8
Da goꞌt ke akeꞌ bzan akreꞌn gokrén akeꞌ beꞌnne
Beꞌnn biꞌche, lleꞌnetoꞌ nnézere kanꞌ ba gokrén Diosenꞌ to kwen beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll akeꞌ Cristonꞌ toto yell ganꞌ nbane Macedonianꞌ. Laꞌkze gok yel yaꞌch yel ziꞌ kwis ke akeꞌ, Diosenꞌ beneꞌ ka bniꞌt akeꞌ nbaraz lo raꞌlldaꞌo akeꞌ, naꞌ bawé akreꞌ kwis btop akeꞌ mell xhen nench gokrén akeꞌ beꞌnn bibi de ke. Nadaꞌ nnezraꞌ, naꞌllenꞌ lloaꞌa diꞌll, beꞌe akeꞌ bi da byallje beꞌnn yobre laꞌkze bibi goꞌt ke leakeꞌ. Goꞌtyoe akreꞌ netoꞌ weꞌtoꞌ latj weꞌe akeꞌ mell gakrén akeꞌ beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Diosenꞌ. Naꞌ ben aklleꞌ ye raꞌt kanꞌ lláketoꞌ gon akeꞌ naꞌ, le zgaꞌtek ben kwin akeꞌ rallnaꞌa Xanllo Cristo naꞌ, naꞌ leskaꞌ ben kwin akeꞌ rallnaꞌa netoꞌ, danꞌ gokraꞌll akeꞌ kwis gon akeꞌ kanꞌ lleꞌne Dios naꞌ. Ke len naꞌ ba goꞌtyoetoꞌ Titonꞌ wayedeꞌ ye to ganꞌ zore naꞌ, nench gakreneꞌ reꞌ yesyollre wtopre mell danꞌ ba bzoraore lltopre kanaꞌ. Wen kwis llonre nxenraꞌllre Cristonꞌ, naꞌ llyixjweꞌre xtiꞌlleꞌn, naꞌ llejnieꞌre kwasro da nak ke Diosenꞌ, naꞌ zore llonre xchineꞌn, naꞌ nllieꞌre netoꞌ. Leskaꞌ legón wenll, lewtope da yallje beꞌnne.
Bi llonaꞌ bien weꞌre mell, kon lleꞌnraꞌ gonre xhbab ka llon beꞌnn bi da lloeꞌ do yichj do raꞌlle, naꞌ kaꞌ wak nnézere chaꞌ nllieꞌre Diosenꞌ do yichj do raꞌllre. Ba nnézkzere kanꞌ nllieꞌ Xanllo Jesucristonꞌ lliꞌo. Naꞌ danꞌ nllieꞌreꞌ lliꞌo naꞌ, bakwaꞌnneꞌ yeolol da chaꞌo da de keꞌe ganꞌ lliareneꞌ Dios naꞌ, naꞌ bedeꞌ gorjeꞌ gokeꞌ ka beꞌnn yaꞌch yellrio ni, naꞌ badyeneꞌ nench yeolol danꞌ de keꞌen gaken kello naklloeꞌ txhen.
10 Naꞌllenꞌ wzejnieꞌraꞌ ka danꞌ llakraꞌ nak wen gonre. Wdwize bzo lo raꞌlldaꞌorenꞌ gakrenre beꞌnn yaꞌch, naꞌ bzoraore btopre mell do yichj do raꞌllre. 11 Naꞌ llakraꞌ wen naꞌ naken wasyollre wtopren do yich do raꞌllre kanꞌ benkzre kanꞌ bzoraore, naꞌ weꞌre arke zerao saꞌkere. 12 Chaꞌ to beꞌnne do yichj do raꞌlle lleꞌnreꞌ weꞌe bi da weꞌe, Diosenꞌ wawékzereꞌ laꞌkze da raꞌten. Diosenꞌ bi llnnabeꞌ weꞌllo to da bi de kello.
