9
Da btop akeꞌ nench naꞌ gakrén akeꞌ beꞌnn lwellj akeꞌ kaꞌ
Bi llonteken bien wzojaꞌ reꞌ, nniaꞌ lekwej mell da gakrén beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Cristonꞌ do ga yobre. Nnezkzraꞌ lleꞌnere gakrén akreꞌ. Naꞌ ba beꞌrenaꞌ beꞌnn Macedonia kaꞌ diꞌll nench nnez akreꞌ, reꞌ zore ganꞌ nbane Acayanꞌ lleꞌnere gakrenre beꞌnn yaꞌch kaꞌ, naꞌ ba bzoraore btopre mellenꞌ wdwize. Naꞌ da llonre naꞌ ba llperen beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa zan yell ganꞌ nbane Macedonianꞌ, nench naꞌ gon akeꞌ kanꞌ ba llonre naꞌ. Naꞌ llseꞌlaꞌ beꞌnn ki nench ke bi yegaꞌnnaꞌ wen, ka nak ba biaꞌa diꞌll keré nakre beꞌnn wen, naꞌ nench naꞌ sore xhnid. Le chaꞌ saꞌrén no beꞌnn Macedonia kaꞌ nadaꞌ kat yedaꞌ naꞌ, naꞌ gakraꞌ zdoꞌ keré chaꞌ bi sore xhnid katenꞌ yedaꞌ naꞌ, naꞌ lekze kaꞌ reꞌ yeyeꞌre bi benre kanꞌ bniaꞌ naꞌ. Naꞌllenꞌ gokraꞌ wen kwiarao beꞌnn lwelljllo kaꞌ chonneꞌ, yed akeꞌ ganꞌ zore nench gakrén akeꞌ reꞌ, wzeraore wtopre mell danꞌ bnere weꞌre naꞌ. Naꞌllenꞌ weꞌren do yichj do raꞌllre, kere weꞌren do yediaze.
Lelljadinraꞌll kanꞌ ne akeꞌ: Beꞌnn llaze raꞌtze, kaꞌ raꞌtze llarapeꞌ, naꞌ beꞌnn llaz da xhen, da xhen yerapeꞌ. Ke len naꞌ llayaꞌl weꞌe totore arke da llzánere weꞌre, naꞌ bi weꞌren do yediaze, leweꞌn do raꞌllre, le Dios naꞌn llawereꞌ beꞌnn zo nbaraz llzanreꞌ bi da lloeꞌ. Diosenꞌ napeꞌ yel wak, naꞌ llakreneꞌ lliꞌo biteze da yálljello. Naꞌ lloneꞌ llaꞌt yeolol da yálljello batteze, nench gak weꞌllo da yallje beꞌnne, naꞌ gonllo billre da wen. Xtiꞌll Diosenꞌ nyojen ke beꞌnn llzanreꞌ da de keꞌe nen:
Ba beꞌe da byallje zan beꞌnn yaꞌch.
Naꞌ bi ganraꞌll Diosenꞌ da wen naꞌ beneꞌ.
10 Dios naꞌn lloneꞌ llaꞌt no xhoaꞌ binn da llazllo, naꞌ billre yelaꞌ da lleꞌj llaollo. Lekze gonneꞌ yeololte bi da yálljere, nench naꞌ saꞌkere weꞌre bi da weꞌre, naꞌ goneꞌ chiꞌo ka nak danꞌ zánere lloeꞌre naꞌ, naꞌ kone Leꞌen chejllre gonre da wen. 11 Diosenꞌ goneꞌ gaꞌt da chaꞌo keré nench wak weꞌre do yichj do raꞌllre beꞌnn bi da llyalljreꞌ. Naꞌll kat weꞌtoꞌ beꞌnn yaꞌch kaꞌ danꞌ ba btopre naꞌ, naꞌ weꞌe akeꞌ yel llioxken ke Diosenꞌ. 12 Le danꞌ weꞌre da yallje beꞌnn nxenraꞌll Jesucristonꞌ do ga yobre, beꞌnn zan weꞌe yel llioxken ke Diosenꞌ. 13 Naꞌ kate siꞌi beꞌnn yaꞌch kaꞌ mellenꞌ lltoprenꞌ, naꞌ wroeꞌn llzenayre Diꞌll Wen ke Cristonꞌ do yichj do raꞌllre. Naꞌll weꞌe leakeꞌn yel llioxken ke Diosenꞌ danꞌ wseꞌlre mell danꞌ gakrén leakeꞌn, naꞌ danꞌ llakrenre yeolol beꞌnn nxenraꞌll Cristonꞌ. 14 Leskaꞌ yelwill akeꞌ Diosenꞌ danꞌ nllieꞌ akreꞌ reꞌ, naꞌ wnnab akreꞌ Dios gakrenlleꞌ reꞌ ye raꞌte, le ba broeꞌn nllieꞌ Diosenꞌ reꞌ kwis. 15 Llioxken Diosenꞌ, katekenꞌ zaꞌk danꞌ lloneꞌ kellonꞌ.