no uxaꞌal xa toꞌo puert, weꞌe yoꞌo naꞌ len lid xa no junt gaw xcheꞌe besa. 21 Leꞌa bexa na gun gan ndoꞌ be ta ugap, leꞌa naꞌ usa dub sa isob bexa wats naꞌ sa inibeꞌe naꞌ, lak mbin naꞌ gan ndoꞌ ta ugap, cha nsoꞌob naꞌ wats Dios Xus naꞌ sa nibeꞌe xa. 22 Leꞌa bego na ndap nchaꞌ na, bsakyoꞌón bega ta ndab Espíritu ten Dios ndoꞌ be xmen naꞌ.”