13 Bi niaꞌ gonre ke da ni, naꞌ billbi yegaꞌnn keré danꞌ beꞌren ke beꞌnn yobre. 14 Kon lleꞌnraꞌ gaꞌt da yallje yeololre. Chaꞌ nnaꞌ de ke reꞌ, llayaꞌl gakrenre beꞌnn kaꞌ yallje. ¿Bixha chaꞌ wllin lla kate gaꞌt ke leakeꞌ, naꞌ reꞌ yálljere? Naꞌllenꞌ yeyakrén akeꞌ reꞌ, naꞌ gaꞌt da yallje yeololre. 15 Naꞌllenꞌ gak kanꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ nen: “Beꞌnnenꞌ btopll da xhenlle bitbi bagoꞌnn keꞌe, naꞌ beꞌnnenꞌ btop raꞌtze, bitbi byalljreꞌ.”
Ka da llon Titonꞌ ren beꞌnn lwelljeꞌ kaꞌ
16 Llioxken Dios beneꞌ nench zeraꞌll Titonꞌ kwis gakreneꞌ reꞌ kon kanꞌ llonaꞌ nadaꞌ naꞌ. 17 Naꞌ ka golleꞌ yedwieꞌ reꞌ nench gakrenlleꞌ reꞌ ye raꞌte, bawereꞌ kwis, le bzo lo yichjraꞌlldaꞌweꞌn yeyedeꞌ, naꞌ gakrenlleꞌ reꞌ.
18 Naꞌ llseꞌltoꞌ ye to beꞌnn lwelljllo ren Titonꞌ. Naꞌ to kwen to kwen beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll Cristonꞌ, lloeꞌ akeꞌ diꞌll ke beꞌnnenꞌ llseꞌltoꞌ ni, ne akeꞌ nbaraz llyixjweꞌreꞌ Diꞌll Wen ke Jesucristonꞌ. 19 Naꞌllenꞌ brej akeꞌ leꞌe, nench saꞌreneꞌ nadaꞌ kate chaꞌa ganꞌ llaꞌa beꞌnn lwelljllo kaꞌ, lljasanaꞌ mell danꞌ lltopllonꞌ. Naꞌ weꞌllo mellenꞌ nench gonllo Xanllo Jesucristonꞌ xhen, nench wroeꞌre llawere llakrenre beꞌnn lwelljre kaꞌ. 20 Naꞌ llwiatoꞌ nench ke siꞌchiꞌll beꞌnn netoꞌ, ke nake mellenꞌ lltoptoꞌn. 21 Naꞌ llwiatoꞌ gontoꞌ da li, kere chraoze rao Xanllo Dios naꞌ, renkze rao beꞌnnach ake.
22 Naꞌ leskaꞌ llseꞌlrén aktoeꞌ ye to beꞌnn lwelljllo. Zan ras ba breꞌtoꞌ lloneꞌ xchin Diosenꞌ do yichj do raꞌlleꞌ, naꞌ nnaꞌ lleꞌnreꞌ yedeꞌ ganꞌ zore naꞌ, danꞌ nnezreꞌ zeraꞌllre kwis gonre kanꞌ llazraꞌll Dios naꞌ. 23 Chaꞌ no llnnab bi llon Titonꞌ, wak ye akreꞌ llonreneꞌ nadaꞌ xchin Diosenꞌ nench naꞌ llakrentoꞌ reꞌ. Naꞌ chaꞌ wnnab akreꞌ bi llon beꞌnn kaꞌ ye chope, leyé akeꞌ beꞌnn kaꞌ lladop ll-llay llonliraꞌll akeꞌ Cristonꞌ, brej akeꞌ leakeꞌ, naꞌ llseꞌl akeꞌ leakeꞌ. 24 Ke len naꞌ legón akreꞌ wen, nench nneze beꞌnn kaꞌ llon Cristonꞌ xhen toto yell nllieꞌ akereꞌ, naꞌ wroeꞌn llonkzre wen, kanꞌ bnetoꞌ kanꞌ beꞌtoꞌ diꞌll keré.